4
Kirisito ka main kol duulin bile warabinga gain giil pirabinga
Ena Kirisito gain giil piremia, i ibal kobe para iru gaynin giil pirala di piranwe. Di piranga iwe, yal ta gain giil pirangwa pire, ena kal digan ere taalime erungwa main piseramue. Iru paimia, ena malia te eme imo mile painanga kaun, gaynin kal piringa maangwa mere ta erekire, God i kal erana di pirungwa mere ero. God ta pire tekungwa ibal kalkan erala dungwa mere, goma i ibal kobe para eringa main iray pisero. Goma main iru mile pai eringa gi abal kunibe irere, te gaynin kal piringa maangwa mere erere, te nil wain nere omilin maalungure milere, te komina depil nerere, te nil niminin milungwa depil nere kal main gogo ere milere, te God ka main si keli sire galbale kobile deminin si terere, kal main iru goma mile pai erinwe. Malia God ta pire tekungwa ibal, kal main iru nigi dongwa erungwa mere, i ibal kobe bole ta erekina, ena ibalin kobe kane buul kunere gain ka si i tomue. Gain ka si i tomba, ibalin kobe kal ki erungwa mere, main inin di gawa di God tenamue. Tenamba yalini ibal gulungwa te kwi milungwa para kalkan erungwa, pirin paim mo, paikim mo, dire yalini di maribe ere obin si terala eremue. Goma gulungwa ibal gariba gul imo mile paangwa kaun, kalkan erungwa pirin paim mo, paikim mo, God kane pire obin si tomba, ibalin kobi gulungure pare, Yesu guun kan kere di maribe ere ibalin kobe tomue. God mile pai erungwa mere, ibalin kobi iban sigare kule para iru mile pai erama dire, kere di maribe ere ibalin kobi tomue.
God aa ki di na ibal kobe tongwa mere iru aa ki di inin inin te ibeya erabinga
Ena kamin te gariba kalkan para wei sinangwa kaun, kaya u maala omue. U maala omia, ena nomanin paangwa main pire erere, te gaynin kal piringa maangwa inin manaa di to. Ana di God te milala dire, kal iru ere milo. Te main ta wi yebe ongwa iwe, den miriin ibal tongwa main aa gi di pire erungure, kal digan ere taalime erungwa binanbile kire di ere tomia, ena denin miriin inin inin te ibeya ere milo. I ibal kobe inin inin aa te wai ere to. Tenanga nomanin suna wai pire ere to. 10 I ibal kobe konagi ta ta miremil erana dire, God yobilaan bil pai i tomia, ena aa ki di inin inin te ibeya erala dire, konagi main i nega di eranwe. 11 Yal ta ka main ta di ibal tenangwa, ena God kamil kaa kobaan yal i mile ka dinangwa paamue. Yal ta aa te wai konagi ere ibal tenangwa, ena God yobilaan bil pai yalini tongwa mere, aa te wai konagi ere tenangwa paamue. Yesu Kirisito kal erungwa pire kalkan para eringa deminin si God terala dire, konagi iru ere milanwe. Ena Yesu Kirisito iwe, ibal para deminin si yalini te milangure, te yalini yobilaan bile mile kenin ere ke mile milangwal milamue. I kawen.
Kirisito bole giil pirabinga main dungwa
12 Ena na ye nega kobe, ibal kobe gain giil pire i tongwa iwe. God kal main ta i sua i kanama dire, giil bilkaw piringa, i pire buul kunekio. Kal main ta i kal gogo dima di pirekio. 13 Dimba Kirisito giil pirungwa mere, i giil iru piringa, ena i miriin payo. Miriin painanga, ena yalini naabile aw dungwa kawen kirara u maribe nangwa kaun i kirara wen wai pire miriin painanwe. 14 I ibal kobe pire gi di Kirisito tenga, ibal taw ka piril sungwa di i tenamia, ena i pire miriin painanwe. Yobilaan bilungwa Iban, God Iban i bole si dawle milebilga, ena i miriin painanwe. 15 I ibal kobe milinga suna yal ta ibal si gulangwa mo, kalkan kunibe nenangwa mo, kal ki erangwa mo, taalime ere ibal tenangwa mo, kal iru ta erungure, gabman gain giil pire tenangwa paimue. I inin kanin painamia, gay gulanga paimue. 16 Paimba i ibal kobe milinga suna yal ta Kirisito gawliman milanga, ibal taw giil pire tenangwa, ena i gay ta gulekio. Gay ta gulekinanba, “Kirisito gawliman miliwa,” dire maki ye tere deminin si God to.
17 God ka kol ere ibal tenangwa kaun, malia kawn kule erungure, goma ka kol ere yalini inin wan abin kobe tenamue. Yalini kawn kule goma ka kol ere na ibal kobe tenangure, ena ibal kobe God ka main pire wiina ere tekungwa, takal ere ibalin kobi tename? Ayo, ibalin kobi giil wen piramue. 18 Te ka main minin ganin ka iru dire bilungwa paangwa,
“Kabin si mile kal wai erungwa ibal sigare kule u wai nama dire, God konagi niminin mile tongure ibalin kobi gain giil pirungwa paimia, ena ibal kobe God mun kal waa tere kal digan ere taalime erungwa, takal ere i maribe ere ibalin kobi tename? Ibalin kobi u wai ta pekenamua.”
19 Main iru paimia, ena i ibal kobe giil piringa, God “Owa,” dungwa kal wai ere milo. God i ibal kobe para ere yongwa i yalini pi tegi yenanga, kuunin eramia, ena yalini pi tegi yeyo. Yalini kal ta erala dungwa mere kawen eremia, ena yalini pi tegi yeyo.