62
Karrikurrmerren Kore God Nawu Kannahnan Kadberre.
Psalm 62
Ngaye wokyak ngahdjaldi bu ngahmadbun God kamre. Nungka nadjalkudji nganngehke. Dja nungka wanjh nadjalkudji ngandjurruddi dja nganngehke. Nungka wanjh ngannahnan dja nganbidyikarrme ba bu ngaye ngawinhme dja minj njale nganrokayhwe.
Adju! Ngudda bininj nawu kandidung ngaye! Ngaye wanjh ngangudjwarre, yiddok munguyh kandidjalbun? Ngurriburrbun ngaye minj ngakarrme bu ngakandenamerren. Ngudda ngurridjare bu kandiburriwe kore ngahni kaddum, dja kandingeywarrewon. Ngurrinjilngmarnburren bu kandiwowarrewon. Ngurrikurrekurren. Ngurriwokdi kunwok kunmak bu kurobbe, dja kore baybaywi kukange ngudberre wanjh kandikidname.
Ngaye wanjh ngadjalmarrkebbun nadjalkudji nawu God ngardduk, dja ngaye wokyak. Ngakurrmerren kore nungka nawu ngadjalwoybukwon munguyh. Dja nungka wanjh nadjalkudji ngandjurruddi dja nganngehke. Nungka wanjh ngannahnan dja nganbidyikarrme ba bu ngaye ngawinhme dja minj njale nganrokayhwe. God nungan ngangehke, dja mak nganmakwan. Ngawarlkarren kore nungka yiman kunwarddekimuk kore ngangehme, dja nungka nawu ngudjkimuk duninjh dja ngandjurruddi.
Ngudda nawu ngardduk binihbininj, ngurrikurrmerrimen nawu God munguyh munguyh. Ngurrimulewarren manbu kunrayek rowk bu ngurrikarrme, dja nungka kannahnan ba karrikangengehmen.
Ngad bininj rowk nakka yiman bu karringolekwerren karohrok nawu birrikuken dja nawu birrimarladj. Ngad yiman djal yeng, djal kukwob, minj karridulmuk. 10 Yuwn bu karrikurrmerren bedberre nawu kabirriburrehburren, dja yuwn bu mak karridjirdmang njalehnjale, dja wanjh karribawo rowk. Bu karrikukenmen, wanjh yuwn bu karrikurrmerren kore nawu karrikukkarrme.
11 Kunwernhkah ngawobekkani nawu God bu nakka nadjalkudji kakarrme kundulkarre rowk. 12 Yoh, woybukkih ngudda kanmarnedjare munguyh munguyh. Ngudda nawu Yiwohrnan Rowk kanmarnekurrme manbu kahdjehdjenyo ngadberre bininj rowk kore kunmak ngarrikurduyime bu kondah kurorre ngarrihni.+
+ 62:12 Job 34:11; Jeremiah 17:10; Matthew 16:27; Romans 2:6; Revelation 2:23