11
Lazarus Niindhat
Dinjii Lazarus oaazhii Bethany kwaiik'it gwizhit gwich'įį ąįį iłts'ik naanaii. Bethany gwizhit t'ee Mary chan ts'ą' veejii Elizabeth haa gwigwich'įį. (Jii Mary t'ee gwehkįį K'eegwaadhat vakwai' kat gwanzhįh chų' gwinzii vagwaatsan t'inlik ts'ą' dikiighai' haa yach'ąhjik ąįį voondee Lazarus ąįį iłts'ik.) Ąįį tr'injaa neekwaii t'ee Jesus ts'ą' nideech'igiin'ąįį, “K'eegwaadhat, nijyaa gwilęįį iłts'ik,” giiyahnyąą.
Nijin Jesus jyaa ginyąą gaviitth'ak dąį' jyaa nyąą, “Jii ts'ik haa niheedhaa kwaa t'inchy'aa, gaa Vit'eegwijyąhchy'aa vich'eegwahdrii gwizhrįh nagwahaatth'aa ąįįts'ą' gwik'iighai' shįį Vit'eegwijyąhchy'aa Vidinji' shich'eegwahahdrii.”
Jesus ąįį Martha chan ts'ą' vijuu Mary, Lazarus nąįį haa eet'iindhan. Nijin Jesus Lazarus iłts'ik gwinyąą gwiitth'ak dąį', drin neekwaii gwahaadhat gaa nihk'it zhat dhidii. Ąįįtł'ęę ditsyaa nąįį jyaa ahnyąą, “Judea gwits'eerahoojyaa.”
“Geech'ǫąąhtan,” vitsyaa nąįį yahnyąą, “Niighit kwaa gwanaa dąį' Judea nąįį kii haa narookhwaa nagoonyąą; chan hee zhat gwits'eehindyaa lee t'iinyąą?”
Jesus jyaa nyąą, “12 hr. gwizhrįh drin goo'aii, izhit gwizhrįh dinjii vaagweech'in ts'ą' duuyeh gat'aadhak. 10 Gaa tǫǫ gwiizhit zhit gwa'an neehidik ji' git'eehaadhak, ąįį dinjii vizhit tǫǫ gwanlii geh'an.”
11 Jesus jyaa nyąą, “Diijyaa Lazarus naachįį, gaa vats'ą' hihshyaa ts'ą' khakihih'aa.”
12 Vitsyaa nąįį t'igiiyahnyąą, “K'eegwaadhat, dhichįį t'inchy'aa ji', veenjit gwinzii neegweheelyaa t'inchy'aa.” ginyąą.
13 Gaa Jesus ąįį Lazarus niindhat nyąą t'inyąą, zhyaa dhichįį yahnyąą t'inyąą giiyuunyąą. 14 Ąįįts'ą' łyaa gwinzii gavaa gwaandak, “Lazarus niindhat t'inchy'aa, 15 gaa nakhweh'an vaa iidi' kwaa eenjit shoo ihłii shik'injahohkhit eenjit. It'ee vats'ą' tr'ahoojyaa.”
16 Thomas (Twin chan oozhii) ąįį ch'izhii Jesus vitsyaa nąįį jyaa ahnyąą, “Geech'ǫąąhtan datthak vaa tr'ahoojyaa, nireheedhaa eenjit.”
Jesus, Niindhat Nąįį Khakinlii Tł'ęę Gwandaii Neegooviłtsąįį
17 Nijin Jesus k'idik dąį', drin dǫǫ gwanaa dąį' hee giiyaahtsii łee. 18 Bethany kwaiik'it t'ee Jerusalem gwats'ą' mile neekwaii goo'aii, 19 ts'ą' Israel lęįį nąįį Mary, Martha, haa goochaa niindhat geenjit gavaatr'igwigwidii
20 Nijin Martha ąįį Jesus ahaa gwiintth'ak dąį' dizheh gwats'an yats'ą' chiinzhii, gaa Mary ąįį zhat gwizhit dhidii.
21 Martha ąįį Jesus jyaa dahnyąą, “Shik'eegwaadhat, dząą iindi' ji' duuyeh diichaa niighit! 22 Juk zhat Vit'eegwijyąhchy'aa oahkat ji' nik'eegwahahthat gaashandaii.”
