9
Jesus, Dinjii Vandee Kwaa Haagweech'in Neegwiłtsąįį
Jesus ahaa gwiizhit dinjii vandee kwaa ts'ą' vagoodlit niił'in. Vitsyaa nąįį yuahkat, “Geech'ǫąąhtan, vandee kwaa ts'ą' vagoodlit ąįį juu vatr'agwaanduu t'oonchy'aa? Adan vats'an akwat viyehghan nąįį?”
Jesus jyaa gavahnyąą, “Vandee kwaa ąįį adan vatr'agwaanduu akwat viiyehghan gootr'agwaanduu gwadrąįį t'oonchy'aa kwaa. Gaa jii dinjii vandee kwaa ąįį, Vit'eegwijyąhchy'aa vat'aii gwizhrįh eegweheechy'aa eenjit vaagweech'in neegahoodlit. Tth'aii drin gwanlii gwiizhit juu shihił'e' ąįį nihk'it vigwitr'it t'agwarahah'yaa gwizhrįh goo'aii. Et'ee tǫǫ gweheelyaa ts'ą' duuyeh tǫǫ gwitr'it t'agwarah'in. Dzaa nankat dhiidii gwiizhit, jii nankat eenjit aadrii ihłii.”
Jii jyaa diinyą' ąįįtł'ęę, Jesus nankat haazhree ts'ą' łųh niłtraa ąįį dinjii vaagweech'in kwaa andee kat giinjik ts'ą' jyaa yahnyąą, “Oo'an Siloam* teełtin gwats'ą' hinkhaii zhat chųų haa neech'aanjii.” Ąįįts'ą' ąįį dinjii zhat gwats'ą' haazhii ts'ą' neech'aanjik ts'ą' vaagweech'in ts'ą' k'inidik.
Ąįį yeeghaii gwich'įį nąįį chan ts'ą' juu khit ch'oodiikwat yąąh'in nąįį ch'agoahkat, “Jii dinjii lee dhidii ts'ą' ch'oodiikwat chy'aa?” giiyahnyąą.
Goolat nąįį jyaa ginyąą, “Adan t'inchy'aa,” goolat nąįį chan jyaa ginyąą “Adan t'inchy'aa kwaa, gaa yigwich'in.”
Ąįį dinjii jyaa gavahnyąą “Ąįį dinjii t'ee shįį t'ihchy'aa.”
10 “Nats'ąą naagweech'in needhindlit?” giiyahnyąą.
11 “Dinjii Jesus oaazhii ąįį nankat haazhree ts'ą' łųh niłtraa ąįį shandee kat giinjik ts'ą' jyaa shahnyąą, ‘Oo'an Siloam teełtin gwats'ą' hinkhaii zhat chųų haa neech'aanjii.’ Zhat gwats'ą' hoiizhii neech'aaljik ts'ą' shaa gweech'in needhiidlit,” goovahnyąą.
12 “Adaajii?” giiyahnyąą.
“Adaajii vaashandaii kwaa,” goovahnyąą.
Pharisee Nąįį Nats'ąą Vaagweech'in Neegwahoodlit Li' Eenjit Gwankeegoogwah'in
13 Ąįįtł'ęę t'ee ąįį dinjii vandee kwaa iinli' chy'aa Pharisee nąįį ts'ą' giihiłchįį. 14 Nijin ąįį Jesus dinjii andee łųh t'iinlik dąį' vaagweech'in neeyiłtsąįį drin Neegwaazhii Drin gwanlii. 15 Pharisee nąįį ąįį dinjii nats'ąą vaagweech'in neekhwadlit eenjit giiyųąhkat. Goovaagwaandak, “Shandee łųh t'inlik ąįįtł'ęę neech'aaljik ts'ą' juk shaagweech'in,” nyąą.
16 Pharisee lat nąįį jyaa ginyąą, “Jii dinjii juu t'iizhik Vit'eegwijyąhchy'aa ts'an t'inchy'aa kwaa, Neegwaazhii Drin jyaa dihee'yaa kwaa goo'aii ąįį gwik'eegwahthat kwaa geh'an.”
Goolat nąįį jyaa ginyąą, “Nats'ąą dinjii vatr'agwaanduu gwanlii ąįį gwitr'it geegwaroolii kwaa t'ihee'yaa?” ąįįts'ą' t'ee datthak geenjit nihzheedagąąn'ee.
17 Ąįįts'ą' t'ee Pharisee nąįį chan hee giiyųąhkat, “Naagweech'in neegwiłtsąįį akwat veenjit deehiinjyaa?”
“Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nilii t'inchy'aa,” jyaa nyąą.
18-19 Israel kįh dilk'ii nąįį ąįį dinjii vandee kwaa iinli' ąįįtł'ęę vaagweech'in neekhwadlit ąįį gwik'iinjigiighit gitr'igii'ee, ąįįts'ą' t'ee giiyehghan nąįį jii oahkat, “Jii lee nigii tsyaa? Vandee kwaa ts'ą' vagoodlit vohnyąą gwiizhit jaghaii juk vaagweech'in gǫ'?”
