5
Dinjii Valaraa Gwanlii Nąįį Deekhwa'in Gwak'ǫǫhtii
Juk dinjii valaraa gwanlii nąįį, shoodǫǫhk'įį! Nakhwadiveegweheezųų t'oonchy'aa ohtree ts'ą' geenjit tr'agohdii. Nakhwalaraa ajat ts'ą' (moths) nakhwagwach'aa chan ch'eeyin'al! Nakhwa-gold, chan ts'ą' silver haa tsuh dhidlit* ąįįts'ą' jii tsuh Ch'aroahkat Drin zhit ji' nak'aadagwahaandhal, ąįį geh'an natthąį' ch'iyehee'aa, kǫ' dee'in gwik'it. Juk Khaiinkǫǫ Drin zhit gaa tth'aii hee nakhwalaraa nihkat dohłii. Juu neenjit gwitr'it t'agwah'in nąįį ininjigwanzhii ts'ą' gwinzii googoiinkwat kwaa. Gitr'igii'ee ts'ą' geegiginkhii, nik'ee gooviintth'ak? K'eegwaadhat datthak geenjit t'aih di'įį chan gooviitth'ak t'inchy'aa. Ch'aroahkat Drin zhit gwats'ą' nahgwan gaa, nankat gǫhdaii gwizhit łyaa jidii nohthan datthak khwa'įį ts'ą' shroonchy'aa gwizhrįh chan gǫhdaii. Dinjii nizįį nąįį gwiizųų t'igiizhik diinyąą ts'ą' goovęhdaa tr'agwagwa'at ts'ą' ideenjit gaa giginkhii kwaa
Vaakhadhanchį' Kwaa ts'ą' Khadigiriinjii
Shachaa nąįį! Diik'eegwaadhat Jesus oo'ee neeheedyaa eenjit nagoodhan'in, dinjii gwąąhshii jidii nahshii eenjit khalchį' kwaa gwik'it. Shreenyaa, shin haa hahtsin eenjit nagwal'in ąįį gwik'it nan chan nagoodhan'in. Nihkhaneenoozhi' shrǫ', Jesus niighit kwaa k'ineeheedik goo'aii.
Shachaa nąįį, nihłeegǫǫhkhii kwaa, izhit ji', K'eegwaadhat gwiizųų t'inizhit kwaa nahaanjyaa. Ch'aroohahkat gwats'ą' niighit kwaa t'oonchy'aa. 10 Shachaa nąįį, ąįį juu Dęhtły'aa Choh zhit K'eegwaadhat oozhri' zhit geenjit ginkhii nąįį anoondaii, goovaagogwantrii dąį' gaa gwik'injigwiighit akhagagoonyąą kwaa. Ąįį nąįį gook'it'ohchy'aa. 11 Nihkhaneegiijil kwaa geenjit, goovaashroonchy'aa goovaagwiindaii. Job vaagogwantrii gaa nihkhaneezhii kwaa ts'ą' ndaagwąą'ąį' dąį' K'eegwaadhat yits'iinyą'. Jyąhts'ą' t'ee Diik'eegwaadhat diineenjit ch'eegoonzhrįį ąįįts'ą' ch'eet'igwiniindhan haa di'įį gaagwiindaii.
12 Shachaa nąįį, “Łi'haa K'eegwaadhat oozhri' zhit oihts'it kwaa t'ihnyąą!” doiinyą' shrǫ'! Łyaa aahą' yiindhan ji' gwizhrįh “Aahą'” diinyąą, ąįįts'ą' chan nakwaa yiindhan ji' gwizhrįh “Akwaa” diinyąą, ąįį ji' K'eegwaadhat nagwahąhshįį kwaa.
Khadigiriinjii Gwit'eegwaahchy'aa
13 Nakhwatee nik'ee dinjii vaagogwantrii? Vaagogwantrii ji' khadigiinjii. Nik'ee goovaashroonchy'aa nąįį gwanlii? Goovaashroonchy'aa ji' shoo haa K'eegwaadhat vats'ą' ch'agooli'. 14 Nakhwatee tr'iłts'ik ji' ch'anjaa gwik'injiighit kįh dilk'ii nąįį aanaii ohnyąą. Giiyeenjit khadigiheejyaa ts'ą' Jesus voozhri' zhit olive ghwai' haa giikat giheendaii. 15 Gwik'injigwiighit haa K'eegwaadhat vats'ą' khadigiriinjii ji' t'ee ąįį dinjii iłts'ik nąįį vaa shreehaanjyaa ąįįts'ą' gootr'agwaanduu gooveenjit oo'an gweheelyaa. 16 Ąįį ji' t'ee shatr'agwaanduu gwanlii nihłahohjyaa ts'ą' nihłeenjit khadagahohjyaa. Ąįį ji' t'ee shrineehaanjyaa. Dinjii K'eegwaadhat k'it gwandaii t'ee khagidiinjii dąį' łyaa K'eegwaadhat vat'aii gwats'an ąhtsii. 17 Elijah t'ee diik'it dinjii inli'. Hahtsin kwaa eenjit khagideedi' ts'ą' t'ee 3½ years datthak ąhtsin kwaa. 18 Ąįįtł'ęę chan hahtsin eenjit khagideedi' ts'ą' ąhtsin ts'ą' nankat datthak neegwiilzhii.
19 Shachaa nąįį, nakhwatee juu K'eegwaadhat ts'ii nil'ee ts'ą' ch'ihłee K'eegwaadhat ts'ą' nineeyąąhchįį ji', ąįįt'ee gwinzii. 20 Ąįįts'ą' jii ganoondaii; Ąįį juu dinjii vatr'agwaanduu gwanlii ch'izhii yits'iinyą' ji' t'ee dagwandaii ch'ichį' ts'į' neehahshii. Ąįį geh'an lęįį nąįį atr'agwaanduu oo'an gweheedaa.
* 5:3 Tsuh dhidlit t'ee rust t'arahnyąą.