3
Pacuenia Pablo toyaquina Dioso pejumecovënëtsivi: “Panetovajëre Diosojavabelia,” pejailivaisi yabara pelivaisi
Tajamonae, pecopiarucaelivaisi rabaja maje pacatoyaquinatsije. Panetovajëre Diosojavabelia Dioso pejumelivaisi bepijia peyacaëjëpaenexa daxitanacuajava. Patovajërenua daxitajivi pejumecovënëtsinexa Dioso pejumelivaisi pacuenia baja paxamë pajumecovënëtame bajarapalivaisi. Patovajërenua daxitajivi peyaiyataenexa Dioso pejumelivaisi. Panetovajërenua Dioso patanevetsinexa pibisiajamatabëcuenevivecua. Bajarapacuenia panetovajëre tsipaji raja daxitajivi Dioso apo jumecovënëtsi. Itsiata baitsi jane vajatuxanenë nacayavenonabiaba. Bajaraponë pacajamatabëcueneasaëyaexanaena. Pacaevetsiananua dovathivecua. Paxamë yabara baja cajena pajamatabëjumaitsinë: “Bajarapamonae vajatuxanenë yavenonaenatsi. Nexata xaniavaetsia exanavanapaena daxita pacuenia itorobatsi. Pevajënaeyabelia xaniavaetsia exanavanapaena pacuenia itorobatsi,” pajamatabëjanë baja cajena paxamë yabara. Diosojavabelia pacatovajëtatsi xaniavaetsia paneyapëtaenexa Dioso papecaasivajava. Pacatovajëtatsinua panevajënaeyabelia paneajamatabëcuenesaë tsavanapaenexa Cristo papecajamatabëcuene yavenonabiabinexa.
Pacuenia daxitajivi benacueneba penaevetsinexa yabara pelivaisi
Tajamonae, vajatuxanenë Jesucristo pejamatabëcueneta pacaitorobatsi. Dioso pejumecovënëtsivi ata itsa piafaetabivi, bajarapamonae panavecuatsare. Bajarapamonae apo nacuenebabiabi penaevetsinexa pacuenia picani paitorobajë. Payapëtaneme rabaja pacuenia paxanë paexanavanapajë pamatacabi panajinavanapajë paxamëjavata. Nexata pacuenia pacatsitajinavanapatsi, bajarapacuenia bepajinavanapame. Pamatacabi abaxë panajinavanapajë paxamëjavata, apo pafaetabinë tsavanapae. Amoneya baja cajena itsajivi ata apo pavecuaxaenë itsacuenejavayo ata. Biji rajane panatonacuenebabiabajë pinijicuenia. Matacabita, meravi ata, panatonacuenebabiabajë patanaevetsinexa. Bajarapacuenia panatonacuenebabiabajë itsajivi ata paxamëyajuvënëvi petoayapëbejeyanivatsi patanevetsijava patanajinavanapaejavata. Paxamëjavata pexanialivaisi patacatsipaebavanapaexae, vajatuxanenë picani panetocopata patacavajëtsinexa xua panamatavenonajë patanerajutsinexamë. Itsiata baitsi jane apo pacavajëtsitsi. Pacatsitanacuenebabiabatsi baja cajena. Bajarapacuenia paxamë ata panatonacuenebabiabare panenaevetsinexa. 10 Pamatacabi abaxë panajinavanapajë paxamëjavata, pacajumaitsitsi baja cajena: “Pajivi afaetabi, pëtsa naxane,” pacajaitsi baja cajena. 11 Pavënëlivaisitaniji pacuenia itsamonae paxamëyajuvënëvi saya jinavanapa nacuenebinejeva. Bajarapamonae pina bitso jamatabëitonotabiaba itsamonae. 12 Bajarapamonaejavabelia pajumaitsimë tsane: “Pablo raja vajatuxanenë Jesucristo pejamatabëcueneta jumaitsi: ‘Panacuenebianame pina panenaevetsinexa,’ jai raja Pablo,” pajamë tsane.
13 Tajamonae, pëtsa pajamatabëcuenecueraname pexaniacuene paneexanavanapaejava. 14 Pajivi apo nacuenebi tsane penaevetsinexa, apo jumecovënëtsinua tsane palivaisi pacatoyaquinatsi mapabaxutotaje, bajarapajivi panavecuatsare. Pëtsa payajavajinavanapame. Nexata aura tsane apo penacuenebijava yabara. 15 Itsiata baitsi jane bajarapajivi bepanijavajabitsaëjivi pëtsa pataneme. Dioso panenajuajumecovënëtsivixae, pexaniajamatabëcuenia pamuxujiobianame.
Pacuenia Pablo toyaquina peveretsinexa baja petoyaquinaelivaisi mapabaxutotaje yabara pelivaisi
16 Vajatuxanenë vajanacajamatabëcuene xanepanaeyaexanaenë. Pacatovajëtatsi bajaraponëjavabelia daxitamatacabi papecajamatabëcuene xanepanaeyaexanaenexa, itsamonae pacaitsacueniababiabi ata. Pacatovajëtatsi vajatuxanenë papecayajavaponaponabiabinexa.
17 Xanë Pablonë, tacobeta pacatoyaquinatsi mapalivaisiyoje patacajamatabënajinaexae. Paitanecuenia yaquinabiabajë daxita tayaquinaebaxutonëta, bajarapaitanecuenia pacatoyaquinatsi mapalivaisiyoje paneyapëtaenexa xanë patacatoitorobicuene mapabaxutoje. 18 Pacatovajëtabiabatsi Diosojavabelia daxita paxamë vajatuxanenë Jesucristo papecayavenonabiabinexa.