143
Bu Ngarridjawan Nawu Kawohrnan Rowk Bu Kanbidyikarrme.
Psalm 143
O Yawey, ngaye ngahdi yiwarrudj djawahdjawan bu kankongibun. Wanjh kanbekkabekka bu ngakayhme kore ngudda. Ngudda nawu kanmarnedjare munguyh dja mak yidjalkurduyime kore kunmakkenh, wanjh kanngehkemen. Ngaye wanjh ngahdurrkmirri ke, dja yuwn bu kandjadme bu kanwarrewan. Ngad ngarriwarlahkenh bininj rowk ngarriyime kunwarre, dja bu ngudda kandjadme ngadberre, wardi bonj, ngudda kanwarrewan.+
Bininj nawu ngarriyidko wanjh ngandikelekadjuy dja ngandikukburriweng. Nungka nganbongkarrme kore kubolkmunun, yiman kayime bininj nawu kunkare birridoweng kabirridjalkukyo. Kunmekbekenh ngaye wanjh ngakuyinmarrkbaworren, dja ngadjalkangewarre duninjh.
Ngadjalburrbun kunkareni kore baleh ngudda kanmarnekurduyimeng. Ngadjalbengkan ngudda bu kunwern yikurdyimi kunbid ke dorrengh, dja ngaye ngadjalburrbun nguddakenh. Wanjh ngabidwayhme kore kumirrk ke! Ngaye yawahyawan ngudda ke yiman kayime kubolkdarleh kadjare mandjewk!
Mah, wanjh werrkwerrk kanwokma Yawey, dja ngaye wanjh ngadjalnjilngwarrewarremen. Yuwn bu kanmarnekebwarlkkarren ngardduk. Ngaye bu minj kebnan wanjh ngayimerranj yiman kayime ngarrowen. Bu kukabel rowk wanjh kanbukkabukkan bu ngudda kandjalmarnedjare munguyh. Ngaye woybukwon dja ngakurrmerren kore ngudda. Mah, wanjh kanbukkan manbolh kore yidjare ngare, dja ngaye wanjh yiwarrudj ngahdi kore kukange ngardduk.
O Yawey, kanngehkemen kore bininj nawu ngandiwirrihme. Ngaye wanjh ngamkelerlobmeng kore ngudda ba bu ngabenmarnewarlkkarren. 10 Ngudda wanjh God ngardduk! Wanjh kanbukkabukka ba bu ngaye ngakurduyime kore ngudda yidjare. Ngadjare ngudda ke namalngmakkaykenh wanjh kankan ba ngare kore manbolhmak.
11 O Yawey, kannahna bu ngadjaldarrkiddi ba bu bininj rowk ngundingeyburlume ke. Ngudda nawu yidjalkurduyime kundjalmak, wanjh kuhnikenh kanbebkemen kore kunyidwern ngakarrme. 12 Ngudda nawu kanmarnedjare, wanjh kunmekbekenh yibenngurdkemen nawu ngarriyidko bininj. Yibenbularrbu rowk nawu ngandiwirrihme. Dja ngaye wanjh ngadjaldurrkmirri kore ngudda.
+ 143:2 Romans 3:20; Galatians 2:16