16
“I yal kobe pire gi dinga mun kal waa tekenana dire, na ka iru di i teiwa. Yuda ibal ka main ogu i mena erangure, te kaun ta u bawa dinangure iru painamua. Ibal kobe i si gulangwa, God konagi erebina di piramua. Na Abe te na para milebinga mere, ibalin kobe ta pire pol sekungwa iru ere i tenamua. Dimba ibalin kobe kal iru ere milangwa kaun u maribe nangure, na ka diga i nomanin si pirana dire, kaya di i teiwa.
God Iban konagi main main erungwa
“Goma na i yal kobe bole miliga ka iru di i tekiwa. Ena malia we, na nusi ime erungwa yal yalini milungwa gul nala di erebinba, i yal kobe mile, ‘I alde nane?’ dire sirin bile na tekenwa. Malia ka iru di i tega i inin miriin wen pire milinwa. Pire milinba kawen dirala i yal kobe piro. Na pekeralga aa ki di ibal tongwa yal ime ta ukinamba, nabinga, na yalini nusi eralwa. Na ta pekeralga tawle wai painamba, nabinga wai wen painamua. Unangwa yalini mile, ibal kal digan ere taalime erungwa pirin painama dire, te kabin sire wai wen milama dire, te God ka kol ere tenama dire, iru di maribe ere gariba ibal tenamua. Ibal kobe pire gi di na tekungwa, ibalin kobe kal digan ere taalime erungwa, ‘Pirin pai dimua,’ dire di maribe ere tenamua. 10 Na Abe kamin mina milungwa gul na nala di milegire, i ama na ta kanekinanga, ena kabin sire wai wen milama dire, di maribe eramua. 11 God mile gariba gul singaba bil wen Satan ka kol kaya ere tongwa, ena God ka kol ere tongwa mere aa ki di ibal tongwa yal di maribe eramua.
12 “Ka taw binanbile ama di i teralba, malia i piranga kuunin ta erekinwa. 13 Dibinba kawen kobaan, God Iban unangwa kaun, kalkan para kirara kawen dungwa i maribe ere i yal kobe tenamua. Yalini inin nomanin pire ka di i tekire, God di maribe ere yalini tongwa mere di i tenamua. Eme kalkan u maribe nangwa bolin kule i yal kobe tenamua. 14 Na guunan kanan di maribe ere i tenangwa, na kaanan aa te yebe eramua. 15 Na Abe kal para wen dungwa na kobaan miliwa. Iru milebinga, ena ‘Na God Kegemama Iban di tega mere, yalini bolin kule i tenamua,’ dire kaya ka iru di i teiwa.
Baan tawle miriin piramba eme miriin painangwa
16 “Ena kaun baan tawle milalgire, i na ta kanekinanba, kaun taw para milalgire, na kananwa,” dire Yesu iru dungwa. 17 Gawlima kobe taw diria ere iru dungwa, “ ‘Kaun baan tawle milalgire, na ta kanekinanba, kaun taw para milalgire, na kananwa,’ dire te, ‘Na Abe milungwa gul nalga ena iru painamua,’ dungwa i main tamintan paangwa pire dime? 18 ‘Baan tawle milalwa,’ dungwa, tameran ka iru dime? Yalini ka dungwa mere main pirekun erekibinwa.” 19 Gawlima kobe sirin bile Yesu terala di pirungwa, Yesu kaya pire bawa dire iru di tongwa, “Na mile, ‘Kaun baan tawle milalgire, na ta kanekinanba, kaun taw para milalgire, na kananwa,’ iru di i tega, ka iray diria ere milino? 20 Na kawen di terala piro. I yal kobe kere bare kay mi milanba, na ka main pirekungwa ibal kobe miinin maanamua. I yal kobe miriin pire milanba, miriin piringa pisere i yal kobe kwi miriin painanwa. 21 Abal ta gaan kule yerala di ere milungwa i, giil pire miriin pire milemua. Gaan kule ye piserere, gaan ta gariba gul u maribe ongwa kanere, miinin maare gain giil pirungwa u mun kol ongure, nomanin si pirekemua. 22 I yal kobe para iru wen milinwa. Malia i yal kobe miriin pire na tere nigi de pire milinba, na i kwi kanalga wai pire gun ye milanwa. Gun iru ye milanga, ibal kobe i sutaw ere i tekenamua.
23 “Kaun i u maribe nangwa ka ta ama sirin bile na tekenanwa. Na kawen di terala piro. I yal kobe, ‘Kal ta na to,’ dire na kaanan wiina ere sirin bile na Abe tenanga, kan dinanga kal i, yalini i tenamua. 24 Goma i, ‘Kal ta na to,’ dire na kaanan wiina ere sirin bile tekinga, malia sirin bile tenanga, kan dinanga kal i inanwa. I yal kobe miinin wen maanana dire, inanwa.
Satan na yalini si ime ere i sutaw ere teiwa, dire Yesu dungwa
25 “Ka di i tega di bile diwa. Kaun ta u bawa dinangwa ka di bile dungwa kwi ta dikiralba, na Abe milungwa mere, di gawa diralwa. 26 Kaun ta i u bawa dinangure, i na kaanan wiina ere sirin bile tenangure, i ka dinanga na kebe yekiralgire, 27 na Abe inin den miriin i tomua. I den miriin na terere, te God milungwa gul pisere na uga i iru pire gi dingire, na Abe den miriin i tomua. 28 Na Abe milungwa gul pisere ere ime urere, te malia gariba gul pisere na Abe milungwa gul kwi ere yebe nalwa.”
29 Dungure gawlima kobe iru di tongwa, “Ayo, ka dinga ka di bile dikinga, malia i kirara di gawa di na tenwa. 30 I kal main para piringa ibal kobe ka di i tenangwa, ta paikinangwa paangwa, malia main i kanebinwa. I yal iru milinga, God milungwa gul pisere ere ime unga pire gi dibinwa.” 31 Yesu ka di kole ere iru di gawlima kobe tongwa, “Malia i yal kobe pire gi di na tenba, 32 kamin kaun ta u maala namia, ena kamin kaun iray ibal i si kiranin bilangure, i yal kobe u sutaw nanwa. I yal kobe inin inin ere ogin ain nangire, na taran tawle milalba, na Abe bole milebilga na inan tawle ta milekiralwa. 33 I yal kobe bole pena gale na tere den miriin suna ura dinangure kamin wai taanama dire, ka iru di i yal kobe teiwa. Gariba gul ibal gain giil pire i yal kobe tenamba, gariba gul yal singaba, Satan, na yalini si ime ere i sutaw ere tobinga, ena i yobilaan bile milo.”