2
Kolosi ibal pire gi dungwa pi nima nama dire Pol yobilaan bile tongwa
I Kolosi ai milinga ibal ire te, Eleodisia ai milungwa ibal ire, te na gumanan ta kanekire baan iray milungwa ibal ire, te i ibal kobe pire gi di Yesu tenga pire tere konagi nega di ere i tega, i pirana di piriwe. I ibal kobe denin miriin suna yobilaan bilama dire, te i denin miriin te ibeya eringa den taran yenama dire, te ka main pire pol singa kawen kirara dinangwa di pirana dire, konagi nega di ere i teiwe. Tega ena God ka main aal kule paangwa kan diga i, Kirisito milungwa main i pire pol si piranwe. Nomanin paangwa main te kalkan pire pol sungwa main ibal kobe main sui pirala di pirangwa iwe, ena ibalin kobe Kirisito milungwa main kanamia, main sui iray para kanamue. Ibal kobe i kiranin sire bawle i terala dire, ka dinangwa i ta pire tekenana dire, ka diga i di i teiwe. Na i ibal kobe bole ta milekebinba, na ibanan i bole para milinga, ena i ibal kobe pire gi di Kirisito tenga dime di ware aa gi di pire ere ware milinga, na kanere wai pire gun yeiwe.
Kirisito bole pena gale u taran pi milabinga paangwa
Ibal kobe nil si i tongure, Kirisito Yesu pire gi di tere, “Na kobaan milemua,” di tenga, ena i yalini bole pena gale ware milo. Kirisito i komin kanin milemia, ena yalini i ai si pire waro. Yalini kawligi dungwa mere milungure, i ibal kobe ogu gulan tongwa mere milina, ena i pi bole si dawle u taran pi milo. I ka main pire gi di milinga, i aa gi di pire niminin milo. Ka nil si i tongwa mere, iru pirekun ere aa gi di pire niminin milo. God kal wai ere i tongwa pire maki ye te milangal milo.
Ena ibal kobe nomanin main paangwa si aine aine direre, te gariba gul kole kole para ka main paangwa dire, main ta paikungwa i para dire, bawle i terala dinangwa, i pire tekerala dire, kanekun ere milo. Ka dungwa i, Kirisito milungwa main ka ta dikimue. I kanekun ere milanga iwe, Kirisito u ibal ongwa, yalini God kawen kirara milere, 10 te kamin ai kenin erungwa ibal te niminin milungwa ibal para imu dire gibilin miinin a kole sire Kirisito taran kenin ere ke milemue. Milungwa ena i ibal kobe yalini bole pena gale u taran pi milere sigare kule kirara wai wen milinwe.
11 I ibal kobe Kirisito bole pena gale u taran pi milinga, ena i gaynin kal piringa maangwa, kan kulungwa mere milingire, Kirisito kan gule ere i tomue. Iru ere i tongwa iwe, i nomanin suna Kirisito naabile i tongwa, Yuda ibal gain mina bile erungwa mere, ta di bile ta di tekire, nomanin suna main wai paangwa ere i tomue. 12 Nil bile i tongwa kaun iwe. Kirisito gulungwa mere i gulingire, nomanin si kiruul si i ibal kobe tongure, gaynin kal piringa maangwa piserinwe. Piseringire God yobilaan bil pai Kirisito tere aa tongure alungwa, i ibal kobe pi tegi yenga, ena i ka main nil bilinga kaun Kirisito alungwa mere ale milere, kal dime dire ere warinwe. 13 I ibal kobe kal digan main main ere milere, te i inin gaynin kal piringa maangwa ere milinga, ena i gulungwa mere milingire, God iru kanemue. Kanimba God i Kirisito bole si dawle i tongure, si kwi yere sigare kule u wai pire milinwe. Kal digan ere taalime erebinga para muru God pirin i gule ere na ibal kobe na tomue. 14 Kile kaman ka, “Main iru iru ero,” di na tongwa na ibal kobe si keli sibinga pirin pai na tomia, ena God pirin gule ere na ibal kobe na tomue. Ere na tongwa main iwe, Kirisito eri pera mina bili nil si paalungure gulungwa, yalini pirin gule ere na ibal kobe tomue. 15 Kirisito eri pera mina gulungwa kaun, kamin ai kenin erungwa ibal te niminin milungwa ibal, ibalin kobe kaymin paale Kirisito tongure, Kirisito si kiranin bilere kan sire awli pi ibal milungwa mabin mina ungure, ibalin kobe gay gulemue.
Kirisito gulungwa mere na ibal kobe gulebinga mere milebinga
16 Ena iru erungwa paimia yal ta ure, “Komina ta i, nil ta i, mawal ero. Kamin kaun ta i kegemama yomia, erin milo. Ba ta i girangwa, komina bil ki no. Yuda ibal Sare kaun i erin i iru iru milo,” dire kile kaman ka nil si i tenangwa, ena, “I main iru ta paikimua,” di ta. 17 Ka dungwa i, ka baan dimba, main paangwa iwe, Kirisito main kawen kirara di maribe ere dungwa paamue. 18 Yal ta ure, “Na gaynan pire tekire, angel kobe deminin si tere eriga paimua,” dire te, “God ure ul kiibi ka di na tomua,” dire te yalini ibal main paangwa mere pire inin kaanin gale yebe ere, “I ibal kobe mile pai eringa paikimua,” dire ka iru di i tenangwa, kakiibi di i tenamia, ena i pire gogo ere milo. 19 Yalin kobi iwe, Kirisito ka main ibal taminin gibilin te nomanin mere milungwa yalin kobi Kirisito imu di taran ta milekemue. Ka main ibal taminin Kirisito miin gain te yobilagi milebingire, Kirisito aa te wai ere na tere imu di i taran ere na tomia, ena ka main ibal taminin u bil pirere milebinwe. God mile ka main ibal taminin iru u bil nama dungwa mere, u bil pirere milebinwe.
20 Kirisito gulungwa i, i ibal kobe gulungwa mere milere gariba gul kole kole para ka main paangwa i kenin ere ke mile milekemia, ena tameran gariba gul main paangwa duulin bile warine? Te tameran kile kaman ka iru pire wiina erine? 21 “Kal i aa tekio, komina i ta ne pirekio, kal i ta aa te pirekio.” 22 Dimba kalin dungwa i, ibal kobe nenangwa para wei sinangwa kalin dimue. Ka di i tongwa ibal inin nomanin si pire kile kaman ka dire iru nil si tenangwa tamama. 23 Ibalin kobi inin main pire ana dire deminin si angel kobe tere, te inin main paangwa mere gain pire tekire kenin ta erekungwa ibal taw kane wai paima di ibalin kobe iru di pirimba, kal nigi dongwa ere gain kal pirungwa maangwa manaa ta di tekire, kal digan i ere milemue.