13
Jesus, Ditsyaa Nąįį Kwai' K'eech'ąhtryaa
It'ee Passover ch'arehee'aa gwats'ą' drin nigwiindhat. It'ee Jesus vidrin eenigwiindhat ts'ą' jii nankat gihłeeheekhaa ts'ą' Gwiti' ts'ą' heekhaa gaandaii. Dzaa nankat juu yaa t'iinchy'a' nąįį eet'iinghya' ts'ą' ndaagwąą'ąį' gwats'ą' gooveet'iindhan.
Jesus ditsyaa nąįį haa khaa neech'aga'aa. Ch'anky'aa Tr'aanduu ąįį Simon Iscariot vidinji' Judas ąįį ch'adąį' hee Jesus gwintł'eehahchyaa gwiłtsąįį. Jesus ąįį Gwiti' t'aih datthak yintł'eiin'ąįį gaandaii; Vit'eegwijyąhchy'aa ts'an tr'iinzhii ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa ts'ą' heekhaa gaandaii. Ąįįts'ą' Jesus vakaii'aa ts'an ndak nidhikhin, ts'ą' ankhii dagwach'aa gihłeehaalii, ts'ą' dohshroo dazhrak tł'an diłchaa. Ąįįtł'ęę vizhit neech'araanjii zhit chųų gwizhinjaa ts'ą' ditsyaa nąįį kwai' k'eech'ąhtryaa ąįįtł'ęę ąįį dazhrak tł'an dohshroo haa gooch'ahjii.
Simon Peter ts'ą' niinzhii, ąįį t'iiyahnyąą, “Shik'eegwaadhat, shakwai' k'eech'ahąhtryaa?”
Jesus t'iiyahnyąą, “Juk deeshi'in gaakhwandaii kwaa, gaa nahgwan gaakhwahandaii.”
Peter t'iiyahnyąą, “Duuyeh, ch'ihłok, gaa shakwai' k'eech'ąhtryaa t'oonchy'aa!”
Jesus t'iiyahnyąą, “Nakwai' k'eech'ałtryaa kwaa ji', shitsyaa neenilyaa kwaa t'oonchy'aa.”
Simon Peter t'iiyahnyąą, “Shik'eegwaadhat, shakwai' zhrįh k'eech'ohtryaa shrǫ'! Akwat, shanli' chan ts'ą' shiki' haa chan k'eech'ąhtryaa!”
10 Jesus t'inyąą, “Juu gwinzii dik'eech'aahtryaa t'ee vakat shrąįh kwaa ts'ą' dik'ineech'aatryaa t'ee vakat shrąįh kwaa ts'ą' dik'ineehaatryaa gwat'aahchy'aa kwaa, vakwai' zhrįh. Datthak nakhwakat shrąįh kwaa nakhwatee ch'ihłak zhrįh.” 11 Jesus ch'adąį' hee gootee juu gwintł'eeyahahchyaa gaandaii, ąįį geh'an jyaa nyąą, “Datthak nakhwakat shrąįh kwaa gaa ch'ihłak zhrįh.”
12 Datthak gookwai' k'eech'ąhtryaa tł'ęę Jesus ankhii dagwach'aa neenaazhii ts'ą' vakaii'aa ts'ą' neenakhwadii. “At'ohju' deenakhwiilik deeshi'in nik'ee gaakhwandaii?” gavahnyąą. 13 “Shigeech'ǫąąhtan chan ts'ą' Shik'eegwaadhat shohnyąą, ąįįt'ee gwinzii t'oohnyąą, ąįį adan t'ihchy'aa. 14 Nakhwak'eegwaadhat, nakhwageech'ǫąąhtan ihłii, ts'ą' at'ohju' nakhwakwai' k'eech'ałtryaa. Nakhwan chan, nihłakwai' k'eech'ohtryaa. 15 Shik'it t'akhwa'yaa eenjit t'ishi'in, nakhweenjit deeshizhik gwik'it t'akhwa'yaa eenjit. 16 Łi'didlii haa nakhwaagwahaldak, slaves ąįį dinjii yits'ą' k'eegwaadhat ąįį andaa hil'ee kwaa; dinjii hil'e' ąįį juu yihił'e' andaa veegoo'aii kwaa. 17 It'ee łi'didlii haa khwandaii: izhit gwik'it t'akhwa'in ji' gwintł'oo shoohohłyaa!”
18 “Datthak nakhweegihkhii t'ihnyąą kwaa; ąįį juu nąįį teegǫǫłjik nąįį haashandaii. Gaa jii Dęhtły'aa Choh zhit deegwiinyą' gwik'it t'igiheenjyaa eenjit, ‘Dinjii juu shishii in'al t'ee shits'į' t'iheechy'aa.’ 19 Jii gwik'it t'igweheenjyaa gwehkįį juk nakhwaagwaldak t'ihnyąą, ąįįts'ą' nijin gwik'it t'igwiizhik ‘Juu Ihłii Ąįį Ihłii!’ gwik'iinjuhohkhit geenjit. 20 Jii t'ee łi'didlii: juu vats'ą' ch'ahooł'e' ąįį k'injiighit ąįįt'ee shik'iinjiighit, ąįį juu shik'iinjiighit, t'ee juu shihił'e' ąįį k'injiighit.”
