46
Nawu Yawey Wanjh Nakka Nadjalkudji God Duninjh
Isaiah 46:1-13
Nawu Yawey kayime, “Bininj nawu kabirrihni kubolkwarlah Babylon wanjh kabindimarneboddan yehyeng nawu birrimarnbom, nahni wanjh idols nawu kabenengeyyo Bel dja Nebo. Dja bonj, bolkkime nahni idols bedman ngandimarneboddan. Dja bininj kabirribarnname nahni idols kore mayh nawu donkey bu kanakan. Dja nahni donkey kangudjwarremen bu kakan namekbe idols nawu benekukdulmuk! Nahni bokenh idols kabenedjalboddan, dja minj kabenengehkerren. Bininj nawu kabirrimarneboddan, wanjh minj kabirringehke idols bedberre. Kabirrire, idols dorrengh, kore kunred nuye birribang bininj nawu kabindidukkadukkan rowk, yiman bininj dja namekbe idols bedberre.”
“Ngudda nawu Jacob ngunkebmawahmeng, dja mak ngudda bininj nawu kunbolk Israel ngurridjaldi. dja ngurridjaldarrkid bolkkime, wanjh kandibekkabekkan, wanjh kandibekkabekka. Ngaye Yawey nahnani munguyh kore ngurridi kuwarlirrng dja ngurridanginj dja wanjh bolkkime djalnahnan bu yiman kanakan ngudberre. Kaluk bu ngurrikohbanjmen dja ngurribulumen, wanjh ngaye Yawey bidyikarrme ngudberre. Ngaye marnbom ngudberre dja mak nahnan, dja ngaye wanjh ngorrkan ngudberre dja mak ngehke ngudberre.”
“Kandimarneyimen, nangale nabuyika karohrok ngaye? Nangale yiman kayime ngaye? Yiddok ngurrirohrok nabuyika, dja yiddok nangale nganyurrhke? Yikahwi bininj nawu birrikuken wanjh kabirrirohrokme manbu gold dja silver bedberre dja kabirrikarremulewan bininj nawu bidmak dja kabirridjawan nungka bu kabirriname idols kukgold dja kuksilver. Wanjh bedda kabirrimarneboddan dja kabirrimarnedi yiwarrudj! Bedda kabirriwayhke dja kabirringorrkan nahni idol, dja kabirrikurrme kore kadjaldi. Nawu idol minj karokan! Yikahwi bininj kabirrikayhme namekbe idol, dja bonj, minj nakka kabiwokmang, dja wokyak. Nahni idol minj kabenngehke bininj bu kunyid kawernmerren bedberre.”
“Ngudda nawu ngurriwarre bininj, wanjh ngurriwernhburrbu kore ngaye ngakurduyimeng, dja yuwn ngurribengmidjdan ngayekenh. Ngurriburrbu baleh kurduyimerranj bu kunkare, kuhni bu ngaye ngakurduyimeng ngudberre. Ngaye ngadjalkudji God duninjh, dja minj nabuyika god kahdi. Minj nabuyika god nganerohrok ngaye. 10 Ngaye ngayingkihmulewam kore yerrekah kakurduyimerran, dja kaluk woybukkih kuhni yerrekah kakurduyimerran. Dja mak ngaye bolkkime ngayingkihmulewan bu baleh yerre kakurduyimerran. Ngayolyolme dja ngayime, ‘Ngaye ngadjalkurduyime kore ngaye ngadjare. Ngaye ngayingkihkarremarnbom dja kuhni wanjh kakurduyimerran.” ’
11 “Ngaye ngakayhme nakudji bininj nawu kamre koyekbeh djarreh dja nungka kakurduyime rowk kore ngaye ngayingkihkarremarnbom, dja nungka yiman kayime namaddorl nawu nabang mayh. Ngaye ngamarnbun rowk kakurduyimerran, dja ngaye ngakurduyime rowk kore ngaye ngayingkihmulewarrinj. 12 Wanjh bolkkime kandibekka ngudda nawu ngurrikangerayek, ngudda nawu ngurridjare kunwarre ngurridjalkarrme. 13 Manbu kunbarnangarra ngardduk kundjalmak duninjh, wanjh kamre darnkih. Ngaye werrkwerrk ngamkan manbu kunmakkaykenh ngardduk. Ngaye wanjh ngabenngehke bininj nawu kabirriyo kunred Jerusalem, dja ngabenbukkabukkan ngarre bininj rowk bu ngaye ngadjalmakkaykenh.”