26
Bu Nadjalmak Bininj Kahdi Yiwarrudj.
Psalm 26
Yawey, ngaye djawan bu ngudda kanmakwan. Ngaye mandjad ngadjalkurduyime munguyh, dja warridj ngaye wanjh woybukwon, dja minj mak kewkme, dja minj mak ngamarrkbaworrimeninj ke. Yawey, ngaye ngadjare bu ngudda kandjadme. Kanmayalirohrokmen dja kanwernhkangenan ngardduk. Dja kunu ngaye minj ngabengmidjdan bu ngudda kandjalmarnedjare, dja wanjh ngadjalkurduyime munguyh kore ngudda ke kunwoybuk.
Ngaye minj ngarridjarrkraworren bininj nawu kabirrihkurrekurren dja nawu kabirriburluburlumerren. Dja ngaye ngawarnyak ngarrimirnderri bininj nawu kabirrikurduyime kunwarre, dja ngabendjalbodmewon birriwarre bininj rowk.
Ngaye yiman ngabiddjirridjburren bu ngamulewarren minj kunwarre ngakurduyimeninj dja ngaye ngadjalboddan kore altar ngudda ke ngudda nawu Yawey. Mak ngawayini ke kore kurobbe, dja burluburlume ngudda, bu ngaye mulewan kore kunmakkaykenh duninjh ngudda yidjalkurduyime munguyh. Yoh, Yawey, ngaye mak ngamarnedjare kunrurrk manbu temple ke kore ngudda yihni, kumekbe kore ngarrinan kunmakmak ke bu kahbolkwolkan.
Yuwn bu kanbularrbun ngaye yiman yikurduyime bedberre nawu birriwarre bininj. Mak yuwn kanbun bu ngarrowen kankukkurrme yiman bu yibenhmarnekurduyime nawu birrimarndeyi bininj. 10 Bedda wanjh birriyidwern dja kabirridjirdmang money dja minj kabirridjare kunmak kabirriyime. 11 Ngaye wanjh ngadjalkurduyime kunmak, dja minj kunwarre ngayime. Wanjh kankongibu dja kanngehkemen.
12 Wanjh bolkkime ngahdi kunmak dorrengh kore kubolkrayek! Ngaye ngarriraworren bininj nawu ngundimarnemirnderri dja kunmekbe wanjh ngaye djalburluburlume ngudda nawu Yawey.