Jesus Gwintł'eesharahahchyaa Nyąą
Matthew 26.20-25; Mark 14.17-21; Luke 22.21-23
21 Jesus jyaa diinyą', ąįįtł'ęę łyaa tr'igwidii, ts'ą' gwinzii akǫǫ t'agoovahnyąą: “Łi'didlii haa nakhwaagwaldak: nakhwatee ch'ihłak gwintł'eeshahahchyaa.”
22 Datthak nihłitee googwąąh'in ts'ą' juu t'ahnyąą ąįį gaagiindaii kwaa. 23 Vitsyaa nąįį tee juu Jesus yeet'iindhan ąįį yeeghaii dhidii. 24 Ąįį dinjii ąįį Simon Peter t'iiyahnyąą, “Juu t'ahnyąą ąįį geenjit oahkat lee?”
25 Ąįį dinjii Jesus eeghaii naadii ts'ą' yuahkat, “Shik'eegwaadhat, juu t'aiinyąą?”
26 Jesus t'iiyahnyąą, “Łųhchy'aa teehałchaa ts'ą' vintł'eehałchaa, ąįį dinjii t'aihnyąą.” Ąįįts'ą' t'ee łųhchy'aa oonjik ts'ą' teeyahtsit ts'ą' Simon Iscariot viinji' Judas intł'eeyahtsit 27 Judas łųhchy'aa oonjik googwahkhan Satan vizhit diindhat. Jesus jyaa yahnyąą, “Khan deehini'yaa goo'aii gwik'it t'ini'in!” 28 Ąįį vakaii'aa ts'ą' yaadilk'ii nąįį ch'ihłak gaa Judas jaghaii t'inyąą giiyaandaii kwaa. 29 Judas ąįį laraa k'ąąhtii nilii ts'ą' Jesus vitsyaa lat nąįį ch'ara'aa drin eenjit ch'oiinkwat yahnyąą giiyuunyąą, ąįį akwaa ji' neeshraahchy'aa nąįį ts'iinyąą yahnyąą giiyuunyąą.
30 Khaa gwanlii ts'ą' Judas łųhchy'aa oonjik tł'ęę zhat cheehoozhii.
Ch'eet'igwiniindhan Nihłeenjit Khwa'įį
31 Judas cheehoozhii ąįįtł'ęę, Jesus jyaa nyąą, “It'ee Gwidinji' vich'eegwahdrii gwizhrįh nagwaatth'at. It'ee Gwidinji' vik'iighai' Vit'eegwijyąhchy'aa vich'eegwahdrii gwizhrįh nagwaatth'at. 32 Ąįįts'ą' vik'iighai' Vit'eegwijyąhchy'aa vich'eegwahdrii gwizhrįh nagwaatth'at ji', zhazhat Vit'eegwijyąhchy'aa adakhai' Gwidinji' vich'eegwahdrii gwizhrįh nigwehee'aa. 33 Shigii nąįį, it'ee niighit kwaa gwizhrįh nakhwaa t'ihihchy'aa. Shinkeegahoo'yaa gaa Jews nąįį deegavaiinyą' juk nakhwaagwaldak, ‘Nijuk hihshyaa duuyeh gwats'ą' hohjyaa.’ 34 Jii t'ee juk gwizhrįh nakhwaa gwahaldak jyaa khwa'in nakhwaihnyąą, nakhwatee googwąąnchy'aa ts'ą' nihłeenjit ch'eet'igwiniindhan khwa'įį. Nakhweenjit ch'eet'igwiniindhan shi'įį, ts'ą' nakhwan chan nihłeenjit ch'eet'igwiniindhan khwa'įį. 35 Ch'eet'igwiniindhan nihłeenjit khwa'įį ji', juu nąįį datthak shitsyaa ǫhłįį nakhwaaheendaii.”
Niighit Kwaa Peter, Shaanandaii Kwaa Hinjyaa
Matthew 26.31-35; Mark 14.27-31; Luke 22.31-34
36 “K'eegwaadhat, nijin gwats'ą' hiinkhaii?”, Simon Peter yahnyąą. “Nijin gwats'ą' hihshyaa duuyeh gwats'ą' hinkhaii t'oonchy'aa,” Jesus yahnyąą, “Gaa nahgwan ji' hee shatąįį hinkhaa t'oonchy'aa.” nyąą.
37 “K'eegwaadhat, jaghaii juk naahihshyaa kwaa gǫ'?” Peter nyąą. “Neenjit nihihthaa ji' gaa,” Peter yahnyąą.
38 Jesus t'iiyahnyąą, “Łyaa sheenjit nihiindhaa ji' gaa lee t'iinyąą? Łi'didlii haa nakhwaagwahaldak: vanh rooster khakeehee'aa gwehkįį tik łąą shaanandaii kwaa hinjyaa t'oonchy'aa.”