14
Jesus Vik'iighai' Gwiti' Vats'ą' Tr'iheedaa
“Nakhwadrii zhit tr'agohdii ts'ą' nakhweenjit goozųų shrǫ'!” Jesus gavahnyąą. “Vit'eegwijyąhchy'aa vik'injuhkhit, ts'ą' shįį chan shik'iinjuhkhit. Shiti' vizheh gwizhit gwintsii, ts'ą' izhit nakhweenjit shrigwihihłyaa. Jyąhts'ą' nakhwadivee goo'aii kwaa ji' duuyeh jyaa nakhwaihnyąą. Ąįįts'ą' hoiizhii ąįįtł'ęę izhit nakhweenjit shrigwiilik ąįįtł'ęę, oo'ee neehihdyaa ts'ą' adahaa nakhwahaalchyaa, nijin t'ihchy'aa izhit shaa t'ahohchy'aa eenjit. Nijin gwats'ą' hihshyaa ąįį nats'ąą gwats'ą' hohdaa gaakhwandaii.”
Thomas jyaa yahnyąą, “K'eegwaadhat, nijin gwats'ą' hinkhaa t'iinyąą, gaagwiindaii kwaa. Nats'ąą gaagweheendaii?”
Jesus t'iiyahnyąą, “Shik'iighai' shatąįį gwats'ą' hohdaa t'igwinyąą, łi'didlii ihłii, gwandaii ihłii; shik'iighai' gwizhrįh dinjii Gwiti' ts'ą' niheehaa goo'aii. It'ee shaakhwandaii akwat Shiti' chan vaakhwahandaii ts'ą' juk gwats'an vaakhwandaii hohłyaa, nǫh'ya' t'inchy'aa.” Jesus gavahnyąą
Philip jyaa yahnyąą, “K'eegwaadhat, Gwiti' diits'ą' agwąąhkįį; ąįį gwizhrįh gwit'eegwaahchy'aa.”
Jesus jyaa nyąą, “Łyaa niighyuk nakhwaa t'ihchy'aa gwiizhit tth'aii shaakhwandaii kwaa Philip? Juu shaa'ya' t'ee gwiti' chan nah'ya' t'oonchy'aa. Jaghaii gwiizhit ‘Gwiti' diits'ą' agwahch'in!’ diinyąą? 10 Gwiti' vizhit t'ihchy'aa ts'ą' Gwiti' shizhit t'inchy'aa ąįį nik'ee gwik'iinjinghit Philip? Jidii ginjik nakhwats'an dhałtsąįį t'ee shats'an t'igwinyąą kwaa. Gwiti' shizhit t'inchy'aa ąįį digwitr'it t'agwah'in t'igwinyąą. 11 Gwiti' vizhit t'ihchy'aa ts'ą' Gwiti' shizhit t'inchy'aa ąįį gwik'iinjuhkhit. Akwaa ji', gwitr'it geegwaroolii kwaa t'agwał'in gǫǫh'ya' gwik'iighai' gwik'iinjuhkhit. 12 Łi'didlii haa nakhwaagwahaldak, juu shik'iinjiighit ąįį chan jidii gwitr'it t'agwał'ya' gwik'it t'ihee'yaa. Aahą', shandaa gaa gwitr'it t'agwahah'yaa. Shįį ąįį Gwiti' vats'ą' hihshyaa geh'an. 13 Ąįįts'ą' jidii shoozhri' zhit ach'oohkat datthak gwik'it gweheelyaa gwahałtsyaa. Gwidinji' vik'iighai' Gwiti' vich'eegwahdrii gwigweheechy'aa eenjit. 14 Shoozhri' zhit jidii ach'oohkat, nakhwak'it shi'yaa.”
Jesus, Ch'anky'aa Shroodiinyąą Goots'ą' Hah'aa Goovahnyąą
15 “Sheenjit ch'eet'igwiniindhan khwa'įį ji', Vit'eegwijyąhchy'aa shiginjik k'eegohohthat t'akhwa'in. 16-17 Gwiti' nakhweenjit oohaałkat ts'ą' nakhwats'eheenjyaa nakhwats'ą' niheehaa, ąįįt'ee Ch'anky'aa Shroodiinyąą łi'didlii t'arahnyąą. Ąįį khit ts'ą' nakhwaaheelyaa. Jii nankat dinjii nąįį an-giihaa'aa, giiyąąh'in kwaa ts'ą' giiyaandaii kwaa geh'an. Gaa nakhwan'ąįį vaakhwandaii. Juk nakhwaa t'inchy'aa ts'ą' nakhwazhit t'iheechy'aa.
