12
Mary, Jesus, Gwanzhįh Gwinzii Vagwaatsan Chų' Yakat T'inlik
Matthew 26.1-5; Mark 14.1-2; Luke 22.1-2
Passover gwats'ą' drin nihk'iitik gwiizhit Jesus, Bethany kwaiik'it gwats'ą' haazhii, izhit Jesus Lazarus niindhat dąį' ineegwahdaii ąįį zhat gwich'įį. Izhit giiyeenjit vikeech'iłchy'aa, ts'ą' Martha yeenach'aahtsit, izhit zhat Lazarus vakat ch'ara'aa ts'ą' yaa dhidii. Ąįįts'ą' Mary ąįį gwanzhįh gwinzii vagwaatsan chų' oonjik ts'ą' Jesus vakwai' kat t'inlik ąįįtł'ęę dikiighai' haa yach'ahjii ąįį yihił'ee geh'an t'iiyah'in. Ąįį vichų' zheh gwizhit datthak neech'iinthaii.
Jesus vitsyaa ch'ihłak, Judas Iscariot oaazhii ąįįt'ee gwintł'eeyahahchyaa ąįį jyaa nyąą, “Jaghaii jii gwanzhįh chų' $300. Denarius* vit'ii hohłii kwaa ts'ą' neeshraahchy'aa nąįį antł'ohłii kwaa?” Neeshraahchy'aa nąįį eenjit niinjich'adhat kwaa gaa ch'an'įį nilii t'inyąą. Laraa dhah neeha'ak ts'ą' yats'an ch'an'įį t'inyąą.
Gaa Jesus jyaa nyąą, “Mary vihłeehiindii! Shireheetsii drin ji' eenjit yit'eehaahchy'aa t'iiyah'in vaanigwiin'ąįį kwaa! Gweedhaa datthak neeshraahchy'aa nąįį gweheelyaa, gaa shįį ąįį khit geenjit nakhwaa hihdyaa kwaa.”
Lazarus Tr'ookhwaa Giindhan
Jews lęįį nąįį Jesus Bethany dhidii gwinyąą gwigwiitth'ak ts'ą' zhat gwats'ą' gahaajil. Jesus eenjit gwizhrįh kwaa gaa Lazarus chan, ąįįt'ee Jesus yineegwahdaii reh. 10 Ąįįts'ą' giinkhih kįh dilk'ii nąįį Lazarus chan gahaahkhwaa eenjit gwigwiłtsąįį. 11 Deezhik veh'an Jews kįh dilk'ii nąįį akhagoonyąą ts'ą' dinjii lęįį nąįį teehaajil geh'an Jesus k'injigiighit.
Jesus, Jerusalem Nihdeehahkhaii
Matthew 21.1-11; Mark 11.1-11; Luke 19.28-40
12 Ąįįtł'ęę gęhdaa drin dinjii lęįį nąįį Jesus Jerusalem gwats'ą' ahaa gwinyąą gwigwiitth'ak eenjit zhat Passover giilk'ii. 13 Ąįįts'ą' t'ee ts'iivii Palm ąįį vachan kwaii goonjik ts'ą' giidivee haajil, gazhral ts'ą' jyaa ginyąą “Hosanna! Juu K'eegwaadhat voozhri' zhit ahaa ąįį Vit'eegwijyąhchy'aa vaa oolį'! Israel gwi-King Vit'eegwijyąhchy'aa vaa oolį'!”
14 Jesus łąįį choh tsal (Donkey) agwąh'ąįį kat daandii, Dęhtły'aa Choh zhit jyaa deegwiinyą' gwik'it:
15 “Zion kwaiik'it gwachoo gwich'in nąįį, noojat shrǫ'!
Et'ee nakhwa-King nakhwats'ą' ahaa, łąįį choh tsal (Donkey) kat doodii.”
16 Vitsyaa nąįį deegwinyąą t'igwinyąą gaagiindaii kwaa. Gaa nijin Jesus neegwiindaii dąį' Vit'eegwijyąhchy'aa vich'eegwąhndit yintł'eiin'ąįį Dęhtły'aa Choh kat jyaa deegwinyąą, ąįįts'ą' giiyeenjit jyaa diizhik gineegaanjik.
