10
Divii K'ąąhtii ts'ą' Didivii Nąįį Haa
“Łi'didlii eenaagwagwahaldak! Juu divii dehk'it goo'aii ąįį gindeiinvyaa k'it k'ii'ee nihdeiinzhii kwaa ts'ą' ch'adanh k'ii'ee gwats'ą' haazhii t'ee ch'an'įį ts'ą' dinjii łi'didlii nilii kwaa t'oonchy'aa. Gaa divii k'ąąhtii nąįį gindeiinvyaa k'it gwizhrįh nihdeegadal. Gindeiinvyaa k'ąąhtii nąįį nihdeegiiyahchik; didivii tee ch'oaazhri' gwizhrįh giiyiitth'ak ts'ą' giits'ą' chagahdal ts'ą' jyąhts'ą' cheegavahaazhik. Datthak cheegoovaahchik dąį' goots'įį ahaa ts'ą' giitąįį adaa, giideezhuh diitth'ak ts'ą' giiyaandaii geh'an. Ch'izhii dinjii ąįį duuyeh tąįį geedaa; t'oohłii galgahahdaa, giideezhuh haa heendaii kwaa geh'an.”
Jesus jii gwandak gwah'įį gwizhit geegavaagwaandak gaa deegavahnyąą ąįį deegwinyąą t'igwinyąą gaagiindaii kwaa.
Jesus Divii K'ąąhtii Nizįį Nilii
Ąįįts'ą' Jesus chan hee jyaa nyąą, “Łi'didlii eenakhwaagwahaldak: Shįį t'ee divii nąįį eenjit gindeiinvyaa ihłii. Juu shehkii nihdeiinjil nąįį t'ee ch'an'įį giinlii ts'ą' łi'didlii giinlii kwaa; gaa divii nąįį googoołk'įį kwaa. Shįį t'ee gindeiinvyaa t'ihchy'aa juu shik'iighai' gindeiinvyaa k'it nihdeiinzhii t'ee neegoorahahshii, nihdineeheedik ts'ą' chineeheedik ts'ą' tł'oo chyah nizįį hee'aa. 10 Ch'an'įį nąįį ch'igiheen'įį, dinjii ęhdaa tr'agwa'ak akwat an googwahahtsyaa eenjit gwizhrįh nihdeegadal. Shįį ąįį gwinzii gogweheendaii ji' eenjit dząą nankat gwats'ą' hoiizhii t'ishi'in.
11 “Divii k'ąąhtii nizįį ihłii. Divii k'ąąhtii nizįį didivii eenjit naheedhaa ji' gaa t'inchy'aa. 12 Divii k'ąąhtii nilii kwaa ąįį laraa t'įį divii k'ąąhtii ts'ą' divii di'įį kwaa ąįį zhoh niił'in dąį' divii akhoonyąą ts'ą' zhoh goolat teegwįłjik ts'ą' shrihteegaajil. 13 Ąįį divii laraa t'įį k'ąąhtii ąįį t'oohłii divii ts'į' neehilgit, zhyaa laraa t'įį tr'agwah'in geh'an divii eenjit niinjich'adhat kwaa.
14-15 “Divii k'ąąhtii nizįį ihłii. Gwiti' shaandaii ts'ą' shįį chan vaashandaii, izhit gwik'it shidivii nąįį haashandaii ts'ą' geedan chan shaagiindaii. Gooveenjit ji' gaa nihihthaa. 16 Goolat nąįį ch'adanh giilk'ii. Oo'ee neegoohihłyaa, goots'ą' giihkhii dąį' shigiitth'ak ts'ą' nihteeneegiheedaa ts'ą' ch'ihłak giheelyaa ts'ą' divii k'ąąhtii ch'ihłak zhrįh gook'eehąąhtyaa.
17 “Gwiti' sheet'iindhan geh'an nihihthaa galjat kwaa, ąįįtł'ęę neegwihįhdaii chan sheenjit gwiłtsąįį. 18 Ch'ihłak gaa gwįhdaii shihłeegwehee'aa kwaa, shakhai' gwintł'eehih'aa. Shakhai' gwintł'eehih'aa ts'ą' shakhai' chan noohihdal. Jii t'ee Shiti' jyąhts'ą' sheenjit gwiłtsąįį.”
19 Jii ginjik kwaii eh'an chan hee nihzheedagąąn'ee 20 Gootee lęįį nąįį jyaa ginyąą, “Vizhit ch'anky'aa iizųų dhidii! Vagwandaii iizųų! Jaghaii oodǫǫhk'įį t'ohchy'aa?”
