Pol ka minin ganin bile Kolosi ai ka main ibal taminin tongwa
1
Na Pol miligire, Kirisito Yesu nusi erungwa ongwa yal, Aposel, na milama dire, God iru pirala di pire na paale suna ere ingure, na miliwe. Na ibal kobe ka main enan yal ta Timoti na bole milebilgire, ibal kobe Kolosi ogu ai mile God ibalin kobe milere Kirisito pire gi di tere giran wiina ere tere milingire, ka minin ganin kere pirana dire, bile i tobinwe.
Na Abe God kenin wai ere i terere, te i denin miriin wai painama dire, main iru pire paale di i tobinwe.
Kolosi ibal pire gi di Kirisito tenama dire, God iru ere tongwa
Na i ibal kobe kanin pire ana di God tobinga, na morin morin maki ye Singaba Yesu Kirisito Nen God te milebingal milebinwe. Maki ye tobinga main iwe, i ibal kobe pire gi di Kirisito Yesu tenga, te God ibalin kobe para, i ibal kobe denin miriin te milinga, ka iru di ungwa pirebinwe. Ka main kawen kirara dire, te Yesu guun kan kawn kule di i tongwa kaun i ibal kobe mile, “Na miliga gul u bawa dungure, aa ki di na tenangwa paimua,” dire pi tegi yenwe. Yenga ena i ka main pire gi dire, te denin miriin ibal tenga main i maribe erinwe. God aan kere yere, “Kal iru ere i teralwa,” dungwa pirere pi tegi yenga, ena kalin kan dungwa i, kamin mina dime di dimue. God kal wai ere na tongwa, goma ka dungwa i kawn kule nil si i tongwa kawen kirara pirere, sigare kule kal dime dire ere warinwe. Iru paangwa mere Yesu guun kan, kan dibinga i, gariba gul kole kole para ware biimia, ena ibal kobe sigare kule kal dime dire ere waremue. Ka nil si i tongwa yal iwe. Epapiras na denan miranan tere na bole ka main nil konagi erebilgire, yalini Kirisito ka main konagi ere milere main i aa te ai si milemue. Yalini i milinga gul nusi erigire, ka main i, nil si i tongure pirinwe. I denin miriin ibal tenana dire, God Iban i nomanin suna sirin bile i tongure, denin miriin ibal tenga, Epapiras ure bolin kule na tomue.
Kolosi ibal pire gi dungwa pi nima nama dire Pol ana di God tongwa
Ena i ibal kobe mile pai eringa mere, ka di ungwa na pirere pare, ena i ibal kobe kanin pire ana di God te milebingal milebinwe. God kalkan te konagi erala dungwa mere, i ibal kobe kirara pirana dire, te God Iban i denin miriin suna painangwa i ibal kobe nomanin painangure, ka milin kawen paangwa pire pol sinana dire, na ana di God tobinwe. 10 Di tobinga mere kal iru eranga, ena Yesu Singaba i ibal kobe mile pai erana di pirungwa mere, i iru ere milanga painamue. Kal iru ere milangire, yalini wai kanamue. Kal dime dire erungwa main, main para ere milere, te God milungwa main para pire pol sire mili nanwe. 11 Pirere God yobilaan bile kirara niminin milungwa mere, yobilaan pai i tenamue. Kura taalime u maribe pi i tenangwa, i pire unin si wai pire milana dire, yobilaan pai i tenamue. 12 God kenin ere ke milungwa gul naabile aw dungure, yalini ibalin kobe ain iray kalkan ere tenangwa mere, para iru ere i tenama dire, yobilaan pai i tomue. Tomia ena maki ye Abe God to. 13 Satan na kanin kulungure, si bilungwa ali ware milebinga, God kan gule ere na ibal kobe tere yalini Wan taran kenin ere ke milungwa ai awli suna erungure, milebinwe. 14 Wan iwe, yalini kal wai ere na tongwa pire, na ibal kobe pirin paangwa yalini pirin gule ere na tere, ta kal digan ere taalime erebinga, kire di ere na ibal kobe tomue.
