61
Bu Karrikayhme God Kore Kanbidyikarrmekenh.
Psalm 61
Ngudda nawu God ngardduk, kankayhmibekkabekka bu ngahdi yiwarrudj dja djawahdjawan! Ngaye kured ngabolkbawong djarreh, wanjh kankayhmibekka bu djawahdjawan! Ngaye ngakangewarre. Wanjh kanka kore ngudda kannahnan ba bu ngadjalni kamak rowk. Ngudda wanjh kannahnan dja kanbidyikarrme bu nawu ngandiwidnan ngandimarnebebme.
Ngaye ngadjare ngamre darnkih ngarrdjarrkni kore ngudda munguyh munguyh ba yikukdjurruddan ngardduk dja kankukbalhme. Ngudda kanbekkang kore ngawokrayekworrinj ke, ngudda nawu God. Dja ngudda wanjh ngokko kanwong nawu yidjehdjenkarrme ngadberre bininj rowk nawu ngundingeykengeme ke.
Ngaye nawu king kondah ngadjare kanwo mandjewk nawern ba ngarrarrkiddi bu kunkuyeng, dja minj darnkih kabolkyimerran bu ngarrowen. Warridj ngadjare ngadjalwohrnan kore kumirrk ke munguyh munguyh. Ngudda wanjh kanmarnedjare dja minj kandjalbawon, wanjh kunu kankukdjurruddin. Wanjh ngaye ngadjalwayini bu burluburlume ke munguyh munguyh, dja ngamkan kunbarnangarrawern bu wonowon ke kore ngayingkihwokkurrmerrinj ke.