2
Aposel taw kobe den miriin wai ye Pol tongwa
Ena na mili ega me erin anan kole kole muru kawnan milin sui sui wei sungure, na te Banabas bole kwi Yerusalem pirere Taitas para awli obinwe. Na nabina di pirebinga, God iru i maribe ere na tomia, ena na obinwe. Pirere Yuda ta milekungwa ibal Yesu guun kan goma kere di tobinga mere, kawen paim mo, paikim mo, pirabina dire, Yerusalem ain Yesu ka main kenin erungwa ibal kobe ogu ki paangwa ala bolin kule yalkane tobinwe. Na ka main konagi erere, te erabinga yaa ime ta sekenama dire, di tobinwe. Taitas na bole ereko obilga yal, yalini Giriki yal milimba, ibalin kobi, “Gain bile ero,” di na tekemue. Di na tekimba yal taw mile, “Yesu gawliman miliwa,” dire giran niriin ka dire u ka main ibal taminin mere pire, Taitas gain bile ere terabina di piremue. Ibalin kobe kela kule di na ibal kobe tenama dire, ibalin kobi aal kule ka main ibal taminin milungwa suna kunibe ne tere umue. Goma, “Kile kaman ka pire wiina ere u wai nabinwa,” dungwa ka i, kanin kule na aa gi di milungwa mere, na mile paibinba, Yesu ure kan gule ere na tongure, sigare kule u wai obinwe. Iru ere na tongwa meri na ibal kobe iru ta milekerabina dire, ibalin kobe ure na ibal kobe kile kaman ka iray kwi wiina ere terabina dire, nil si na tomue. Tomba ibalin kobe ka dungwa gin taran ta pire tekebinwe. Yesu guun kan kirara kawen pai dinama dire, ibalin kobe ka dungwa ta pire tekebinwe.
“Ibal kobe taw ibal singaba milemua,” dungwa kawen dim mo, kakiibi dim mo, main i ta maakimue. Ta maakungwa iwe. Ibal para muru milungwa God kanere, maangwa yaangwa milema di pirekire, ke kuunin milema di piremue. Ibal singaba kanin dibinga i, ibalin kobe ka main ta kwi di maribe ere na ta tekemue. Ta tekire, ena Yuda ibal gain bile erungwa kobe Yesu guun kan kere di ibalin kobe tenama dire, God konagi iru ere Pita tongwa mere, na Yesu guun kan kere di Yuda ta milekungwa ibal terabina dire, God konagi para iru ere na tongwa, ibalin kobi iru kanemue. Yuda ibal kobe milungwa suna Pita nusi erungwa ongwa yal, Aposel, ka main konagi erama dire, God yobilaan tongwa mere, iru ere na tongure Yuda ta milekungwa ibal suna ka main konagi erebinga, ibalin kobe kanemue. Ena Yemis ire te Pita ire te Yon ire te yalin kobe ka main ibal singaba milema di ibal iru pirungure, ena God kal wai ere konagi wai ere na toma di yalin kobi iru piremue. Pirere na te Banabas bole denan miranan taran ye na tomue. Ye na tere ka iru dungwa, “I yasu Yuda ta milekungwa ibal milungwa gul ka main konagi erangire, te na ibal kobe Yuda ibal milungwa suna ka main konagi erabinwa,” dimue. 10 Dire te, “Na ibal taw kalkan aa te nekungwa milungure, i ibalin kobe miriin pire tere aa ki do,” di na tomue. Di na tongwa mere, na kaya nega di erala di piriwe.
