144
God Kanbidyikarrme Dja Kanbukkabukkan.
Psalm 144
Ngaburlume Yawey, nawu ngankukdjurruddi ngardduk. Nungka kanbukkabukkan dja nganyingkihmarnbun ba bu ngabenbun bininj kore ngarriburren. Nungka nawu nganmarnedjare dja ngannahnan bu munguyh. Ngakelerlobme ngadjalwarlkkarren kore nungka dja wanjh nungka nganbebke kore kunyidkenh. Nungka mak kabenkurrme bininj ba ngabenmarnewohrnan.
Adju, Yawey! Bu kandinan ngad bininj, wanjh ngad njale mayh? Dja bonj, ngudda kannahnan, dja njalekenh? Bininj yiman kayime yeng, dja bonj, ngudda kandjalburrbun.+ Ngad bininj wanjh ngarridjalyakmen yiman kunmayorrk kare. Ngad minj kunkuyeng ngarridarrkiddi, dja bonj, ngarridowe.
Ngudda nawu Yawey, wanjh ngurridangmarrhma kore heaven dja yimkolu kore ngad. Yidjalkarrmen kubid ke nawu kunwarddekihkimuk bu yimarnbun kundolng kambebme. Wardi yibenmarnemunkewe namarrkon ba bu kamayhkemayhke kunkimuk nawu ngurriyidko, dja kabenburriwe. Bu ngaye yiman ngakuyinngakme kore kuburrk, wanjh yimbidyirriyuwn ngardduk kore kaddumbeh dja kanbebke. Kanngehkemen kore bininj nawu birridjenbuyika bu ngandibongkarrme kundulkarre bedberre dorrengh. Bedda minj kunwoybuk kabirriyolyolme dja kabirridjalkurrekurren. Bedda kabirridjalkowe munguyh.
Ngaye wanjh ngawayini mankongkerrnge kore ngudda nawu God. Ngaye ngahdirri manbu lyre, instrument manbu ten kunyarl kakarrme bu ngaye marnemarnbun music kore ngudda. 10 Ngaye ngawayini ke, ngudda nawu yibenbidyikarrme kings ba bu kabirriwinhme kore kabirriburrenkenh. Ngudda wanjh yibebkeng David, nawu ngunmarnedurrkmirri kore bininj birridjareni birribuyi mandjawak mankimuk dorrengh. 11 Wanjh kanngehkemen kore birridjenbuyika bininj nawu ngandibun. Bedda minj kunwoybuk kabirriyolyolme dja kabirridjalkurrekurren. Bedda kabirridjalkowe munguyh.
12 Bu ngudda kanbidyikarrme wanjh nawu ngarrbenbornnan bininj kabirridjaldjordmen dja kabirrimurrngrayekmen warridj. Dja ngalbu ngarrbenbornnan ngaldahdaluk, wanjh kabirriyimerran birrikukmakkaykenh. 13 Bu ngudda kanbidyikarrme wanjh ngarrimang manwern manme dja njalehnjale ngarridjehdjenkurrme nawern. Dja mayh nawu sheep ngadberre kawernhmirndewernmerren kore kabbal ngadberre. 14 Dja bulikki ngadberre wanjh kundulkarre duninjh kabirridorrorrke mandulmukkenh manme manwern. Dja mak bininj nawu kabirrimre ngandibuyi ngadberre, wanjh kabirridjalbarabun! Minj ngandidarrkidmang bu ngandikan kore ngandibongkarrme. Minj nangale kore ngadberre bu kabirrikelekayhme.
15 Kunu wanjh kunwoybuk bu nungka Yawey kanbidyikarrme kadberre, wanjh karriwernhnjilngmak. Nawu Yawey nakka God kadberre, wanjh kunu karriwernhnjilngmak duninjh.
+ 144:3 Job 7:17-18; Psalm 8:4