23 “Nachaa neegweheendaii t'inchy'aa,” Jesus yahnyąą.
24 “Drin ndaagwąą'ąį' ji' neegweheendaii ąįį gaashandaii,” Martha yahnyąą.
25 Jesus jyaa yahnyąą, “Shįį t'ee niindhat nąįį khakihlii tł'ęę neegogwandaii neegoovałtsii. 26 Juu shik'iinjiighit nąįį t'ee nigiindhat ji' gaa neegwigweheendaii giheelyaa. Shik'iinjiighit eenjit khit gweheendaii ts'ą' duuyeh niighit jii nik'ee gwik'iinjinghit?”
27 “Aahą' K'eegwaadhat, Christ, Vit'eegwijyąhchy'aa Vidinji' inlii ts'ą' dząą nankat gwats'ą' hinkhaa naashandaii,” Martha yahnyąą.
Jesus Itree
28 Ąįįtł'ęę t'ee Martha dizheh nihdineezhii ts'ą' gweentak dijuu Mary oozhrii, “Geech'ǫąąhtan dząą dhidii, ts'ą' nǫh'ya' noonyąą,” jyaa yahnyąą. 29 Nijin Mary gwaak'įį dąį' khan yats'ą' haazhii. 30 (Jesus ąįį kwaiik'it gwats'ą' niighit kwaa nijin Martha yąąh'ya' chy'aa tth'aii hee dhidii.) 31 Nijin ąįį Israel gwich'in yaatr'igwidii nąįį khan chiinzhii giiyąąh'in dąį' giitąįį haajil, tth'ank'it gwats'ą' heekhaa ts'ą' tr'igwiheedii t'ii'in giiyuunyąą.
32 Nijin Mary ąįį Jesus ts'ą' tr'iinzhii ts'ą' niyiił'in dąį' yakwai' eeghaii nikiigwiintthaii. “K'eegwaadhat, dząą iindi' ji' duuyeh shachaa niighit!” yahnyąą.
33 Nijin Jesus, Mary chan ts'ą' tr'igwidii nąįį gwąąh'in ts'ą' adan chan haa tr'igwigwidii. 34 “Nijin vanǫǫhjik?” goovahnyąą.
“Aanaii ts'ą' gwąąh'in!” giiyahnyąą.
35 Jesus iintrii.
36 Ts'ą' Israel gwich'in nąįį jyaa ginyąą, “Deegwahtł'oo yeet'iindhan nǫh'in!”
37 Gaa goolat nąįį jyaa ginyąą, “Dinjii vandee kwaa gaa haagweech'in neegwiłtsąįį! Lazarus niheedhaa gwits'į' yits'iheenjyaa shrǫǫ?”
Lazarus Neegwiindaii
38 Chan hee gwintł'oo gitr'ii'ee ts'ą' Jesus yatth'ank'it gwats'ą' haazhii, ąįį tth'ank'it kii zhit gweedii ąįį gwadąįį kii dha'aii. 39 “Gwadąįį kii gihłeehoh'ąįį!” Jesus gavahnyąą.
Lazarus niindhat ąįį veejii Martha jyaa nyąą, “Juk t'ee drin dǫǫ okhwatsii t'inchy'aa, K'eegwaadhat, vatthąį' tr'ahaatsan.”
40 Jesus jyaa yahnyąą, “Gwik'iinjuhkhit ji' Vit'eegwijyąhchy'aa vich'eegwąhndit hǫǫh'yaa nakhwaihnyąą gaanoondaii?”
41 Gwadąįį kii gihłeegahaa'aii. Jesus yeedak gwąąh'in ts'ą' jyaa nyąą, “Shoodǫǫhk'įį geenjit mahsį', Shiti'. 42 Khit ts'ą' shoodǫǫhk'įį gaashandaii, gaa jii dinjii nąįį dząą giilk'ii geh'an t'ihnyąą, shohǫǫh'e' ąįį shaagiheendaii eenjit.”