Pita kal gogo erungwa Pol kura ka di yalini tongwa
11 Ena Pita Antioko ain u bawa dire milungwa kaun yalini kal gogo erere pirin paimia, ena na kura ka di yalini teiwe. 12 Pita milere Yuda ta milekungwa Yesu ka main pire gi dungwa ibal, bole taran mile kawn kule komina ne milemue. Ne milimba Yemis milere yalini yalin kobe taw nusi erungure, Pita milungwa gul u bawa dungure, gain bile erungwa ibal taminin kobi, “Yuda ta milekungwa ibal gain bile ero,” dungwa Pita yalin kobi kuril de kanere, Yuda ta milekungwa ibal i milungwa gul pisere, pi inin baan mile bole ereko komina ta nekemue. 13 Ta nekungure, ena Yuda ibal taw Yesu pire gi di tongwa kobe mile, Pita kal gogo erungwa mere iru erere, duulin bile eremue. Erere Banabas kela kule bawle tongure, Banabas para duulin bile eremue. 14 Ena Yesu guun kan kirara kawen dungwa mere, ibalin kobe kol i duulin bile ta warekungwa, na kanere, ibalin kobe guman mina ka iru di Pita tega, “I Yuda yal milinba Yuda ta milekungwa ibal main paangwa mere ere milinwa. Ere milere Yuda main paangwa mere, ta ere milekinga, tameran Yuda ta milekungwa ibal Yuda main paangwa wiina ere tenama dire, kiraan aa tere ka di tene?”
Ibal kobe pire gi di Yesu tomia ena God kanere, i kabin sire wai wen milinwa, di tongwa
15 Ena na yal kobe Yuda ibal kule yongwa milere Yuda ta milekungwa ibal Mose kile kaman ka pire wiina ta erekire kal piril sungwa erungwa mere, ta ere milekebinwe. 16 Ta ere milekebinba, iru nomanin si pirebinga, “Mose kile kaman ka pire wiina ere tenangwa, ena God mile, ‘Kal digan ere taalime eringa pirin pai i ta tekire, te i kabin sire wai wen milina di kaniwa,’ dire ka iru ta di yalini ta tekenamua. Ta tekinamba ibal kobe pire gi di Yesu Kirisito tenangwa, ka iru di tenamua.” Iru paamia ena na ibal kobe pire gi di Kirisito Yesu tobinga God kanere, “I digan milinba, pirin pai i tekire, i kabin sire wai wen milina di kaniwa,” di na tomue. Di na tongwa iwe. Mose kile kaman ka pire wiina ere tobinga ka iru di na tenamo? Ta di na tekenamia, ibal ta Mose kile kaman ka pire wiina ere tere konagi wai ere milangwa, God kanere, “I kabin sire wai wen milina di kaniwa,” ka iru ta di ibalini ta tekenamue. 17 Ena na ibal kobe Kirisito bole u taran obingire, God kanere, “Kabin sire wai wen milinwa,” di na tenama di pirebinwe. Pirebinba na inan ibal kobe kal digan ere taalime erebinga u maribe nangwa iwe, kal digan ere taalime erungwa main, Kirisito konagi iru ere milungwa yal we dirabino? Ta dikirabinwe. 18 Goma kile kaman ka wiina ere tobinba, malia kile kaman ka i piserebinga iwe. “Kile kaman ka i kwi wiina ere tere paimua,” dirabinga, ena na inan kile kaman ka si keli sibinga di maribe erabinwe. 19 Ena Mose kile kaman ka pire pol sibinga iwe, kal digan ere taalime erebingire pirin pai na tongwa, ena na gulebinga mere milebinwe. Iru milebinga main iwe, God kal wai ere na tongwa pire nomanin suna ka milin elin si yerabina dire, iru pire milebinwe. Kirisito ka main pire gi di terabinga, God kanere, “I kabin sire wai wen milinwa,” di na tenamba, Mose kile kaman ka wiina erabinga, God ka iru di na tekenamue. 20 Kirisito eri pera mina gulungwa iwe, gule na tongure milebinwe. Iru milebinga main iwe, kal digan ere taalime erebinga pirin gule ere na tenama dungure, iru milebinwe. Kal iru eremia, ena malia na kwi imo milebinga iwe, na inan nomanin paangwa mere, ta milekebinba, Kirisito nomanin nusi denan miranan suna ere na tongure milebinwe. Malia gariba gul maina mili obinga iwe, God Wan den miriin na tere gule na ibal kobe na tongwa, ena na pire gi di yalini tere mili obinwe. 21 God kenin wai ere kal wai ere na tongwa na pisere manaa ta dikirabinwe. Mose kile kaman ka ibal kobe pire wiina ere tenangwa, God kane, “I kabin sire wai wen milinwa,” di ibalin kobe tenamia, ena Kirisito gulungwa iwe, “Gule na tekire imore gulemua,” dirabinga paamba.