4
Nihłit'iinjaraa'ee
Zhit nihłit'iinjuh'ee, tr'eedeenihłoojyaa haa nijin gwats'an tr'idigwiindhat? Gwiizųų gwizhit shroonchy'aa gahohtsyaa gwizhrįh gwinkeehoh'ik, ąįįt'ee khit nakhwazhit nich'itsahthat, ąįįt'ee jyaa dini'yaa kwaa gaanandaii gwiizhit. Jidii nohthan datthak chan khwa'įį kwaa, ąįį geenjit chan dinjii ęęhdaatr'agooh'aa nohthan, zhyaa k'aiich'ii nohthan gaa khyų' ǫhjii. Ąįį geenjit tr'eedeenihłoojyaa ts'ą' nihłit'iinjuh'ee. K'eegwaadhat oohkat kwaa geh'an jidii nohthan datthak khwa'įį kwaa t'oonchy'aa. Ąįįts'ą' chan ideenjit gwiizųų gwizhit shroonchy'aa gahohtsyaa geh'an vach'oohkat dąį' ohdak kwaa. Jii nankat gwijyaa ǫhłįį ts'ą' K'eegwaadhat vijyaa ǫhłįį kwaa. Nakhwatee juu gwineetak ch'aadhichįį nąįį! Dinjii da'at eet'iindhan izhit gwik'it K'eegwaadhat diineet'iindhan, nik'ee gwah'in? Dęhtły'aa Choh kat jyaa digwinyąą ąįį zhyaa t'igwinyąą noiinghya' shrǫ', “K'eegwaadhat jidii nakhwadrii zhit niin'ąįį nihk'it vaa gwiizųų t'akhwa'ya' nohthan.” Dęhtły'aa Choh kat jyaa digwinyąą “K'eegwaadhat juu yats'ą' ndak t'iinchy'aa nąįį ts'į' t'inchy'aa, ts'ą' chan juu yats'ą' ndak t'inchy'aa kwaa nąįį gwintsii ts'inyąą.”
Ąįįts'ą' K'eegwaadhat vantł'eedoochįį. Ch'anky'aa Tr'aanduu vits'į' t'iinchy'aa ji' nihłeedeheedhaa t'inchy'aa. K'eegwaadhat vats'ą' hoiinzhii ji' nats'ą' heekhaa. Nakhwagwitr'it gwiizųų datthak akhagoohnyąą. Gwik'injiighit adaa'įį nąįį akhagohnyąą, ts'ą' K'eegwaadhat ts'ą' łihts'eedǫǫ'ee. Nakhwatr'agwaanduu gwits'į' tree haa K'eegwaadhat vik'inkhaii. Nakhwagwitr'it gwiizųų gwiizhit shoo ǫhłį' shrǫ', geenjit tr'agohdii. 10 Jii kwaii datthak jyaa dini'in ji' ndak gineenahahchyaa.
Nihłandaa Gaakhwandaii Yųųhkhya' Shrǫ'!
11 Shachaa nąįį, nihłeegǫǫhkhii kwaa! Ąįį juu jyaadahthan nąįį t'ee K'eegwaadhat Viginjik chan jyaadahthan doonchy'aa. K'eegwaadhat Viginjik eegoohkhii ts'ą' nakhweenjit iizųų ji' t'ee ąįį Viginjik k'eegohthat kwaa t'ohchy'aa. 12 K'eegwaadhat zhrįh diginjik diitł'eiin'ąįį. Adan zhrįh neediihahshii akwat an diihahtsyaa. Ch'aroahkat drin zhit ji' adan zhrįh diinoohahkat. Juu ihłįį niindhan eenjit dinjii nąįį eeginkhii ts'ą' neenjit iizųų?
Ideech'ǫǫn'ya' Shrǫ'!
13 Juk shoodǫǫhk'įį! Juu jii jyaanyąą nąįį, “Juk drin, nihkaa haa izhit kwaiik'it gwats'ą' tr'iheedaa ts'ą' shree drin ch'ihłak (one year) tr'ahaaky'aa ts'ą' ch'arookwat zheh nigwirehee'aa ts'ą' laraa lęįį hałtsyaa.” 14 Nihkaa naa deegweheechy'aa gaanandaii kwaa! Ch'atr'ał vakwaa neegwiilik k'it neegoo'aii. 15 Jii ąįį jyaa diinyąą. “K'eegwaadhat k'iighai', gwįįhdaii ji' jyaa dishi'yaa.” 16 Gaa juk ąįį ndak t'iinchy'aa ts'ą' gwinzii gwizhrįh ideegiinkhii, ąįį kwaii gwiizųų t'iinyąą t'oonchy'aa.
17 Ąįįts'ą' t'ee ąįį juu dinjii vigwitr'it gwinzii gweheelyaa goo'aii gwiizhit gwik'it t'ii'in kwaa ji' chan vatr'agwaanduu gwanlii.