5
Dorssay xaatha maxaafaa dooyis
Hessafe guye, araata bolla uttidayssa ushachcha kushen giddoranne karera xaafettida laappun maatamen gorddettida xaatha maxaafaa be7as.+ Issi mino kiitanchchoy ba qaala dhoqqu oothidi, “Maatamiya billanawunne maxaafaa dooyanaw bessey oonee?” yaagidi awaajjishin be7as. Shin salon gidin sa7an woykko sa7appe garssan gidin he xaatha maxaafaa billanawunne gidduwa be7anaw dandda7ey oonikka benttibeenna. Xaatha maxaafaa billanawunne iya gidduwa be7anaw bessiya asi dhayida gisho ta daro yeekkas. Yaatin, cimatappe issoy taakko, “Yeekkofa! Hekko, Yihuda zerethi gidiya gaammoy, Dawite sheeshay, laappun maatameta billanawunne maxaafaa dooyanaw dandda7is” yaagis.+
Hessafe guye, shukettida Dorssay araatas, oyddu de7on de7iya medhetethatasinne cimatas giddon, eqqidayssa be7as. Iyaw laappun kacetinne laappun ayfeti de7oosona. Hessati sa7a ubbaa kiitettida Xoossaa laappun ayyaanata.+ He Dorssay bidi, araata bolla uttidayssa ushachcha kusheppe xaatha maxaafaa ekkis. I he xaatha maxaafaa ekkida wode de7on de7iya oyddu medhetethatinne laatamanne oyddu cimati Dorssa sinthan kunddidosona. Entti issoy issoy diithinne geeshshata woosaa gidida ixaaney kumida worqqa shaate oykkidosona.+ Entti,
“Xaatha maxaafaa ekkanaw,
maatamiya billanaw new bessees.+
Ays giikko, neeni shukettadasa;
zerethi ubbaafe, dumma dumma doonappe,
yaratappenne kawotethata ubbaafe
ne suuthan Xoossaas wozadasa.
10 Entti iya Xoossaa Aawas oothana mela
enttana kahine kawotethi oothadasa.
Enttika biitta ubbaa haarana”
yaagidi ooratha mazmure yexxidosona.+
11 Ta be7iya wode mukulu toho mukulunne tammu mukulu toho tammu mukulu gidiya kiitanchchota girssaa si7as. Enttika araataa, oyddu de7on de7iya medhetethatanne, cimata yuushuwan eqqidosona.+ 12 He kiitanchchoti dhoqqu gida qaalan,
“Shukettida Dorssay wolqqaa, duretethi,
cinccatethinne minotethi,
bonchcho, sabanne galataa ekkanaw bessees”
yaagidosona.
13 Hessafe guye, sa7an, salon, sa7appe garssaninne abbaa giddon de7iya medhetethi ubbay,
“Araata bolla uttidayssasinne Dorssas,
galatay, bonchchoy, sabaynne wolqqay
meri merinaw gido”
yaagidi yexxishin si7as.
14 Oyddu de7on de7iya medhetethati, “Amin77i” yaagidosona; qassi cimati gufannidi goynnidosona.
+ 5:1 Hiz 2:9 + 5:5 Medhe 49:9; Isa 11:1 + 5:6 Isa 53:7; Zakka 4:10 + 5:8 Maz 141:2 + 5:9 Maz 33:3; 98:1; Isa 42:10 + 5:10 Kessa 19:6; Yo.Qo 1:6 + 5:11 Daane 7:10