17 Lazarus tth'ank'it gwizhit gwats'an Jesus yineegwahdaii dąį' juu andah t'iizhik nąįį deezhik geegoogwaandak. 18 Ąįį geenjit t'ee giits'ą' haajil gwitr'it geegwaroolii kwaa t'iizhik giiyeegwiitth'ak. 19 Ąįįts'ą' t'ee Pharisee nąįį jyaa nihłagaanyąą, “Gooh'in, łyaa gaayiich'arahtsii kwaa! Gooh'in, jii nahkat datthak giitąįį hijyaa!”
Greek Gwich'in Nąįį Jesus Tr'ǫǫh'ya' Giiyuunyąą
20 Juu Jerusalem gwizhit Passover gwats'ą' haajil ts'ą' khadigigeheejyaa eenjit nąįį tee gwa'an Greek nąįį dilk'ii. 21 Philip ts'ą' (Bethsaida kwaiik'it Galilee nahkat gwats'an ahaa) nigiinjil ts'ą' jyaa giiyahnyąą, “Jesus tr'ǫǫh'ya' tr'oonyaa.”
22 Philip ąįį Andrew ts'ą' haazhii, ts'ą' nihłaa Jesus ts'ą' gahaa'oo ts'ą' Jesus haa googwaandak. 23 Jesus jyaa goovahnyąą, “Et'ee juk Gwidinji' vich'eegwąhndit vintł'eerehee'aa. 24 Łi'didlii haa nakhwaagwahaldak! Tł'ooli' tsal naadhak ts'ą' nan zhyaadhak ąįįtł'ęę an ilik gwik'it neet'eehaldhak ts'ą' nihihthaa, an dhidlit ji', tł'ooli' lęįį vats'an haahshii. 25 Juu dagwandaii zhrįh hił'ee ji', an heelyaa. Juu dagwandaii hił'ee kwaa ji' khit geenjit gwandaii hee'yaa. 26 Juu sheenjit gwitr'it t'agoh'ya' niindhan ji' shatąįį heekhaa gwizhrįh, shitsyaa heelyaa ts'ą' nijin dhidii shaa heedyaa eenjit. Shiti', juu shaa t'inchy'aa hił'ee t'inchy'aa.”
Jesus Tr'ahaahkhwaa Geeginkhii
27 “Et'ee łyaa shidrii zhit tr'igwidii dha'aii gaa reh deehihjyaa gǫ'? ‘Shiti', jii kwaii shats'ą' t'agǫǫ'ya' shrǫ'!’ Gaa ąįį geenjit dząą gwats'ą' hoiizhii, khaiinjich'ashahadhat gwahaał'yaa eenjit. 28 Shiti', Noozhri' hil'ee ąhtsii!”
Ąįįtł'ęę zheekat gwats'an khagiriinkhee, “Hil'ee dhałtsąįį ts'ą' chan jyaa dineehihłyaa.”
29 Ąįį zhat dilk'ii nąįį zheekat gwats'an girinkhii gwigwiitth'ak ts'ą' jyaa ginyąą, “Nagoahtan lee t'igwinyąą? Ch'izhii nąįį chan zheekat gwich'in yats'ą' ginkhii t'inyąą!”
30 Gaa Jesus jyaa gavahnyąą, “Jii girinkhii goohtth'ak sheenjit t'igwinyąą kwaa gaa nakhwan ąįį nakhweenjit t'igwinyąą. 31 Et'ee juk jii nankat Ch'aroohahkat Drin nigwiindhat Ch'anky'aa Tr'aanduu kįh dhidii ąįį charahahchyaa gwik'it t'ishi'in shi'in. It'ee neerahoojyaa. 32 Nijin nankat gwats'an deeshiriłchįį ts'ą' sharoołkhwąįį ji' juu nąįį tthak shats'ą' giheedaa.” 33 (Nats'ąą khaiinjich'iheedhaa ts'ą' niheedhaa ąįį geegwaandak t'inyąą.)