21 Gaa ch'izhii nąįį jyaa ginyąą, “Dinjii vizhit ch'anky'aa iizųų gwiizhit jyąhts'ą' ginkhii kwaa t'oonchy'aa! Nats'ąą ch'anky'aa iizųų dinjii vandee kwaa haagweech'in neegwahahtsyaa?”
Jews Nąįį Jesus Ik'injigiighit Kwaa
22 Et'ee khaii gwanlii Jerusalem gwizhit Hanukkah khaihłan nineegiidal nineegwiidhat; 23 Jesus ąįį Kharigidiinjii Zheh Gwachoh gwizhit Solomon's Porch t'agahnyąą gwizhit gwa'an neehidik. 24 Nijin ąįį Jews nąįį Jesus eelin nigiilzhii ts'ą' jyaa ginyąą dąį', “Deegwiłkhyuk diits'ą' gwit'eegwaha'aa t'inchy'aa? Łi'didlii haa diinaa gwandak nan lee Christ inlii?”
25 Jesus jyaa gavahnyąą, “Ch'adąį' hee nakhwaagwadhaldak gaa shik'iinjuhkhit kwaa; nakhwandah Shiti' voozhri' zhit t'ishi'in gooh'in t'ee juu ihłii gwigweech'in. 26 Gaa shik'iinjuhkhit kwaa geh'an shidivii hohłyaa kwaa. 27 Shidivii nąįį shiginjik haandaii, shįį chan goovaashandaii ts'ą' shatąįį geedaa. 28 Khit geenjit gwigweheendaii nigwii'ąįį, ts'ą' duuyeh gahchįį; ch'ihłak gaa duuyeh shats'an yan'įį. 29 Shiti' shintł'eegoovinlii ts'ą' ch'andaa t'aht'aii, ts'ą' duuyeh gaa Shiti' vats'an gooroonjii. 30 Gwiti', shįį haa ch'ihłak tr'iinlii.”
31 Ąįįts'ą' Jews nąįį chan hee Jesus eenjit kii tee gwigwįłjik. 32 Jesus jyaa gavahnyąą, “Nakhwandah gwitr'it gwinzii gwinlęįį t'ishizhik, ąįįt'ee Gwiti' shintł'eegwiin'ąįį; ąįį gwitee jidii shrit t'ishizhik eenjit kii haa shohohkhwaa?”
33 Israel nąįį jyaa ginyąą, “Ąįį gwitr'it gwinzii kwaii eenjit kii haa narahaahkhwaa t'igwii'in kwaa gaa Vit'eegwijyąhchy'aa vinehts'į' ginkhii ąįį eenjit. Dinjii zhrįh iinlii, gaa Vit'eegwijyąhchy'aa hinlyaa gwik'eegwiindaii!”
34 Jesus jyaa gavahnyąą, “Nakhwa-law Dęhtły'aa Choh kat jii deegwinyąą khit ts'ą' łyaa łi'didlii ąįį gaagwiindaii; ‘Vit'eegwijyąhchy'aa ǫhłįį,’ nyąą, 35 zhit juu Vit'eegwijyąhchy'aa Viginjik antł'inlii nąįį. 36 Shįį ąįį, Gwiti' gwiteetr'ashąhchįį ts'ą' nankat gwats'ą' shihił'e'. Nats'ąą Vit'eegwijyąhchy'aa Vidinji' ihłii dihnyąą eenjit vinehts'į' giihkhii shohnyąą t'ohnyąą? 37 Shiti' vigwitr'it t'agwał'in shi'in kwaa ji' shik'iinjuhkhit kwaa. 38 Gaa nihk'it t'ishi'in ts'ą', shik'iinjuhkhit kwaa ji' gaa Shiti' vigwitr'it t'ishi'in ąįį geenjit shik'iinjuhkhit. Ąįį ji' t'ee Gwiti' shizhit t'inchy'aa akwat chan Gwiti' shizhit t'inchy'aa shaakhwandaii eenjit.”
39 Chan hee zheegwaazhrąįį nigiihahchyaa gwik'igogwandaii, gaa goovantł'ee tr'ineezhii.
40 Jesus chan hee Jordan han gwinjik nineezhii ts'ą' nijin John tr'ookit vats'an chųų dhidlit izhit dhidii. 41 Lęįį nąįį yats'ą' haajil ts'ą' jyaa ginyąą, “John jyaa deegwahtł'oo gwitr'it geegwaroolii kwaa t'iizhik, gaa jii dinjii daiinyą' datthak łi'didlii.” 42 Ąįįts'ą' zhat dinjii gwanlii lęįį nąįį giik'iinjinghit.