43 Ąįį jyaa diinyą' tł'ęę gwint'aii khashraa'iintrat ts'ą' jyaa nyąą, “Lazarus, cheehinkhaii!” 44 Ąįį dinjii niindhat chy'aa chiinzhii, vanli', vakwai' haa gwach'aa vanooljik, vinin kat chan gwach'aa t'inchy'aa. “Gwach'aa vakat gihłeehohłii ts'ą' vanoohjii,” Jesus jyaa gavahnyąą.
Jesus Tr'ahaahkhwaa Geenjit Geetr'agogwah'in
Matthew 26.1-5; Mark 14.1-2; Luke 22.1-2
45 Israel gwich'in lęįį nąįį Mary haa neegihiidal nąįį Jesus deezhik googwąąh'ya', ts'ą' giik'iinjihkhit. 46 Gaa goolat nąįį Pharisee nąįį ts'ą' neegahoojil ts'ą' Jesus deezhik geegoovaagwaandak. 47 Ąįįts'ą' t'ee jii Pharisee chan ts'ą' giinkhih kįh dilk'ii nąįį haa Israel gwakhaihkwai' nąįį ts'ą' giginkhe' ąįįtł'ęę jyaa ginyąą. “Deereheelyaa? Gwitr'it geegwaroolii kwaa lęįį t'ii'in! 48 Jyąhts'ą' datthak zhyaa tr'ąąh'in ji' juu nąįį datthak giik'iinjiheeghit, ts'ą' Roman gwakhaihkwaii nąįį dząą gwats'ą' giheedaa ts'ą' Kharigidiinjii Zheh Gwachoh chan ts'ą' jii nahkat datthak an googwahahtsyaa!”
49 Gootee dinjii ch'ihłak, Caiaphas, oaazhii ąįį zhat dąį' ndak khii giinkhih choh nilii ąįį jyaa nyąą, “Gaa deegwii'in gaakhwandaii kwaa t'ohnyąą! 50 Jii nahkat datthak an gweheelyaa gwits'į' dinjii nąįį eenjit gwizhrįh dinjii ch'ihłak ąįį tr'iiłkhwąįį ji' ts'ąįį gweheezyaa nik'ee gaakhwandaii?” 51 Zhyaa t'inyąą kwaa gaandaii gaa zhat dąį' ndak khii giinkhih choh ts'ą' Israel gwich'in nąįį eenjit niheedhaa yaandaii t'iiyahnyąą, ąįį 52 nąįį zhrįh eenjit kwaa gaa Vit'eegwijyąhchy'aa vigii nąįį, an-nihłik gwa'an gwigwich'įį nąįį ch'ihłak neehahtsyaa eenjit.
53 Izhit drin gwats'an t'ee Israel gwakhaihkwaii nąįį Jesus nats'ąą gahaahkhwaa geegiginkhii. 54 Ąįįts'ą' t'ee Jesus gaandaii ts'ą' Judea nahkat gwandah neehidik kwaa, gaa neehoozhii ts'ą' nangwinjir gwa'an kwaiik'it Ephraim gwats'ą' haazhii ts'ą' ditsyaa nąįį haa dhidii.
55 Israel gwich'in nąįį Passover it'ee khaiinjii geenigwiindhat, ts'ą' dinjii lęįį nihky'aa nanhtee gwats'an Jerusalem gwats'ą' gahaajil, Passover gwats'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa eenjit shriitr'eedagahaachyaa. 56 Datthak Jesus keegihi'ik, Kharigidiinjii Zheh Gwachoh gwizhit khaihłan nigiinjil ts'ą' nihłaagwaakat, “Veenjit deeyųųhthan? Łyaa duuyeh dząą gwats'ą' hahaii gwich'in, shrǫǫ ohnyąą?” nihłagaanyąą. 57 Pharisee chan ts'ą' giinkhih kįh dilk'ii nąįį haa juu Jesus nah'ya' ji' geegǫǫndak ginyąą, zheegwaazhrąįį nigiihahchyaa geenjit.