142
Bu King David Bimarnekayhmeng Nawu Kawohrnan Rowk.
Psalm 142
Bu ngaye ngahdi yiwarrudj wanjh ngaye ngakayhme nawu Yawey ba bu nganbidyikarrme. Ngaye ngamarrkdjawadjawan Yawey ba bu kankongibun. Ngadjalyolyolmerren kunwernkenh nawu ngannjilngwarrewon, dja ngamulewarren ba bu nganbekkan kore njale kunrayek nganmarnewernmerren.
Bu darnkih ngadjalmarrkbaworren, wanjh ngudda Yawey nganbolhbukkabukkan. Ngaye ngabolhkadjung manbolh kore nawu ngandiwidnan bininj manmolk ngandimarnekurrmeng manbu ngandibungkarrkbun dja ngandidarrkidmang. Ngaye ngabolknan darnkih kungurrird ngardduk, dja larrk, minj nangale bininj kahdi bu nganbidyikarrme dja ngankukdjurruddi. Bonj, minj nangale bininj ngandarrkidnahnan.
Ngudda nawu Yawey, ngaye ngadjalkayhme dja ngadjare kanbidyikarrme. Ngayime, “Ngudda Yawey wanjh yidjalkudji nawu kankukdjurruddin. Ngaye marnedjare ngudda dja minj nangale nabuyika ngadjare kore ngahdarrkiddi kondah kurorre.” Kankayhmibekkabekka dja ngaye ngakangewarre duninjh, dja ngawernhnjilngwarreminj. Kanngehkemen kore nawu ngandiyidko ngandibongkarrme. Bedda wanjh birringudjbang dja ngaye ngadjalngudjyawarren. Kunrayek duninjh ngankarrme, dja djawahdjawan bu kanbebkemen. Kaluk ngaye ngeyburluburlume kore ngarrimirnderri nawu ngudda ke bininj rowk dorrengh, bu kunmekbekenh ngudda wanjh kunmak kanmarnekurduyimeng.