Pol ka minin ganin bile Galesia ai ka main ibal taminin tongwa
1
Pol na milere Yesu nusi erungwa ongwa yal, Aposel ta, na miliwe. Na nusi erungure obinga iwe. Ibal kobe na nusi erekire, te konagi main iru painangwa mere “Ero,” di na tekemue. Di na tekimba Yesu Kirisito gulere aa tongure alungwa yal, na Abe God, te Yesu Kirisito inin bole na ka main konagi erama dire, na nusi erungure, obinwe. Na te Yesu pire gi dungwa ibal kobe na bole milere ka minin ganin i, bile Galesia ai Yesu ka main ibal taminin i tobinwe.
Abe God, te Singaba Yesu Kirisito mile kenin wai ere i terere, te denin miriin wai painana dire, kalin sui ere i ibal kobe terala di pire eremue.
Yesu Kirisito iwe, na Abe, God inin nomanin si pirungwa mere, yalini pire wiina ere tomue. Ere terere malia kal ki erungwa main pirin pai na tekenama dire, yalini inin gain pire tekire, na kal digan ere taalime erebinga pirin gule ere na terala dire gulemue. Yalini iru eremia, ena na ibal kobe deminin si God te milabingal milabinwe. I kawen.
Yesu ka main kol taran wen dungwa
Ena Kirisito pilaan pai tere kal wai ere na tongwa, kol warana dire, God gala dimba, i ibal kobe pire gin taran mun kal waa tere ka main kol ta pire gi dire duulin bilinwe. Bilingi na pire miriin olibe erebinwe. Ka iru dibina, Kirisito ka main kol sutan ta dikimia, kol taran wen dimua. Dimba ibal taw mile nomanin si gogo ere i tere Kirisito guun kan aa bire yame ere di i tomue. Ena na mo kamin mina angel ta mo na ka main goma ka di i tobinga mere, yaa ime sire iru di i tekenangwa, ena God den ki ye tenangure milamue. Goma ka iru di i tobinba, malia kwi di i terabina piro. Goma i ibal kobe ka main aa gi di pire waringa, malia yal ta ure ka main i aa bire ime ere ka main ta kere di i tenangwa, ena God den ki ye yalini tenangure milamue.
10 Ena ka malia di i tega i ibal kobe wai pire na tenana dire, di i tobin mo, God wai pire na tenama dire, dibine? Yal kobe gun ye na tenama dire, yalin kobe kiraan sibino? Kiraan sibina, Kirisito nil konagi yal ta milekebingire.
Pol Aposel konagi kawn kule erungwa main di maribe erungwa
11 Ena na enan kobe, na ka ta di i terala piro. Na Yesu guun kan kere di i tega, ibal inin nomanin si pirungwa mere, di i tekiwe. 12 Te yal ta main i, di na tekungure, te yal ta ka iray nil si na tekimba, Yesu Kirisito inin na denan miranan suna pai mile, “Do,” di na tongwa pire diwe.
13 Goma Yuda ibal main paangwa mere ere milere, te God ka main ibal taminin kobe milungwa si sutaw erabina dire, kirara sire gain giil pire tobinga, kaningiwe. 14 Yuda ibal ka main paangwa mere pire wiina erebinga, na ke kuunin yal kobe yaa ime sirere, te na sanamoi gilekume si aine aine di na tongwa, na aa gi di pire girin di miliwe.
15 Miliiba God kal wai ere kenin wai wen ere na tongwa pire, na mina na kule yekungwa kaun yalini na paale suna ere irere, te eme, “Na duulan bilana wo,” gala di na tomue. 16 Tere te Yuda ta milekungwa ibal suna God Wan guun kan na kere di ibal tenama dire, God inin Wan i maribe ere na tongwa yalini wai piremue. Pirungure na konagi iru erabin mo, konagi ta erabin mo, na te ibal kobe bole ka diria ere pire ta milekiwe. 17 Ta milekire nusi erungwa ongwa yal kobe, Aposel goma milungwa kobe, ibalin kobe ka dungwa na pirabina dire, na Yerusalem ta pekegi, na gin taran Arebia gariba gul pire mili obinga pire, eme na kwi pi Damaskas ogu ain eiwe. 18 Iru ere milebinga, ena me erin sutakobe wei sungure pare, na Pita bole ka dirabila dire, ere Yerusalem pire are kaun anan kole kole muru kawnan kole muru yalini bole para milebilwe. 19 Milebilba Aposel taw milungwa guman ta kanekiwe. Kanekiiba Yesu Singaba yalini kebinbi Yemis, te Pita, Aposel sui i tawle kanebinwe.
20 Na ka di i tega i, God milungwa gul na maabinan mina aa taw sirere kakiibi ta dikire kawen kirara di teiwe.
21 Ena Yerusalem pisere Siria te Silisia gariba gul sui iray pi bawa dibinwe. 22 Iru ere warebinga, ena Yudia gariba gul suna Kirisito ka main ibal taminin na gumanan kane pol sikimue. 23 Kane pol ta sikimba, ibal kobe mile, “Yal ta goma gain giil pire na tomba, malia Yesu ka main kere di maribe eremua. Te goma ka main ibal iray si sutaw erama di pirimba malia ka main iray kere di maribe eremua,” dungwa Yudia ibalin kobi iru tawle piremue. 24 Pirere na iru ere miliga pire ibalin kobe God kaan gale yebe ere deminin si tomue.