28
Yiwarrudj Karridi Bu Yawey Kanngehkekenh.
Psalm 28
O Yawey! Ngaye wanjh ngakayhme ke, ngudda nawu yiman kunwarddekimuk kore ngaye ngawarlkkarren! Yuwn kandahme dja kanbidyikarrmen bu yiwarrudj ngarri. Dja bu minj kanwokmang nakka wanjh ngaye yiman ngakolung bu ngarriraworren bininj nawu birridowerrinj. Kanbekkabekka kore yiwarrudj ngahdi dja djawahdjawan bu ngudda kanbidyikarrme. Ngaye wanjh ngaberlwayhme kore ngabolknan kubolkdjamun duninjh ke. Yuwn kankan kore birriwarre bininj ngarriraworren, nawu kabirrikurren bu yimankek yeledj kabirriwokdi dja nakka djal manmolk kabirrihmarnbun kunyid.
Yibenmarnbu bu kabirridjakbekkan! Warridj yibenbu kore kunwarre kabirrihkurduyime. Yibenwo kunwarre duninjh yiman bu bedda birridjareni bindiwoni birribuyika bininj.+ Bedda minj kabirridjare bu kabirribekkan kore kunmak ngudda yihkurduyime kubid ke. Wanjh ngudda yibenbularrbu dja yibenkukbawo munguyh kore kabirrihkukyo.
Yawey, ngaye djalburlume bu ngudda kanbekkang kore ngakayhmeng bu yiwarrudj ngahdi, dja wanjh ngudda kankongibom. Ngudda nakka shield ngardduk bu kankukdjurruddi, kunmekbekenh ngaye woybukwon duninjh. Ngudda kanbidyikarrmeng, wanjh ngaye ngamarrmarr duninjh dja kunu mulilmang dja mak ngawayini bu manjbun ngudda.
Warridj kunngudj yibenwon nawu bininj ke, mak yibenngehke dja yibennahnan bininj nawu yibendjarrngbom. Yimray Yawey bu kanngehke ngadberre. Kunmak kanmarnekurduyimen ngadberre bininj nawu ngudda ke rowk. Ngudda wanjh yiman kayime shepherd ngadberre dja munguyh kanwanjbikarrme ngadberre.
+ 28:4 Revelation 22:12