17
Yesu gawlima kobe aa ki di tenama dire, ana di God tongwa
Ena Yesu ka i di pisere kamin mina kane yebe ere ka iru dungwa, “Na Abe, ‘Na baan ta nanwa,’ dinga kamin kaun i kaya u bawa dungure, i yobilaan bil i maribe ere i kaanin gale yebe erala dire, i Wanin, na yobilanan bil i maribe ere na kaanan gale yebe ere na to. ‘Ibal kobe kenin ero,’ di na tenga mere, ibalin kobe mile painangwal painama dire, i yobilaan bile na tenwa. I God taran kirara kawen milinga ibal kobe iru pire pol sire, te i yal ta Yesu Kirisito nusi ime eringa, ibal kobe yalini para pire pol sinangwa, ena mile painangwal painamua. I yobilaan bil bilinga, na gariba gul ure i maribe eriwa. ‘Na konagi ero,’ di na tenga mere, na kaya ere wei siwa. Na Abe kamin kaya wen gariba gul ere yekebinga kaun, na i naabilungwa bole milere, yobilaan bil biliga malia i milinga gul na para iru milama dire, i iru ere na to.
“ ‘Gariba gul ibal kobe milungwa i ibalin kobe taw paale suna ere irere i kenin ero,’ di na tengire, i guun kan na di maribe ere ibalin kobe teiwa. I ibalin kobe kobaan milinba, ‘I kenin ero,’ di na tengire, ibalin kobe i ka dinga wiina eremua. Na ka dire kal para eriga, i yobilaan bile na toma di ibalin kobe iru piremua. I kal para nil si na tenga mere, na nil si ibalin kobe tegire, pire nomanin suna yomua. Na i milinga gul pisere uga, ibalin kobe kawen dima di piremua. I na nusi ime eringa, ibalin kobe pire gi dimua.
“Ibalin kobe i aa ki di tenana dire, na ana di i teiwa. Gariba ibal para muru nomanin pire na ana di i tekebinba, ‘Ibalin taw kobe kenin ero,’ di na tere kobaan i milinga, ibalin kobi nomanin si pire ana di i teiwa. 10 Na ibalan kobe para kobaan na miliga, i ibalin kobe para milemua. Te i ibalin kobe para kobaan i milinga, na ibalan kobe para milemua. Na yobilaan bil biliga, ibalin kobe i maribe ere ibal tomua. 11 Ena malia na i milinga gul ure gariba gul baan tawle mile pairalba, ibalin kobe gariba gul imo mile painamua. Na Abe kabin sire wai wen milinga, ibalin kobe iru imo mile painangwa, i kenin ere kane milo. Na i bole taran milebilga mere, ibalin kobe iru milama dire, i yobilaan bil pai na tenga mere, yobilaan bil bile kenin ere kane milo. 12 Na ibalin kobe bole milebinga i yobilaan bile na tengire, na ibalin kobe kenin ere miliwa. Na ibalin kobe kuman kine kinin si tegire, ibalin kobe para mun kal waa na tekimba, ka main minin ganin pi nima nama dire u main nala dungwa yal, yalini taran tawle u main namua. 13 Dimba malia i milinga gul kwi urabinga, ena na miriin paire gun ye milebinga mere, ibalin kobe iru milama dire, gariba gul mile ka iru diwa. 14 I ka kebe ere na tenga, di ibalin kobe teiwa. Tegire gariba ibal ka main ta pirekungwa, na bole pena gale tekiga mere, ibalin kobe iru milungwa, ena gariba ibal ka main ta pirekungwa, den gule ibalin kobe tomua. 15 ‘Ibalin kobe awli i milinga gul po,’ dire ana di i tekeralba, ‘I ibalin kobe kal digan ere taalime erekinama dire, i kenin ere kane milo,’ di i teiwa. 16 Na gariba ibal ka main ta pirekungwa, bole pena gale tekega mere, ibalin kobe para iru milemua. 17 I ka dinga kawen kirara dimia, ena ibalin kobe i konagi taran ere milama dire, i kal iru ere to. 18 I na nusi gariba gul eringa mere, na ibalin kobe nusi gariba baan baan eriwa. 19 I kirara kawen dinga pirere, te ibalin kobe para i konagi taran ere milama dire, i kal ta ere na terala di piranga, ‘Kal i ere na to,’ diwa.
20 “Ibalin kobe i aa ki di tenana dire ana di i tobinba, ibalin kobe ka main dinangure ibal kobe taw pire gi di na tenangwa, ena pire gi dinangwa ibalin kobe i aa ki di tenana dire, para iru ana di i teiwa. 21 Na Abe, ibalin kobe bole pena gale u taran pi milama dire, ana di i teiwa. I na bole pena gale u taran pi milebilga mere, ibalin kobe na yasu iru bole milabina dire, i iru ere to. I na nusi ime eringa, gariba ibal iru kawen pirama dire, ibalin kobe bole pena gale u taran pi milama di piriwa. 22 Na yasu u taran pi milebilga mere, ibalin kobe para iru milama dire, i yobilaan bil bile na tenga mere, na yobilaan bil bile ibalin kobe teiwa. 23 Ibalin kobe kirara u taran pi milama dire, na pena gale ibalin kobe tegire, i pena gale na tenwa. I na nusi ime eringa, te den miriin na tenga mere, i ibalin kobe para iru tenga gariba ibal iru pirama dire, ibalin kobe kirara u taran pi milama di piriwa.
24 “Na Abe, ibalin kobe kobaan i milinba, ‘Kenin ero,’ di na tengire, na pi milalga ain ibalin kobe para pi milama di piriwa. Kamin kaya wen gariba ta ere yekebinga kaun, i den miriin na tenga, ena yobilaan bil bile na tenga ibalin kobe kanama dire, para pi milama di piriwa. 25 Na Abe, i kabin sire wai wen milinwa. I milinga main gariba ibal pire pol sekimba, na i pire pol sigire, te i na nusi ime eringa ibalin kobe pire pol simua. 26 I den miriin na tenga mere, ibalin kobe para iru den miriin tenama dire, te na bole pena gale ibalin kobe terala dire, i guun kan kaya di maribe ere tere pare ere milalwa,” dungwa.