45
Nawu Yawey Kabimarnbun King Cyrus Bu Kabimarnedurrkmirri Nuye
Isaiah 45:1-8
Nawu Yawey bidjarrngbom Cyrus dja bimarnbom king yimerranj, dja mak bimunkeweng ba bu kangime kubolkbubuyika kunbolk dja kabenmarnewohrnan bedberre bininj kumekbe. King Cyrus kabendulkarreyakwon nabubuyika kings. Yawey kabidyikarrme Cyrus dja kabimarnedangmarrhmang gates ngarre kunbubuyika kubolkwarlah, ba bu nungka kangime. Wanjh Yawey kabibengdayhke Cyrus dja kayime, “Ngaye ngarrokme dja ngayingkihbolhmarnbun ngudda ke. Ngaye ngawarddeburriwe kuwarddekimuk ba bu yire. Ngaye ngabakke gates manbu wirlmurrng bronze dja ngarradjke manbu kawarnamyo ba bu ngudda yingime kore ngudda yidjare. Kaluk ngaye won namakmak bedberre nawu molkkenh kahdjehdjenyo kore kubolkkak. Bu kuhni ngakurduyime, wanjh kunmekbekenh ngudda yiwohburrbun bu ngaye Yawey, ngaye God bedberre bininj nawu Israel benkebmawahmeng. Wanjh ngaye ngeykayhmeng.”
“Ngudda minj kanmarneboddangimeninj bolkkime, dja bonj, ngaye ngeykayhmeng dja ngeykimukwon ngudda ba bu yibenbidyikarrme bininj nawu mawahmawah bedberre Jacob nawu ngandimarnedurrkmirri. Bedda wanjh mawahmawah Israel nawu ngaye ngabendjarrngbom. Ngaye nawu Yawey, dja minj nabuyika god kahdi. Ngaye ngadjalkudji god, dja minj nabuyika god kahdi. Ngudda minj kanmarneboddangimeninj, dja bonj, ngaye wanjh murrngrayekwon ngudda. Ngaye kuhni ngayime ba bu birriwarlahkenh bininj rowk nawu birrikang kore baleh kamdungbebme dja kore karrungyibme wanjh bedda rowk ngandiburrbun bu ngaye Yawey, ngadjalkudji God duninjh, dja minj nabuyika god kahdi. Ngaye ngadjalkudji ngabolkwolkan dja mak ngamarnbun kunkak. Ngaye ngadjalkudji ngabenmarnekurduyime kunmak rowk bininj bedberre, dja mak ngabenwon kunrayek. Ngaye Yawey ngakurduyime kuhinjkunu rowk.”
“Ngaye ngawokrayekwon kunngol bu yiman kakoluyhwe kunmak ba bu bininj rowk kabirridjalkurduyime kundjalmak ngardduk. Ngadjare kunmakkenh kamkolung kore bininj rowk yiman kayime mandjewk kamdjakdung bedberre kore kunngolbeh. Dja ngawokrayekwon kubolkwarlah rowk kore kurorre. Ngayime bu ngaye ngabenngehke bininj kumekbe, wanjh bedda kabirribaldjalkurduyime kunmak. Kuhni rowk ngaye Yawey ngakurduyime.”
God Nadjalkudji Kamarnbun Yehyeng Rowk
Isaiah 45:9-19
Nawu Yawey kayime, “Bininj nawu nganwokburriwe wanjh kawernhnjilwarremen. Ngaye wanjh ngabenmarnbun bininj rowk yiman kayime nawu potter kamarnbun pots dja njalenjale. Bininj nawu potter kamang delek kore kubid nuye, dja kamarnbun kore nungka kadjare. Yiddok manbu delek kabidjawan namekbe bininj, ‘Baleh ngudda kankukmarnbom?’ Yiddok delek kabiwarrewan bininj nawu marnbom?+ 10 Yiddok wurdyaw kabidjawan kornkumo nuye, ‘Njalekenh ngudda kanmarnbom bu ngaye ngakukwarre?’ Yiddok barrken kabidjawan ngalbadjan nuye, ‘Njalekenh kanyawmey?’ Kawarre! Nahni bininj wanjh kawernhnjilngwarremen.”
11 “Ngaye Yawey ngadjalkudji Ngadjamun Duninjh bedberre bininj nawu Israel benkebmawahmeng, dja ngaye ngabenmarnbom bedberre. Yuwn bu nangale bininj ngandidjawan bu njalehnjalekenh. Ngaye ngayingkihyolyolme kore baleh kakurduyimerran bedberre nawu ngardduk wurdwurd. Njalekenh bu bininj ngandibengdayhke kore baleh ngakurduyime bu ngamarnbun njalehnjale kubid ngardduk? 12 Ngaye wanjh ngabolkmarnbom kurorre dja mak ngabenmarnbom bininj rowk nawu kabirriyo kumekbe. Ngaye ngamarnbom kubid ngarddukwi kaddum kunngol dja ngangolwarlahwong, dja mankokkarrng manwern rowk ngadjalkurrmekurrmeng.”