20 Ąįį viyehghan jyaa ginyąą, “Diigii t'inchy'aa ts'ą' vandee kwaa ts'ą' vagoodlit vaagwiindaii. 21 Gaa jaghaii juk vaagweech'in neekhwadlit akwat juu vaagweech'in neeyiłtsąįį vaagwiindaii kwaa. Oohkat, vaghaii lęįį t'inchy'aa ts'ą' adakhai' nakhwaagwaandak!” 22 Ąįį viyehghan nąįį Israel kįh dilk'ii nąįį agąąnjat geh'an jyaa diginyąą t'iginyąą, ąįį juu Jesus ąįį Christ t'inchy'aa nyąą t'ee Israel tr'igiinkhii zheh cheerahahchyaa ch'adąį' ginyą' geh'an. 23 Izhit geh'an t'ee “Vaghaii lęįį t'inchy'aa ts'ą' oohkat!” googahnyąą.
24 Chan hee ąįį dinjii vandee kwaa iinli' chy'aa aanaii giiyahnyąą ts'ą' jyaa giiyahnyąą “Vit'eegwijyąhchy'aa vandah łi'didlii haa geegwandak! Jii dinjii vatr'agwaanduu gwanlii ts'ą' vaagwiindaii.”
25 “Vatr'agwaanduu gwanlii akwat vatr'agwaanduu gwakwaa ji' gaa vaashandaii kwaa t'inchy'aa,” ąįį dinjii nyąą. “Ch'ihłak gwizhrįh gaashandaii, shandee kwaa gwiili' gaa juk shaagweech'in neegakhwadlit.”
26 “Deeniinlik? Nats'ąą naagweech'in neegwiłtsąįį?” giiyųąhkat.
27 “Ch'adąį' nakhwaagwaldak t'oonchy'aa, gaa khų' ch'oodǫǫhk'įį. Jaghaii chan hee geenakhwaagwaldak yuuhthan? Nakhwan chan vitsyaa ǫhłį' nohthan?” gavahnyąą
28 Ąįįts'ą' shruk haa giits'ą' khaginkhee, “Ąįį dinjii vitsyaa iinlii; diikhwan ąįį vitsyaa tr'iinlii. 29 Vit'eegwijyąhchy'aa, Moses ts'ą' giinkhe' gaagwiindaii; ąįį dinjii t'avaiinyąą, nijin gwats'an tr'iinzhii gaa vaagwiindaii kwaa t'inchy'aa!”
30 Ąįį dinjii jyaa gavahnyąą, “Łyaa shandaa t'ohnyąą, nijin gwats'an tr'iinzhii vaakhwandaii kwaa gaa shaa gweech'in neegwiłtsąįį! 31 Vit'eegwijyąhchy'aa vatr'agwaanduu gwanlii nąįį oołk'įį kwaa vaagwiindaii. Dinjii nikiigwah'ee ts'ą' doo'ya' gavoonyąą gwik'it t'inchy'aa nąįį oołk'įį vaagwiindaii. 32 Jii nan goodlit dąį' gwats'an dinjii ch'izhii dinjii haagweech'in neegwiłtsąįį gwinyąą gwiriitth'ak kwaa. 33 Jii dinjii Vit'eegwijyąhchy'aa vats'an t'inchy'aa kwaa ji' duuyeh k'eegwiichy'aa t'ii'in.”
34 Jyaa giiyahnyąą, “Tr'agwaanduu gwitr'it gwizhit nagoodlit ts'ą' gwizhit diink'iindhat. Geediinǫąąhtan gwik'eegwiindaii lee t'iinyąą?” Ąįįts'ą' Israel tr'igiinkhii zheh gwizhit cheet'eegiiheełnaii.
Gwik'injigwiighit Gwiky'aanjii Kwaa Nąįį
35 Ąįį dinjii cheet'eeheełnaii gwinyąą ąįį Jesus gwiitth'ak. Yagwąh'ąįį ts'ą' jyaa yahnyąą, “Gwidinji' k'injiinghit?”
36 Ąįį dinjii jyaa nyąą, “Juu t'inchy'aa veeshaagwandak vik'injihihthaa eenjit!”
37 Jesus jyaa yahnyąą, “Ch'adąį' nah'ya' t'inchy'aa, ąįį juu t'avaiinyąą et'ee juk zhat nats'ą' giihkhii.”
38 “K'eegwaadhat iinlii it'ee nik'iinjihkhit!” Ąįį dinjii yahnyąą ts'ą' yats'ą' nikiigwiintthaii.
39 Jesus jyaa nyąą, “Dinjii oohaałkat eenjit dząą nankat gwats'ą' hoiizhii t'ishi'in. Vaagweech'in kwaa nąįį haagweech'in neegwahałtsyaa ts'ą' juu vaagweech'in adoodiinyąą nąįį chan haagweech'in kwaa neehałtsyaa eenjit.”
40 Pharisee lat juu zhat yaadilk'ii nąįį jyaa nyąą giiyiitth'ak dąį' jii giiyųąhkat, “Diikhwan chan diinaagweech'in kwaa diinyąą lee t'inyąą?”
41 Jesus jyaa gavahnyąą, “Nakhwaa gweech'in kwaa ji', duuyeh nakhwatr'agwaanduu gwilii gaa ‘Diinaagweech'in,’ dohnyąą gwiizųų t'ohnyąą gaakhwandaii gaa jyaa dohnyąą t'ohnyąą ąįį ji' tth'aii nakhwatr'agwaanduu gwanlii.”
* 9:7 Siloam, Israel nąįį googinjik zhit “yihił'e'” googwahnyąą.