27
Ngadjalburlume Yawey Nawu Kawohrnan Rowk Bu Nungka Kanngehkekenh.
Psalm 27
Nawu Yawey nakka nganmarnebolkwolkan dja mak nganngehke. Ngaye wanjh minj nangale nabuyika ngakengeme. Nungka nawu Yawey ngankukbalhme, kaluk minj ngayawoyhkele djal bininj. Bu nawu birriwarre bininj kabirrimre ngandibun bu yiman ngandikukngun, dja mak bininj nawu ngarriyidko dja nawu ngandiwidnan ngandibun, wanjh kabirribarabun dja kabirridjalmankan. Kunukka bonj, bu bininj birridjalwern ngandiwakbuyingun, wanjh nakka minj ngakangewarre. Mak bu nawu ngarriyidko kabirrimre bu ngandibun, wanjh nakka ngadjalmarrkmang nawu Yawey, dja minj ngakele.
Ngaye ngahdi yiwarrudj, dja kundjalkudjikenh ngadjawan nawu Yawey. Ngaye ngadjare bu ngayo munguyh kore nungka nuye kunrurrk. Mak ngaye ngadjare ngayawan Yawey kore nuye temple, dja mak ngadjare ngadjalnan nungka nawu namakkaykenh. Bu kunrayek nganmarnebebme, nawu Yawey ngankukbalhme kore kayo. Nungka nganwarlkkan kore dabburlin manrurrkdjamun nuye. Ngandjalkurrme kaddum kore manwarddekimuk. Nungka nganbidkenwon nawu ngarriyidko bu ngabenyurrhke bedberre nawu ngandiwakbuyingun. Wanjh ngamarnekinje mayh nuye nawu Yawey, kore Nadjamun Dabburlin nuye, dja ngadjalmarnewayini bu ngaburlume nuye. Ngadjalwayini nuye dja ngawernhmarrmarr dorrengh.
Nawu Yawey, kanbekka bu kayhkayhme. Kankongibu dja kanwokma. Manbu kunkange ngardduk makka nganmarneyime bu ngaye yawayawan ngudda ba bu kebnan ke, wanjh ngamwam bu yawan ba kebnan ngudda nawu Yawey. Kanna, dja yuwn kanmarnekebwarlkkarren bu kanbawon. Yuwn bu kandung ngaye nawu marnedurrkmirri ke ngudda nawu munguyh kanbidyikarrme. Ngudda wanjh God nawu kanngehke wanjh yuwn kanmunkewe dja mak kanbawon ngaye. 10 Ngalbadjan dja kornkumo ngardduk bu yimankek ngandibawoyi, ngudda Yawey wanjh kandjalkimang.
11 Nawu Yawey, kanbukkabukka manbu ngudda ke manbolh. Ngaye ngabenkarrme birriwern bininj nawu ngarriyidko, dja kanmika ba ngakurduyime mandjad. 12 Yuwn bu yibenbawon nawu ngarriyidko bininj bu bedda ngandimang, dja nakka ngandimarnekurrehkurren bu ngayekenh ba bu ngandibun.
13 Ngaye ngawernhwoybukwon mak ngani bu nganan kunmakmak nuye nawu Yawey bu ngaye ngadjaldarrkiddi kondah kurorre. 14 Wanjh ngurrimadbu nawu Yawey ba nungka ngunbidyikarrme, mak ngurrimurrngrayeknin dja ngurrikelebuknin ba ngurrimadbun nungka bu ngunbidyikarrme ngudberre.