10
Οὐ θέλω *δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν, καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον, καὶ πάντες εἰς τὸν Μωϋσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ πάντες τὸ αὐτὸ §βρῶμα πνευματικὸν ἔφαγον, καὶ πάντες τὸ αὐτὸ *πόμα πνευματικὸν ἔπιον· ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας· δὲ πέτρα ἦν Χριστός. Ἀλλοὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν Θεός· κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν, καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν. Μηδὲ εἰδωλολάτραι §γίνεσθε, καθώς τινες αὐτῶν· *ὥσπερ γέγραπται, Ἐκάθισεν λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν, καὶ ἀνέστησαν παίζειν. Μηδὲ πορνεύωμεν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν, καὶ ἔπεσον §ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες. Μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν *Χριστόν, καθὼς καί τινες αὐτῶν ἐπείρασαν, καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλοντο. 10 Μηδὲ γογγύζετε, §καθὼς καί τινες αὐτῶν ἐγόγγυσαν, καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ. 11 Ταῦτα δὲ *πάντα τύποι συνέβαινον ἐκείνοις· ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν, εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντησεν. 12 Ὥστε δοκῶν ἑστάναι, βλεπέτω μὴ πέσῃ. 13 Πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος· §πιστὸς δὲ Θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν, τοῦ δύνασθαι *ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν.
14 Διόπερ, ἀγαπητοί μου, φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρείας. 15 Ὡς φρονίμοις λέγω, κρίνατε ὑμεῖς φημι. 16 Τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐστι; Τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; 17 Ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα, οἱ πολλοί ἐσμεν· οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν. 18 Βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα· §οὐχὶ οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰσί; 19 Τί οὖν φημι; Ὅτι *εἴδωλόν τί ἐστιν; ὅτι εἰδωλόθυτόν τί ἐστιν; 20 Ἀλλὅτι θύει τὰ ἔθνη, δαιμονίοις θύει, καὶ οὐ Θεῷ· οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων §γίνεσθαι. 21 Οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. 22  παραζηλοῦμεν τὸν Κύριον; Μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν;
23 Πάντα *μοι ἔξεστιν, ἀλλοὐ πάντα συμφέρει. Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλοὐ πάντα οἰκοδομεῖ. 24 Μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος. 25 Πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε, μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν· 26 Τοῦ §γὰρ Κυρίου γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. 27 Εἰ *δέ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων, καὶ θέλετε πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε, μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν. 28 Ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ, Τοῦτο εἰδωλόθυτόν ἐστι, μὴ ἐσθίετε διἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν· Τοῦ γὰρ Κυρίου γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. 29 Συνείδησιν δὲ λέγω, οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου· ἵνα τί γὰρ ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως; 30  §Εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ;
31 Εἴτε οὖν ἐσθίετε, εἴτε πίνετε, εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε. 32 Ἀπρόσκοποι *γίνεσθε καὶ Ἰουδαίοις καὶ Ἕλλησι καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ· 33 καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ συμφέρον, ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσι.
* 10:1 δε ¦ γαρ CT 10:2 μωυσην ¦ μωσην TR 10:2 εβαπτισαντο ¦ εβαπτισθησαν NA § 10:3 βρωμα πνευματικον ¦ πνευματικον βρωμα CT * 10:4 πομα πνευματικον επιον ¦ πνευματικον επιον πομα CT 10:4 δε πετρα ¦ πετρα δε CT 10:5 ευδοκησεν ¦ ηυδοκησεν SBL TH WH § 10:7 γινεσθε ¦ γεινεσθε TH * 10:7 ωσπερ ¦ ως ANT TR 10:7 πιειν ¦ πειν CT 10:8 επεσον ¦ επεσαν CT § 10:8 εν ¦ — CT * 10:9 χριστον 89% ¦ κυριον TH WH 7.3% 10:9 και ¦ — CT 10:9 απωλοντο ¦ απωλλυντο CT § 10:10 καθως και 78.2% ¦ καθως TH 18% ¦ καθαπερ NA SBL WH 1% * 10:11 παντα ¦ — CT 10:11 τυποι συνεβαινον 84.4% ¦ τυπικως συνεβαινεν CT 7.8% 10:11 κατηντησεν ¦ κατηντηκεν CT § 10:13 πιστος ¦ δυνατος PCK * 10:13 υμας ¦ — CT 10:14 ειδωλολατρειας ¦ ειδωλολατριας ANT CT PCK 10:16 του αιματος του χριστου εστι ¦ εστι του αιματος του χριστου CT § 10:18 ουχι ¦ ουχ NA SBL WH * 10:19 ειδωλον τι εστιν η οτι ειδωλοθυτον ¦ ειδωλοθυτον τι εστιν η οτι ειδωλον CT 10:20 θυει τα εθνη ¦ θυουσι NA SBL ¦ θυουσι τα εθνη TH WH 10:20 θυει και ου θεω ¦ και ου θεω θυουσιν CT § 10:20 γινεσθαι ¦ γεινεσθαι TH * 10:23 μοι ¦ — CT 10:23 μοι ¦ — CT 10:24 εκαστος 82.1% ¦ — CT 4.4% § 10:26 γαρ κυριου ¦ κυριου γαρ CT * 10:27 δε ¦ — CT 10:28 ειδωλοθυτον ¦ ιεροθυτον CT 10:28 του γαρ κυριου η γη και το πληρωμα αυτης 88.3% ¦ — CT 8.3% § 10:30 ει ¦ ει δε TR * 10:32 γινεσθε και ιουδαιοις ¦ και ιουδαιοις γινεσθε NA SBL WH ¦ και ιουδαιοις γεινεσθε TH 10:33 συμφερον ¦ συμφορον CT