39
Bu Ngad Bininj Karridarrkid Bu Djal Kundedjumbung.
Psalm 39
Ngaye ngayimerrinj kanjdji baybaywi ngardduk, “Ngaye ngadjalnahnarren, dja minj ngabaworren bu ngawokdi kunwok kunwarre. Ngaye yiman ngarrangdukkarren bu ngarridjarrkdi kore nawu birriwarre bininj.” Kuhni ngayimi kore baybaywi. Wanjh ngadjaldi wokyak, dja minj njale ngayimeninj. Minj ngawokdiwirrinj, yibeng kunwok kunwarre, dja kunwok kunmak. Larrk. Dja bonj, ngadjalnjilngwarreminj. Kaluk ngakangewurlhmeng. Ngaburrbuni, dja wanjh ngarruy. Wanjh ngawokdanginj kundjen ngardduk.
Ngayimeng, “Ngudda nawu Yawey, ngadjare kanbukkan kore baleh kabolkyime bu ngaye ngayakmen ngarrowen. Ngaye baleh kayime mandjewk ngardduk? Kanbukkan ba bu ngawernhburrbun bu ngad bininj wanjh woybukkih minj kunkuyeng ngarridjaldarrkiddi. Ngudda kanmarnbom ngaye yiman yeng. Ngarranginj, dja werrkwerrk ngayakmen. Ngudda yibenwon bininj rowk kunngolek ngudda ke, dja wanjh bonj, kabirringolekyakmen ba kabirridarrkid bu djal kundedjumbung. Ngad nawu bininj, wanjh yiman kunwoyik. Ngarrirengehre balehbaleh, dja bu djal burudjang. Ngarrimang njalenjale, dja ngarriburrbun kaluk ngarrbenmarnebawon dja birringale kabirrimang?”
“Ngudda nawu Kanmarnewohrnan, ngaye bolkkime ngayawarren. Dja bonj, ngaye ngadjalkangekurrmerren kore ngudda, dja djalmadbun munguyh. Kanngehkemen kore ngaye kunwarre, dja ngakurduyimi kunwarre kunwern bu ngaye ngawarreworrinj. Yuwn kanbawon bu nawu birribengwarr bininj ngandidjekmiwon. Ngaye minj njale ngawokdi, dja minj ngamulewarremeninj. Dja ngudda yingan kankurrmeng kore ngahdi bolkkime kunyid dorrengh. 10 Ngadjare ngudda yingurdmen kore kandung, dja yiman kunbid ke kanwidjbihkeng dja darnkih ngarrowen! 11 Ngudda kandung ngad bininj rowk, dja kanbun kore kunwarrekenh ngadberre. Kaluk yibenmarneburriwe njalehnjale namakmak bedberre nawu birrikuken. Bininj rowk wanjh yiman kayime kayakmen werrkwerrk yiman kunngolek kadjalyakmen.”
12 “O Yawey, kanbekka bu ngahdi yiwarrudj ke. Kanwokbekka bu ngaye djawan bu kanbidyikarrme. Ngaye nganalkbun, dja yuwn bu kanmarneborledkerren. Ngaye wanjh djarrehbeh ngamwam kore ngudda, ngaye yiman ngadjenbuyika, yiman mawahmawah ngardduk warridj. 13 Yuwn bu kanwernhnan, ba ngayawoyhmarrmarr. Kaluk darnkih ngarrowen dja ngadjalyakmen, bonj.”