34 Zhat dilk'ii nąįį jyaa ginyąą: “Dęhtły'aa Choh zhit Christ khit geenjit gweheendaii gwinyąą. Nats'ąą Gwidinji' ndak deerahahchyaa deenyąą t'iinyąą? Gwidinji' ąįį juu t'arahnyąą?”
35 Jesus jyaa gavahnyąą “Tth'aii gwintsal gwizhrįh nakhwaa ch'ahałdrii t'oonchy'aa. Tǫǫ gweheelyaa gwehkįį deekhwa'yaa goo'aii gwik'it t'akhwa'in. Nakhwaa tǫǫ nagwahaadhal gwits'į'. Juu tǫǫ gwizhit dinjii nilii t'ee nijuk ahaa gaaheendaii kwaa geh'an 36 Tth'aii drin gwanlii dąį' vat'oohchy'aa. Khit naa ch'ahaadrii eenjit.” Jesus jyaa diinyą' ąįįtł'ęę t'oołii neehoozhii ts'ą' goh'it idiildii.
Jews Nąįį Gwik'injigiighit Kwaa
37 Gwitr'it geegwaroolii kwaa lęįį gavandah t'iizhik googaa giik'iinjiighit kwaa. 38 Isaiah, Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nilii ąįį jii kwaii łi'didlii heelyaa nyąą:
“K'eegwaadhat, juu yik'injiheeghit?
Juu yat'aii nah'ya'?”
39 Khyų' giik'iinjiighit geh'an Isaiah jii jyaa diinyą':
40 “Vit'eegwijyąhchy'aa goovaagweech'in kwaa gwiłtsąįį,
niinjich'agadhat kwaa gooviłtsąįį,
goovaagweheechy'aa kwaa eenjit,
googwandaii ninjich'iheedhat kwaa,
Duuyeh goots'ą' tr'ihihdal eenjit shats'ą' gihijyaa.”
41 Isaiah, Jesus vich'eegwąhndit gwąąh'ya' geh'an jyąhts'ą' yeeginkhii t'inyąą.
42 Zhit dąį' Israel kįh dilk'ii lęįį nąįį giik'iinjiindhat gaadlit gaa Pharisee nąįį anagogwaah'įį, Israel nąįį tr'igiinkhii zheh chagoorahahchyaa, kwaa gwits'į'. 43 Dinjii deenyąą ąįį gwik'it geedaa ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa deenyąą ąįį gwik'it geedaa kwaa.
44 Jesus gwint'aii khaginkhee ts'ą' jyaa nyąą, “Juu shik'injiighit t'ee shįį zhrįh shik'injiighit kwaa gaa juu shihił'e' chan k'injiighit t'oonchy'aa. 45 Juu shąąh'in t'ee juu shihił'e' chan nah'in t'oonchy'aa. 46 Jii nankat gava aadrii ihłii ts'ą' gwats'ą' hoiizhii, ąįįts'ą' juu shik'injiighit ji' duuyeh tǫǫ dhidii. 47 Juu shiginjik diitth'ak gaa gwik'eegwahthat kwaa ji', duuyeh an ałtsii eenjit gwantł'ałchįį. Dinjii an hałtsyaa eenjit nankat gwats'ą' hoiizhii kwaa, gaa dinjii neehałshii eenjit gwizhrįh. 48 Juu shaa t'inchy'aa kwaa ts'ą' shiginjik diitth'ak kwaa ąįįt'ee an yahahtsyaa veenjit dhidii. Khaiinkǫǫ Drin ndaanąą'ąį' ji' deihnyą' t'ee an yahahtsyaa! 49 Aahą', jii deihnyą' ąįį shįį zhrįh shats'an t'igwinyąą kwaa gaa Gwiti' shihił'e' ąįį deiinyąą shahnyąą gwik'it giihkhii t'ihnyąą. 50 Viginjik k'iighai' t'ee khit gwireheendaii. Deihnyą' datthak t'ee Gwiti' deiinyąą shahnyąą gwik'it giihkhii t'ihnyąą.”
* 12:5 Denarius ch'ihłak t'ee drin ch'ihłak googwitr'it.