2
Pibisiacuene bitso pexanabiabinë yabara pelivaisi
Tajamonae, pacatsipaebatsi baja cajena paneyapëtaenexa pacuenia vajatuxanenë Jesucristo patsijitsiatsica. Pacatsipaebatsinua baja cajena pacuenia ata nacacaetuatsijitsia bajaraponëjavabelia pamatacabi patsianica. Nexata pajivi najumetsënëtsiaya pacajumai tsane: “Espíritu Santo raja neyapëtaeyaexana. Jesucristo rabaja patsica,” pacajai tsane, pëtsa pajumecovënëtame. Pajivi pijinia najumetsënëtsiaya pacajumai tsane: “Pepacuene rabaja Jesucristo patsica,” pacajai tsane, pëtsa pajumecovënëtame. Pajivi pijinia najumetsënëtsiaya pacajumai tsane: “Pablobana raja nacatoyaquina: ‘Jesucristo rabaja patsica,’ jai raja vajanacatoyaquinaebaxutota,” pacajai tsane, pëtsa pajumecovënëtame. Itsamonae najumetsënëtsia itsa pacatsipaeba Jesús pepatsijavatsica yabara, pëtsa panajamatabëcueneepatajërërëcame panejumecovënëtavanapae livaisivecua. Pëtsa pajamatabëcuenenabenajacamenua. Pëtsa pajumecovënëtame pematatsënëa itsalivaisicuenia itsa pacatsipaeba Jesucristo pepatsijavatsica yabara. Jesucristo raja abaxë apo patsitsica tsane. Peneta raja itsa baja imoxoyo pevajënae tsane Jesucristo pepatsinexatsica, jivi ayaibitsaëtonë Dioso pejumelivaisi pejumecovënëtsijava copabiana. Bajara pijinia pamatacabi patsiana ponë bitso pibisiacuene pexanabiabinënexa. Bajaraponë itsamatacabi Dioso xuabiana isotuabelia, bitso bejiobiaya peponaponaenexa daxitamatacabijavabelianexa. Bajaraponë cueneitoya tsane Dioso pijacuene. Pamonae ata vajëcabiaba bedioso petaevijavabelia, itavetsiana pevajëcabiabiyaniva. Dioso pijatemplobota ata belia ecaena bediosonë jivi petaenexatsi. Bajaraponë jumai tsane: “Xanë rajane baja diosonënë,” jai tsane. Bajarapacuenia jivi ayaibitsaëto bajaraponë yamaxëitojorobiana.
Pamatacabi abaxë paxamëjavata naponaponajë, tajëvelia baja cajena pacatsipaebabiabatsi bajarapalivaisi. ¿Panacofënëtame tsabaja bajarapalivaisi? Payapëtaneme baja cajena pacuenia abaxë Dioso yacaranata pibisiacuene bitso pexanabiabinënexa pepatsiyaniva. Dioso petocaëjëtsimatacabita bajaraponë patsiana. Mapamatacabita ataje jivi pibisiacuene pexanaejava navitapona pevajënaeyabelia. Itsiata abaxë apo patsi ponë bitso pibisiacuene pexanabiabinënexa. Matapania pamatacabi Dioso copatsiana pecaranatsijava bajaraponë pepatsiyaniva, patsiana jane baja pibisiacuene bitso pexanabiabinexa. Bajarapamatacabi bajaraponë patsiana bitso pibisiacuene pexanabiabinexa. Nexata pepo petuxanenë Jesús pijumalisaëta bajaraponëmi beyaxuabiana. Pamatacabi Jesús patsianica, bajaraponëmi Jesús vereverecaeyaexanaena pijapenivenivenaecotiata. Bajaraponë patsiana dovathi pejamatabëcueneta pibisiacuene bitso pexanabiabinexa. Nexata bajaraponë dovathi pesaëta pinijicuene pexanaejava exanaponaena jivi peyamaxëitojorobinexa, beayaijamatabëcuenenë petaenexatsi. 10 Bajaraponë exanaena daxita xua pibisiacuene, jivi peyamaxëitojorobinexa. Nexata bajaraponë pejamatabëcueneta Diosovecua jivi naxuabiana. Jivi Diosovecua naxuabiana tsipaji apo jitsipae pejumecovënëtsinexa pexaniajailivaisi pecapanepaelivaisinexatsi Diosojavabelia. 11 Bajaraxuata Dioso tocopatsiana bajaraponë penajumetsënëtsilivaisi petsipaebinexatsi peyamaxëitojorobinexatsi. Nexata bajarapamonae jumecovënëtsiana ëpenajumetsënëtsilivaisi. 12 Bajaraxuata nexata daxita bajarapamonae Dioso naneconitsiaexanaenatsi. Tsipaji apo jumecovënëtsi tsane pexaniajailivaisi. Caranata saya sivabarëya tsabiabi tsane ëpibisiacuene pexanaejava.
Pacuenia Dioso pijajivi itapeta pecapanepaenexa yabara pelivaisi
13 Tajamonae Dioso papecaasivavi, pepo bajayata abaxë itsa apo panaexanaemë, vajatuxanenë baja cajena tajëvelia pacaitapeta papecacapanepanexa. Dioso baja cajena pacacapanepaena. Espíritu Santo pesaëta pacajamatabëcuenexaniavaetsiana panejumecovënëtsixae pexaniajailivaisi, Jesús pelivaisi. Bajaraxuata paxamë yabara pajumaitsinë tsabiabi Diosojavabelia: “Xanepana rabaja. Pexaniacuene exaname. Tsipaji tajëvelia itapetame Tesalónica tomarapijivi pecajumecovënëtsinexa. Nexata baja cajumecovënëta,” pajanë tsabiabi. 14 Dioso paneitoroba patacatsipaebinexa pexanialivaisi papecacapanepaelivaisinexa Diosojavabelia. Nexata baja pajumecovënëtame bajarapalivaisi. Bajarapacuenia Dioso pacajunata panepatsinexa vajatuxanenë Jesucristojavabetsia, papecayajavaponaponaenexa.
15 Tajamonae, bajaraxuata panevajënaeyabelia pacaasaëmëre tsavanapae panejumecovënëtsijava Dioso. Pajumecovënëtavanapare patacatsipaebilivaisi. Palivaisi ata patacatoyaquinatsi panejumecovënëtsinexa, pëtsa panacofënëtame. 16 Vajatuxanenë Jesucristo, vaxa Dioso ata, nacaasiva. Bajaraponëbeje nacaitaxutotsoniatane. Bajaraxuata nacajamatabëcueneasaëyaexanapona daxitamatacabijavabelianexa. Nacatocopatanua vajacopiaevetavanapaenexa pepo petuxanenë Jesucristo icatsia pepatsijavanexatsica. 17 Nexata pacatovajëtatsi vajatuxanenë Jesucristojavabelia, vaxa Diosojavabelia ata, papecajamatabëcuene asaëyaexanaenexa. Pacatovajëtatsinua jivi panetsipaebinexa pexanialivaisi. Pacatovajëtatsinua paneexanaenexa daxita xua pexaniacuene.