13 “Bolkkime ngaye ngarrolkkayhwe nawu Cyrus ba bu kakurduyime kunmakkenh ngardduk. Ngaye ngabidyikarrme ba bu kayakwon mandjad duninj kore nganmarnedurrkmirri. Ngayingkihbolhmarnbun nuye ba bu kayawoyhrurrkname ngardduk kunbolkkimuk Jerusalem, dja kabenbebke ngardduk bininj nawu kabirribongdi. Minj nangale kabidjurrkwon bu kuhni nungka kakurduyime, dja minj mak bininj kabikarremulewan bu kuhnikenh.”
14 Kuhni warridj nawu Yawey kayime bu kabenbengdayhke nawu Israel benkebmawahmeng, “Kaluk ngurrikukmang kunwardde manbu money rowk bedberre bininj nawu kabirrihni kunbolk Egypt dja mak kunbolk Ethiopiah. Dja mak ngurrbenkukdjirdmang nawu birrikornamkuyeng bininj nawu birrikang kubolkkimuk Seba. Bedda rowk kabirrimre kore ngudda ba bu ngundimarnedurrkmirri. Ngudda ngurridukkadukkan chains dorrengh, dja bedda wanjh ngundidjalmunkekadjung. Kaluk bedda nguundimarneboddan kumirrk ngudberre dja ngundimarrkdjawan bu kabirriyime, ‘Woybukkih God duninjh ngurrire, dja minj nabuyika god kahdi! Minj nabuyika god duninjh!’ ”
15 Ngudda Yawey wanjh God duninjh, dja woybukkih ngudda yiman yikukwarlkkarren. Ngudda God bedberre nawu Israel benkebmawahmeng, dja ngudda yibenngehke bedberre. 16 Bininj rowk nawu kabirrimarnbun idols, wanjh bedda kabirriyemengalme, dja kabirriwowarreworren. Bedda kabirridjarrkkelerlobme kunyeme dorrengh. 17 Dja bininj nawu Israel benkebmawahmeng, wanjh Yawey kabenngehke bedberre dja kabirridjalngehme munguyh munguyh. Minj kabirriyemengalme, dja minj nangale kabenwarrewan munguyh munguyh.
18 Nawu Yawey nungan marnbom kunngol rowk. Nungka wanjh nadjalkudji God duninjh. Nungka bolkmarnbom kurorre rowk ba bu kahdjaldi munguyh. Minj marnbuyi bu kadjalbolklarrk, dja bolkmarnbom ba bu bininj kabirriyo kumekbe. Nungka kayime, “Ngaye wanjh Yawey, dja ngadjalkudji God duninjh. Minj nabuyika god kahdi. 19 Ngaye minj manmolk ngawokdiwirrinj, dja minj ngamayaliwarlkkayi. Dja minj ngawokrayekwoyinj nawu Israel benkebmawahmeng bu djalburudjang ngandiyawahyawan kore kubolkdarleh. Ngaye Yawey ngadjalwokdi bu djal kunwoybuk dorrengh. Mak ngaye ngamulewan manbu djal mandjadkenh.”
Yawey Kabenmarneyolyolmerren Bedberre Birriwarlahkenh Bininj Rowk
Isaiah 45:20-25
20 Kuhni kayime God nawu Yawey, “Ngudda bininj rowk kore kubolkbubuyika ngurrihdi, wanjh ngurrimray, ngurrimirndemornnamerren. Ngurrimkelerlobmen kondah dja ngaye. Bininj nawu kabirrikanahkan idols nawu birrimarnbom kundulkwi, wanjh birrimayaliyak. Bedda kabirridjaldi yiwarrudj gods nawu minj kabenngehke. 21 Mah, ngurrimray ngurriyingkihmulewa kore njale kakurduyimerran yerrekah. Ngurriyolyolmerrimen kurobbe dja ngurrikarremarnburrimen. Kab, ngaye djawan. Nangale yingkihmulewam ngudberre kunkare duninjh ba bu ngurriburrbuyi kore bolkkime ngunmarnekurduyimerran? Wanjh ngaye! Ngaye nawu Yawey yingkihbengdayhkeng. Ngurriburrbun minj nabuyika god kahdi. Ngaye wanjh kundjalmak ngakurduyime dja mandjadkenh, dja mak ngaye ngehke ngudberre. Minj nabuyika god kahdi.”
22 “Mah, wanjh ngurrimborledkerrimen kore ngaye, ngudda ngurriwarlahkenh bininj rowk kore kubolkbubuyika rowk! Dja ngaye ngehke rowk, ngaye nadjalkudji God, dja minj nabuyika god kahdi. 23 Ngaye ngawokkurrmerrinj ngardduk, dja minj ngakurren. Ngawokdi, dja wanjh ngardduk kunwok kahdjaldi munguyh munguyh. Kaluk yerrekah wanjh bininj birriwarlahkenh rowk ngandimarneboddan, dja birriwarlahkenh bininj rowk kabirrimulewarren bu ngaye ngandidjalburlume.+ 24 Bedda wanjh ngandiyolyolme bu kabirriyime, ‘Nawu Yawey nadjalkudji kakarrme kundjalmak duninjh, dja mak kunngudj duninjh.” ’
Bininj nawu kabirriwirrihme dja kabirridung nawu Yawey, wanjh kaluk kabirrire kore nungka, dja wanjh kabirriyimengalme. 25 Dja nawu Yawey kabenbebke dja kabenngehke bininj nawu Israel benkebmawahmeng rowk, ba bu bedda kabirridjalburlume.
+ 45:9 Romans 9:20 + 45:23 Romans 14:11, Philippians 2:10-11