Kirisito konagi ere mile pai erungwa main dungwa
15 Ena ibal kobe God ta kanekimba, Kirisito u ibal pire God nomanin te giran guman kulungwa mere, si paale ire kulungure, ena yalini kanungwa God milema di piremue. God, ibal te kalkan para muru ole ere yekungure, Kirisito goma milemue. 16 Te yalini ta milekenangwa, God kalkan i para muru ta ere yekenamba. Yalini milungwa kalkan para muru ere yomia, kamin mina kalkan dungwa mo, gariba gul kal dungwa para ere yere, te kalkan omilan kanebinga mo, kalkan omilan ta kanekibinga para ere yere, te kamin ai yobilaan bilungwa ibal te singaba ibal te kenin erungwa ibal te niminin milungwa ibal para ere yomue. God te Kirisito bole kalkan i ere yobilgire, ibal kobe Kirisito kaan aa te yebe erama dire, God kalkan para muru ere yomue. 17 Kalkan para wen ole ere yekungure, Kirisito goma milemia. Kalkan para muru imo di painama dire, yalini milemue. Yalini ta milekenangwa, kalkan para muru ta dekenamba. 18 Kirisito iwe. Ka main ibal taminin kobe milebingire, na ibal kobe gibilanan mere milungure, te miin gain te yobilagi na ibal kobe iru mere milebinwe. Milebinga ena yalini na ibal kobe komin kanin wen milemue. Kirisito taran yobilagi maa kora kule painangure, kalkan para muru kobaan milama dire ibal kobe gule alama dire, yalini goma yere alungure God iru ere tomue. 19 God te Kirisito Iban nomanin taran milemue. God inin nomanin pire main iru u maribe omue. 20 Ibal kamin mina milungwa te ibal gariba gul milebinga ibalin kobi para God bole guman kane ire u taran nabina dire, God ere mile yalini Wan nusi ime eremue. Erungure ure eri pera mina mayan garu di ibal kobe tongwa, ena goma kaymin paale tomba, malia ibal kobe den miriin taran yere u taran pi milangwa paamue.
21 Goma i ibal kobe nomanin si piringa i nigi dongure, te kal ki ere waringa God te i bole guman inin inin dungwa milinwe. 22 I ibal kobe God milungwa mina milinga, kal dime dire ere milana dire, te nomanin naabile i tenangure milana dire, te ka kol ere i ta tekenama dire, God Wan eri pera mina gule na tongwa, i ibal kobe guman kane ire u taran enwe. 23 Kal iru ere i tenangwa main iwe. I ibal kobe ka main pire gi dinga, ai si ware milanga, mama di painangwal painamue. Milere ka main pire pol sire, “God kal wai ere na tenamua,” dire pi tegi yenga main, i aa gi di pire waranwe. Ka main dungwa i, gariba gul para muru pai waa dungure, na Pol ka main iray konagi erama dire, God konagi iru na tomue.
Pol Kolosi ibal aa ki di tongwa main dungwa
24 Ena malia na gaynan giil pire miliga iwe, i ibal kobe wai milana dire, na gaynan giil pire miliwe. Pire miliiba, gun ye God teiwe. Na ibal kobe ka main ibal taminin Kirisito miin gain te yobilagi dungwa mere milebingire, Kirisito na ibal kobe pire na tere gain giil pirungwa mere malia na gaynan giil iru taw pire Kirisito aa ki di tere pire te miliwe. 25 Na ka main konagi ere ibal tenama dire, God na paale suna ere imue. I ibal kobe aa ki di terala dire, na konagi iray eralwe. Te konagi eriga iwe, God ka main di gawa di i ibal kobe te miliwe. 26 Te ka main diga iwe, goma maalungwa ibal kobe ka main i aal kule dungwa paamba, malia iray God kirara di maribe ere inin ibalin kobe tomue. 27 God konagi erala dire, iru nomanin si pirungwa, “Ka main kawen diga wi yebe pire wai wen dimia, gariba bilin ta ta para muru di maribe ere ibal teralwa,” dimue. Ka main aal kule paangwa iru di paalungwa paangwa, “Kirisito Iban i denin miriin suna pai milemia, ena God naabilungwa ai iray i pi si dawle milanwa.” 28 Main iru painama di pire Kirisito ka main kere di ibal tobinwe. Ibal kobe Kirisito bole pena gale u ibal ongwa mere, iru kuunin nangure, awli pi God aan mina terabina dire, na ibal kobe nomanin paangwa pire bigan kule i tere ka nil si tobinwe. 29 Main paangwa mere kirara u maribe nama dire, na konagi nega di ere, te Kirisito yobilaan pai na tere aa ki di na tongure, na ka nil si teiwe.