38
Bu King David Dingihdi Yiwarrudj.
Psalm 38
O Yawey, bu yiyiddung ngardduk, wanjh yuwn bu kanbengyolyolme, dja yuwn bu mak kanwernhdung bu ngaye njilngwarrewong. Ngaye ngababang kore ngudda kandulubom bonarra ke dorrengh, dja kore ngudda kanwidjbihkeng wernkih duninjh.
Ngaye ngabekkarren bu ngarrowen kanjdji kore kuburrk ngardduk, bu kuhni ngudda kandjaldung. Ngaye ngabakkabakkeng ke mankarre, dja kunu ngamurrngwarreworrinj. Ngaye wanjh kunwarre ngayimi, dja ngadjalburrburren munguyh bu ngaye ngadjalwarre duninjh, wanjh ngadjalkangewarre.
Ngaye wanjh ngadjalwarre bininj dja ngabengwarrminj, wanjh kunmekbekenh ngamokwernminj, dja ngamoknudminj. Ngaye wanjh ngadjalnjilngwarreminj dja mak ngangudjyawarren. Ngadjalnalkkihre kundowikenh bu kunbarnangarrakuyeng. Mak ngawernhbabang kore kunbodme ngardduk, dja kunburrk rowk ngardduk wanjh kadjalwarrewarremen. Ngaye ngangudjyawarren munguyh, dja minj ngaye ngamurrngrayekworren. Kaluk ngadjalkongiburren dja ngakangewarre duninjh.
Ngudda nawu kanmarnewohrnan, ngudda kankangenan baybaywi kore kukange ngardduk, dja yiburrbun kore njalehnjale ngaye ngadjaldjare. Ngudda kanbekkabekkan kore ngaye ngangolekwerren. 10 Yoh, ngahdurddubekkarren bu wernkih kawokdi. Ngaye ngangudjyakmen, dja mak ngamimwarremen, minj ngawernhbolknan. 11 Ngaye ngadjalmokwern dja djawirna ngardduk ngandidjalbawon, minj kabirrimre darnkih ngaye. Nawu namud duninjh bininj ngardduk minj kabirrimyikan kore ngaye. 12 Nawu ngarriyidko bininj kabirridjare ngandibun, dja ngandimarnekunidi. Bedda ngandiyolyolme bu ngandiwarrewonkenh. Bu djal barnangarrakuyeng wanjh kabirrikarremarnburren ba bu ngandikowe.
13 Ngaye yiman kayime ngabengwarr dja minj ngabekkan kunwok. Mak ngaye yiman kayime ngadjenwarreminj, dja minj ngawokdi. 14 Ngaye ngayimerran yiman bininj nawu minj nangale kabiwokbekkan dja minj nangale kabiwokmang. 15 Ngaye wanjh ngabengdi dja ngamaddi ngudda nawu Yawey! Kaluk ngudda kanwokmang, ngudda nawu God ngardduk bu yiwohrnawohrnan rowk. 16 Dja ngaye ngayimeng, “Yuwn yibenbawon bu ngandimarneburlumerren, dja ngandidjekmiwon kore ngaye ngarrengeyirrebme.”
17 Bolkkime wanjh ngaye ngabekkarren bu ngadjalyirrebme dja ngamankan. Mak ngadjaldjakbekkan munguyh. 18 Wanjh ngawarnyakmulewarren kore ngaye kunwarrekenh ngayimi. Ngaye wanjh ngawernhkangewarreworren kunwarrekenh ngardduk. 19 Ngabenkarrme birriwern nawu ngarriyidko, dja bedda birringudjbang warridj. Mak nawu ngandiwirrihme bu djal burudjang, wanjh birridjalwern. 20 Bininj nawu ngaye kunmak ngabenmarnekurduyime, wanjh kabirriborledme dja ngandiwarrewon, mak bu ngaye kunmak ngakurduyime, wanjh bedda ngandiwirrihme.
21 O Yawey, yuwn bu kandjalbawon. Yuwn bu mak djarreh yire, ngudda nawu God ngardduk. 22 Yimray werrkwerrk ba kanbidyikarrmen, ngudda nawu kanmarnewohrnan dja nawu kanngehke.