63
Karridjare Bulkkidj Bu God Karridjarrkni.
Psalm 63
Ngudda God, ngudda wanjh God ngardduk, ngaye ngadjare bu ngarrdjarrkni. Ngaye marnedjare ngudda kore kukange ngardduk, ngaye yiman kayime bininj nawu kakanjbukmen. Ngaye yawan ngudda yiman kayime bininj nawu kakombukdowe bu kaboyawan kubolkdarleh kore kukku yak. Ngaye nang ngudda kore yihni kubolkdjamun ke. Wanjh ngaye nang bu ngudda yirrulkarrekimuk duninjh, dja mak yidjalmakkaykenh.
Ngudda wanjh kandjalmarnedjare bulkkidj duninjh. Bu ngaye ngarrarrkidbaworren, wanjh kamak, dja ngaburrbun bu ngudda kandjalmarnedjare. Wanjh ngaye kunu burluburlume ngudda kore kurrang ngardduk. Dja bu ngaye ngadjaldarrkid wanjh ngaye burluburlume kunkodjkebubuyika rowk kaluk bu ngarrowen. Ngaye ngaberlwayhme bu yiwarrudj dorrengh ngahdi kore ngudda ke kunngey. Warridj ngudda kanmalngworrkmiwon kore kunmakmak kunwern kanwon, wanjh ngaye ngawernhnjilngmak bu marnewayini ke ngardduk kurrang, bu kunjilngmak dorrengh.
Bu ngaye ngalorrhmiyo, wanjh burrbuhburrbun yerrih bu kunkakkuyeng. Bu kunmekbekenh ngudda munguyh kanbidyikarrmi. Ngaye ngakurrmerren kore ngudda bu kannahnan yiman kayime mayhmayh yaw kakurrmerren kanjdji kore ngalbadjan ngarre kunwel. Wanjh ngawayini kunnjilngmak dorrengh kunmekbe. Ngaye wanjh munguyh wernhkarrme ngudda kore kukange ngardduk, dja kubidkukun ke kanwernhkarrme ba minj ngamankan.
Bininj nawu kabirridjare ngandibun, wanjh bedman ngaleng kabirrikolung kanjdji duninjh kore kunred ngarre kundowikenh. 10 Wardi kabirridowe mankimuk mandjawakwi kore kabirriburrenkenh, dja dalkken kaluk kabindikanjngun.
11 Dja nawu king kadjalmarrmarr kore God! Bininj rowk nawu kunwoybuk kabirridjalyime kore kunngey nuye God, wanjh bedda kabirriburluburlume. Dja bininj nawu kabirrikurrehkurren, wanjh kabirridjalwokyakmen.