3
*Καὶ ἐγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην ὑμῖν λαλῆσαι ὡς πνευματικοῖς, ἀλλὡς σαρκικοῖς, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ. Γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, §καὶ οὐ βρῶμα· οὔπω γὰρ *ἐδύνασθε, ἀλλοὔτε ἔτι νῦν δύνασθε· ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε· ὅπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις καὶ διχοστασίαι, οὐχὶ σαρκικοί ἐστε, καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε; Ὅταν γὰρ λέγῃ τις, Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἕτερος δέ, Ἐγὼ Ἀπολλώ, §οὐχὶ σαρκικοί ἐστε;
*Τίς οὖν ἐστι Παῦλος, τίς δὲ Ἀπολλώς, ἀλλ διάκονοι διὧν ἐπιστεύσατε, καὶ ἑκάστῳ ὡς Κύριος ἔδωκεν; Ἐγὼ ἐφύτευσα, Ἀπολλὼς ἐπότισεν, §ἀλλ Θεὸς ηὔξανεν. Ὥστε οὔτε φυτεύων ἐστί τι, οὔτε ποτίζων, ἀλλ αὐξάνων Θεός. φυτεύων δὲ καὶ ποτίζων ἕν εἰσιν· ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν *λήψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον. Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε.
10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι, ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ. Ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ. 11 Θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός. 12 Εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον §τοῦτον *χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, 13 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται· γὰρ ἡμέρα δηλώσει, ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ δοκιμάσει. 14 Εἴ τινος τὸ ἔργον μένει §ἐποικοδόμησε, μισθὸν *λήψεται. 15 Εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται· αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτω δὲ ὡς διὰ πυρός.
16 Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε, καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; 17 Εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον Θεός· γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς.
18 Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός. 19  γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ Θεῷ ἐστι. Γέγραπται γάρ, δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν. 20 Καὶ πάλιν, Κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν, ὅτι εἰσὶ μάταιοι. 21 Ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις· πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστιν, 22 εἴτε Παῦλος, εἴτε Ἀπολλώς, εἴτε Κηφᾶς, εἴτε κόσμος, εἴτε ζωή, εἴτε θάνατος, εἴτε ἐνεστῶτα, εἴτε μέλλοντα· πάντα ὑμῶν §ἐστιν, 23 ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ Θεοῦ.
* 3:1 και εγω ¦ καγω CT 3:1 υμιν λαλησαι ¦ λαλησαι υμιν CT TR 3:1 σαρκικοις ¦ σαρκινοις CT § 3:2 και ¦ — CT * 3:2 εδυνασθε ¦ ηδυνασθε ANT PCK TR 3:2 ουτε ¦ ουδε CT 3:3 και διχοστασιαι 91.2% ¦ — CT 4.8% § 3:4 ουχι σαρκικοι 94.9% ¦ ουκ ανθρωποι CT 2.7% * 3:5 τις ¦ τι CT 3:5 παυλος τις δε απολλως 87.5% ¦ απολλως τι δε εστι παυλος CT 3% 3:5 αλλ η ¦ — CT § 3:6 αλλ ¦ αλλα NA27 SBL TH WH * 3:8 ληψεται ¦ λημψεται CT 3:10 τεθεικα ¦ εθηκα CT 3:11 χριστος ¦ ο χριστος TR § 3:12 τουτον ¦ — CT * 3:12 χρυσον αργυρον ¦ χρυσιον αργυριον TH WH 3:13 δοκιμασει ¦ αυτο δοκιμασει CT 3:14 μένει ¦ μενεῖ ANT NA PCK SBL WH § 3:14 εποικοδομησε ¦ επωκοδομησε ANT PCK TR * 3:14 ληψεται ¦ λημψεται CT 3:16 οικει εν υμιν ¦ εν υμιν οικει WH 3:20 γινωσκει ¦ γεινωσκει TH § 3:22 εστιν ¦ — CT