141
Bu Kabolkburlerran Wanjh Ngahdi Yiwarrudj.
Psalm 141
O Yawey, ngaye ngakayhme ke bu djawan ngudda. Yimray werrkwerrk kore ngaye. Kanbekkabekka bu ngaye ngakayhme ngudda. Ngadjare yiburrbun kore ngaye ngahdi yiwarrudj, wanjh kanbekkan yiman kayime yinome mankalkkidmanjmak kore kumirrk ke. Ngaye bu marnebidwayhme yiman kayime bininj kabirribidwayhme nawu ngundimarnekinje mayh nawu ngundiwon bu kumunun rowk.
O Yawey kanbidyikarrmen dja kandangnahna kundangwel ngardduk . Yuwn kanbawon bu ngawokdi kore kunwarre. Kanbidyikarrmen ba djal kunmak ngadjaldjare kore kukange ngardduk. Yuwn bu kanbawon ngare ngarriraworren birriwarre bininj bu ngarridjarrkkurduyime kunwarre. Kanbidyikarrmen dja ngaye ngawarnyak ngare kore mulil kabirrikarme dja kabirringun manme manbu manmanjmak.
Bu kunwarre ngayime, wanjh ngadjare namak bininj nganmarnebebme ngandung! Bu nungka nganbengyolyolme, wanjh kamak. Wardi ngudda Yawey kanbidyikarrmen bu ngaye ngabekkan kore kunmakkenh nganwon namekbe bininj. Mahni kunwok nuye yiman kayime mirridjin nawu nganmarnbun.
Dja nawu birriwarre bininj wanjh ngahdi yiwarrudj bedberre dja ngadjare kabirribawon kore kunwarre bedberre. Kaluk nawu birriwarre bininj birrikihkimuk wanjh kabirrimankan kaddumbeh kore kuwarddekebkale dja kabirridowe. Bu kunmekbe kakurduyimerran, wanjh birribuyika nawu birriwarre bininj kabirridjaremen bu ngandibekkabekkan kunwok ngardduk. Ngayimeng, “Nahni birriwarre bininj wanjh birribularrbuyindanj dja kunmurrng bedberre kahbebbehdi kurorre darnkih kore kumidj ngarre Sheol.”*
Ngaye wanjh munguyh ngamimborledmen kore ngudda God nawu nganmarnewohrnan. Ngaye ngawarlkkarren kore ngudda ba bu kannahnan. Yuwn bu yibenbawon birriwarre bininj ngandibun bu ngarrowen. Bedda ngandimarneyingkihmarnbom manbu ngandengkardmang dja nganbungkarrkbun. Wanjh kanngehkemen! 10 Wardi yibenbawo nahni birriwarre bininj bu kabirribungkarrkburren dja kabirrimankan kore manbu ngandimarnekurrmeng bu ngandidarrkidmang. Dja ngaye wanjh ngadjalle kamak rowk.
* 141:7 Sheol kamenyime, “kunbolk kore nawu birridowerrinj kabirrihmalngdi”