9
Οὐκ εἰμὶ *ἀπόστολος; Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; Οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; Οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ; Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· γὰρ σφραγὶς §τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ.
ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν *αὕτη ἐστί. Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν; Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι, καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου, καὶ Κηφᾶς; μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι; Τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; Τίς φυτεύει ἀμπελῶνα, καὶ §ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; * τίς ποιμαίνει ποίμνην, καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει;
Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ; οὐχὶ καὶ νόμος ταῦτα λέγει; Ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμῳ γέγραπται, Οὐ §φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα. Μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ Θεῷ; 10  διἡμᾶς πάντως λέγει; Διἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι *ἐπἐλπίδι ὀφείλει ἀροτριῶν ἀροτριᾷν, καὶ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπἐλπίδι. 11 Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν; 12 Εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας ὑμῶν μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς;
Ἀλλοὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μὴ §ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. 13 Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι *ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν, οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ προσεδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται; 14 Οὕτω καὶ Κύριος διέταξε τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῇν.
15 Ἐγὼ δὲ §οὐδενὶ ἐχρησάμην τούτων· οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτω γένηται ἐν ἐμοί· καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν, τὸ καύχημά μου *ἵνα τις κενώσῃ. 16 Ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι, οὐκ ἔστι μοι καύχημα· ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται· οὐαὶ δὲ μοί ἐστιν, ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. 17 Εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, μισθὸν ἔχω· εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν πεπίστευμαι. 18 Τίς οὖν §μοί ἐστιν μισθός; Ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον *τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
19 Ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων, πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω. 20 Καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω· τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω· 21 τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος Θεῷ ἀλλἔννομος §Χριστῷ, ἵνα *κερδήσω ἀνόμους. 22 Ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω. Τοῖς πᾶσι γέγονα §τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω. 23  *Τοῦτο δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι.
24 Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; Οὕτω τρέχετε, ἵνα καταλάβητε. 25 Πᾶς δὲ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται· ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον. 26 Ἐγὼ τοίνυν οὕτω τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως· οὕτω πυκτεύω, ὡς οὐκ ἀέρα δέρων· 27  §ἀλλ*ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μήπως, ἄλλοις κηρύξας, αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι.
* 9:1 αποστολος ουκ ειμι ελευθερος 92% ¦ ελευθερος ουκ ειμι αποστολος CT 5.8% 9:1 χριστον ¦ — CT 9:1 εωρακα ¦ εορακα NA SBL WH § 9:2 της εμης ¦ μου της CT * 9:3 αυτη εστι ¦ εστιν αυτη CT 9:4 πιειν ¦ πειν NA SBL WH 9:6 του ¦ — CT § 9:7 εκ του καρπου ¦ τον καρπον CT * 9:7 η ¦ — SBL 9:8 ουχι και ο νομος ταυτα ¦ και ο νομος ταυτα ου CT 9:9 μωυσεως ¦ μωσεως ANT BYZ PCK TR § 9:9 φιμωσεις ¦ κημωσεις NA SBL * 9:10 επ ελπιδι οφειλει ¦ οφειλει επ ελπιδι CT 9:10 της ελπιδος αυτου μετεχειν επ ελπιδι 90.1% ¦ επ ελπιδι του μετεχειν CT 3.5% 9:12 εξουσιας υμων ¦ υμων εξουσιας CT § 9:12 εγκοπην τινα ¦ τινα εγκοπην NA SBL TH ¦ τινα ενκοπην WH * 9:13 εκ ¦ τα εκ CT 9:13 προσεδρευοντες ¦ παρεδρευοντες CT 9:13 συμμεριζονται ¦ συνμεριζονται WH § 9:15 ουδενι εχρησαμην ¦ ου κεχρημαι ουδενι CT * 9:15 ινα τις κενωση ¦ ουδεις κενωσει CT 9:16 δε ¦ γαρ CT 9:16 ευαγγελιζωμαι ¦ ευαγγελισωμαι NA SBL WH § 9:18 μοι 80.3% ¦ μου CT 13.3% * 9:18 του χριστου ¦ — CT 9:20 νομον 92.1% ¦ νομον μη ων αυτος υπο νομον CT 6.9% 9:21 θεω ¦ θεου CT § 9:21 χριστω ¦ χριστου CT * 9:21 κερδησω ¦ κερδανω CT 9:21 ανομους ¦ τους ανομους CT 9:22 ως ¦ — CT § 9:22 τα ¦ — CT * 9:23 τουτο 91.4% ¦ παντα CT 7.4% 9:23 συγκοινωνος ¦ συνκοινωνος TH WH 9:26 δερων ¦ δαιρων PCK § 9:27 αλλ ¦ αλλα NA27 SBL WH * 9:27 υπωπιαζω ¦ υποπιαζω ANT