15
Girepe milin komin kanin wo dungwa na miliwa, dire Yesu dungwa
Ena Yesu ka di bile dire iru dungwa, “Girepe milin komin kanin wo dungwa i, na miliwa. Te girepe kanin kenin erungwa yal, na Abe milemua. Kanin mege mege warungwa milin ta kulekungwa, ena yalini ure abaa de eramua. Te kanin mege mege taw milin kulungwa milin kwi ama kulama dire, kanin mege mege bigin maure kenin eremua. Na ka di i tega, ena i kal ki eringa na Abe kaya kire di eremua. I bole pena gale na tengire, na i bole pena gale i teralwa. Kanin mege ta komin kanin si dawle ta milekire, milin ta kulekenangwa mere, i na bole pena gale na tekire, i kal wai erana di piriga ta erekinanwa.
“Girepe milin komin kanin dungwa mere na miliwa. Te i kanin mege mege dungwa mere, i yal kobe milinwa. Ibal kobe bole pena gale na tongure, na bole pena gale ibalin kobe teralga, ena ibalin kobe kalkan erama di piriga eramua. I yal kobe na pisere inin milanga, kal wen ta erekinanwa. Ibal kobe bole pena gale na tekenangwa, ena kanin mege abaa de erangure gulangure pare enderin galungwa mere, kal iru ere ibalin kobe tenamua. I na bole pena gale milabilga, te na ka diga pire nomanin suna ye milanga, ena kalkan i irala di pire, ana di God tenanga inanwa. I kalkan erana di piriga eranga, ena na gawlimanan kobe milema di ibal iru piramua. I iru eranga, ena na Abe yobilaan bil bile milema di ibal iru i maribe ere piramua. Na Abe den miriin na tongwa mere, na denan miranan i yal kobe teiwa. Tega i yal kobe na ta piserekire, na denan miranan i yal kobe te milala digire, i iru mile payo. 10 Na kile kaman ka di tega wiina eranga, ena na denan miranan i yal kobe te milalwa. Te milalga mere iwe. Na Abe kile kaman ka di na tongwa wiina eriga, ena yalini den miriin na te milemua.
11 “Na wai pire miranan paiga mere, i yal kobe para iru milana dire, ka diga iray kaya di i yal kobe teiwa. 12 Na kile kaman ka di terala piro. Na denan miranan i tega mere, i yal kobe milinga suna den miriin inin inin te ibeya ere milo. 13 Ye nongwa yal ta wai milama dire, yal ta gulangwa, ena gulangwa yal i den miriin ye nongwa yal i tere maa kora kule tenangwa paamua. 14 Na kile kaman ka di i tega wiina eranga, ena na ye nega kawen milanwa. 15 Yal singaba kalkan erungwa nil konagi yal ta pirekemia, ena ‘I yal kobe nil konagi yalo,’ kwi ta di tekeralba, ‘Na ye nego,’ dire ka iru di i yal kobe teralwa. Na Abe ka di na tongwa mere pirere di i tega, ena ‘Na ye nego,’ di teiwa. 16 I yal kobe na paale suna ta erekinba, na i yal kobe paale suna eriwa. I kal wai erana di piriga i pi iru erana dire, na i yal kobe nusi eriwa. I kal wai eranga i, di painangwal painamua. I ana di God tere, ‘Kal ta na to,’ dire na kaanan wiina eranga, ena na Abe kalkan i, i tenamua. 17 Ena na kile kaman ka iru di i terala piro. I yal kobe milinga suna, den miriin inin inin te ibeya ere milo.
Ibal kobe Yesu gawlima kobe den ki ye tenangwa
18 “Ena gariba ibal den gule i yal kobe tenangwa ena i iru piro. Ibalin kobe goma den ki ye na toma di piro. 19 I yal kobe gariba ibal bole pena galanga, ena ibalin kobe mile, ‘Na gawlimanan milemua,’ di i tere, den miriin i yal kobe tenamua. Dimba, gariba ibal milinga suna na i yal kobe paale suna ere iga, i yal kobe ibalin kobe bole pena gale tekina, ena ibalin kobe den ki ye i tomua. 20 Nil konagi yal, yal singaba yaa ime ta sinangwa tamama, kaya ka iru di tega iray piro. Ibalin kobe gain giil pire na tongwa mere, iru ere i tenamua. Te na ka di tega ibalin kobe pire wiina erungwa mere, i ka dinanga pire wiina eramua. 21 I yal kobe pire gi di na tenga, ena ibalin kobe gain giil pire i tenamua. Na nusi ime erungwa yal, ibalin kobe ta pire pol sekimia, ena kal iru ere i yal kobe tenamua. 22 Na ure ka di ibalin kobe tekerabinga, ena kal digan ere taalime erangure pirin ta pai tekenamba, malia ibalin kobe mile, ‘Na kal digan ere taalime erebinba, pirin ta paikimua,’ dire ka iru ta dikinamua. 23 Ibal kobe den ki ye na tomia, ena ibalin kobe para den ki ye na Abe tomua. 24 Kal guman kwi dungwa goma ibal ta erekungwa mere na ta erekirabinga, ena ibalin kobe kal digan ere taalime erangure pirin ta pai tekinamba, kal erigai ibalin kobe kanere na te Abe bole den ki ye na tomua. 25 Ibalin kobe kile kaman ka paangwa mere pi nima nama dire, ibalin kobe den ki ye na te Abe tomua. Kile kaman ka iru bile paalungwa paangwa, ‘Na imore miliiba, den ki ye na tomua.’
26 “Aa ki di ibal tongwa yal mile, yalini kawen kobaan, God Iban milere, na Abe milungwa gul pisere unamua. Na Abe milungwa gul piserangure, nusi eralga na guunan kanan bolin kule di maribe eramua. 27 Na goma konagi kawn kule erebingire, i yal kobe na bole milinga i para na guunan kanan bolin kule di maribe eranwa.