42
Bu Karridjare Karridi Darnkih Kore God.
Psalm 42
Nawu mayh deer nakka kakombukdowen dja kadjare kukku kabongun. Wanjh kunmekbe rerrih karohrok ngaye ngadjare ngudda nawu God ngardduk!+ Ngaye ngamarnedjare God nawu kahdarrkid! Ngadjare ngarrarnhkurrmerren duninjh kore nungka. Dja baleh kabolkyime bu ngare nungka nganenarren kore kumirrk nuye?+ Ngaye ngadjalnalkbun bu barnangarra rowk dja mak kumununwern, dja minj mak ngangun manme. Mak bu barnangarrakuyeng bininj nawu ngandiwidnan wanjh ngandimarneyime, “Ngayh! Baleh nawu God ngudda ke?”
Bu ngawernhnjilngwarre wanjh ngakangemulewarren kore God, dja kuhni yarrkka ngaburrbun kore kunrayek kumbebmi ngardduk. Mak ngaburrbun bu birribuyika bininj ngarrihdjarrkrey kore God nuye Temple bu ngarriwayini dja ngarriburlumi dorrengh. Kaluk ngabenmarnedokmi bu ngarrimirndebidbuni ngarriwernhnjilngmak dorrengh kore mulil ngarrimarnemarnbuni nuye!
Dja njalekenh ngaye nganjilngwarre dja ngakangewarre bolkkime? Wanjh ngadjalkangekurrmerren kore God ba ngayawoyhburlume nungka nawu nganngehke dja God ngardduk.
O God ngardduk! Ngaye woybukkih ngadjalnjilngwarre kore kanjdji kukange ngardduk. Dja bonj, ngaye ngaburrbun bu ngudda yikurduyimeng kunkimuk, kore Jordan Mankabo karredjingmangbeh, kaluk darnkih kuwarddehwardde manbu kawarddengeyyo Hermon dja Mizar.+ Kunrayek munguyh durndiwerreni ngardduk, yiman kayime kukku manbu kabowarrhme kaddumbeh wanjh nganbuni, dja kore ngudda ke kurrula wanjh yiman kanbarrkbom. Dja ngaleng wanjh kunbarnangarrawern nawu Yawey ngandjalmarnedjare bu munguyh. Dja bu kumunun rowk, wanjh ngamarnewayini nuye, mak ngarri yiwarrudj nuye God nawu kanmalngmimbiwon.
Wanjh ngamarneyime God nawu yiman kunwarddekimuk ngardduk, “Njalekenh ngudda kanbengmidjdanj? Mak njalekenh bu ngahdjalrengehre kunnjilngwarre dorrengh kore nawu ngarriyidko ngandihdjaldungi? 10 Birrimekbe nawu ngarriyidko bininj wanjh ngandimarnbun bu ngadjakbekkan duninjh, dja munguyh ngandimarnedjekme dja ngandimarneyime, ‘Baleh nawu God ngudda ke?’ ”
11 Wanjh njalekenh bu ngahnjilngwarre dja mak ngakangewarre duninjh? Bonj! Wanjh ngakangekurrmerren kore God dja ngayawoyhburlume munguyh God ngardduk nawu nganngehke.
+ 42:1 John 7:37-38 + 42:2 Jude verse 24 + 42:6 Deuteronomy 3:9