18 “Duuyeh akhanahoihnyąą; nakhwats'ą' neehihdyaa. 19 It'ee niighit kwaa jii nankat gihłeehihshyaa gaa khit nakhwaahihłyaa, ts'ą' chan neegwihįhdaii ts'ą' nakhwan chan neegohǫhdaii t'oonchy'aa. 20 Izhit drin ji' Gwiti' vizhit t'ihchy'aa ts'ą' nakhwan chan shizhit t'ohchy'aa, ts'ą' nakhwazhit t'ihchy'aa gwik'eehoondal t'oonchy'aa.
21 “Juu ch'iitth'ak ts'ą' shik'eegwahthat, ąįįt'ee sheenjit ch'eet'igwiniindhan di'įį. Juu sheenjit ch'eet'igwiniindhan di'įį t'ee Shiti' chan yeenjit ch'eet'igwiniindhan di'įį. Shįį chan veenjit ch'eet'igwiniindhan shi'yaa ts'ą' vats'ą' adagwahaalkyaa.”
22 Judas Iscariot ąįį kwaa gaa ch'izhii Judas ąįį jyaa yahnyąą, “K'eegwaadhat, jaghaii diits'ą' adagwahaankyaa gwiizhit jii nankat ąįį kwaa?”
23 Jesus t'iiyahnyąą, “Juu sheenjit ch'eet'igwiniindhan di'įį t'ee shiginjik k'eegwahahthat. Shiti' chan yeenjit ch'eet'igwiniindhan hee'yaa, ts'ą' Shiti', shįį haa vats'ą' nirehee'al ts'ą' vizhit t'igweheechy'aa. 24 Juu sheenjit ch'eet'igwiniindhan di'įį kwaa t'ee duuyeh shiginjik k'eegwahthat. Jii jyaa danakhwaihnyąą t'ee shats'an t'inchy'aa kwaa gaa Gwiti' shihił'e' vats'an t'igwinyąą.
25 “Tth'aii nakhwaa dhiidii dąį' jii kwaii nakhwaagwaldak t'ihnyąą. 26 Ch'anky'aa Shroodiinyąą gwits'inyaa nilii ts'ą' shoozhri' zhit Gwiti' yahah'aa ąįį jidii datthak geegavąąhtan ts'ą' deenakhwaiinyą' datthak gineehoondaii nakhwahahtsyaa.
27 “Tsinehdan nakhwaa akhoohįįhjyaa; shats'an tsinehdan nakhwantł'eehihłyaa. Ąįį tsinehdan jii nankat duuyeh gwintł'eeyah'ąįį t'arahnyąą gaa shįį ąįį ts'anhan'yaa eenjit nintł'eehih'aa. Tr'agohdii ts'ą' nakhwayinji' zhit goozųų shrǫ', noojat shrǫ'. 28 Jii jyaa nakhwaiinyą' shoodǫǫhk'į', ‘Neehihdyaa gaa nakhwats'eehihdyaa.’ Sheet'ǫhthan ji', Gwiti' vits'eehihdyaa geenjit shoohohłyaa, shandaa veegoo'aii geh'an. 29 Jii deegweheenjyaa diinyą' ąįį gwik'it gweheelyaa gwats'ą' nakhwaagwaldak t'ihnyąą, gwik'it goodlit ji' gwik'iinjuhohkhit geenjit. 30 It'ee nahgwan gwizhrįh nakhwaa neegihihjyaa. Jii nankat gwizhrįh gwakhaihkwaii choh ahaa. Shandaa t'aih di'įį kwaa. 31 Gaa jii nankat dinjii nąįį datthak Gwiti' veet'iihthan gaageheendaii gwizhrįh; ąįį geh'an jidii doo'ya' shoonyąą datthak gwik'it t'ishi'in shi'in.
“It'ee neerahoojyaa.”