16
“Teehohdaa gwits'į' jii kwaii naagwaldak t'ihnyąą. Israel gwich'in nąįį ditr'igiinkhii zheh gwats'an kwaii cheenagahahchyaa. Ąįįts'ą' juu nęhdaa tr'igwiin'ąįį chan Vit'eegwijyąhchy'aa vaa ihłii shi'in heenghyaa ąįį chan gwats'ą' gweedhaa. Shįį akwat Gwiti' haagiindaii kwaa geh'an jii kwaii jyaa danagahah'yaa. Gaa nijin jii kwaii jyaa danahah'yaa nigwiindhat ji' gaanahandaii ts'ą' naagwaldak chy'aa gineehandaii eenjit. Tr'ookit naa iidi' dąį' jii kwaii geenaagwaldak kwaa.”
Nats'ąą Ch'anky'aa Shroodiinyąą Tr'agwah'in
“Juk juu shihił'e' ąįį vits'eehihdyaa; gaa nakhwatee ch'ihłak gaa jii shǫąąhkat kwaa, ‘Nijin gwats'ą' hinkhaa?’ It'ee nakhwaagwaldak, ts'ą' nakhwadrii zhit tr'igwidii dha'aii. Gaa jii t'ee łi'didlii haa nakhwaagwaldak: hoiizhii ji' gwizhrįh nakhwadiveegweheezyaa. hoiizhii kwaa ji', Ch'anky'aa Shroodiinyąą gwits'inyaa duuyeh nakhwats'ą' hahaii. Gaa shįį hoiizhii ji' t'ee nakhwats'ą' nahałchyaa. Ąįįts'ą' nijin k'idik ji', jii nankat gwidinjii nąįį gootr'agwaanduu gwiizųų t'igii'in gaagavahąhdaii, ąįįts'ą' nats'ąą gootr'agwaanduu gweheezyaa chan gaagavahąhdaii, nats'ąą neegeheezhii akwat goorahahkat drin nigweheedhaa chan eenjit gaagavahąhdaii. Shik'iinjigiighit kwaa geh'an gootr'agwaanduu gwanlii ąįį giizųų, ts'ą' 10 jidii gwinzii ginyąą chan zhyaa t'iginyąą, Gwiti' vats'ą' hihshyaa ts'ą' neeshahǫǫ'yaa kwaa geh'an. 11 Ts'ą' Ch'aroohahkat Drin geenjit chan, jii nankat Ch'anky'aa Tr'aanduu gwats'ą' k'eegwaadhat, ch'adąį' hee gwizhrįh narąhchįį.
12 “Łyaa tth'aii gwinlęįį eenjit nakhwaagwahaldak gaa tr'ihkhit lęįį ts'ą' gineehoondaii kwaa. 13 Gaa nijin Ch'anky'aa Shroodiinyąą łi'didlii nilii k'idik ji' łi'didlii zhit gwizhrįh t'ahohchy'aa. Adan zhrįh vats'an t'igwinyąą kwaa gaa jidii gwehkįį gwiitth'ak akwat yeendaa deegweheenjyaa kwaii geegwahaandak. 14 Deenakhwaiinyą' datthak geenakhwaaneegwahaandak jyąhts'ą' t'ee ch'agwąhdit shintł'eegwehee'aa. 15 Jidii Shiti' vats'an nilii jii datthak chan shats'an; ąįį geh'an t'ee Ch'anky'aa Shroodiinyąą jidii vintł'eegwiriin'ąįį datthak geenakhwaaneegwahaandak t'oonchy'aa.”
Tr'igwidii ts'ą' Shoo Ginlii
16 “It'ee nahgwan chan neeshahǫǫ'yaa kwaa; ąįįtł'ęę gwats'an nahgwan chan neeshahǫǫ'yaa.”
17 Vitsyaa lat nąįį jyaa nihłagaanyąą, “Deiinyąą t'inyąą li'? Jyaa diinahnyąą, ‘It'ee nahgwan chan neeshahǫǫ'yaa kwaa ts'ą' ąįįtł'ęę gwats'an nahgwan chan neeshahǫǫ'yaa.’ Jii chan jyaa nyąą, ‘Gwiti' vats'ą' hihshyaa geh'an.’ ”
18 “ ‘Jii nahgwan it'ee,’ nyąą ąįį deenyąą t'inyąą?” Nihłagaanyąą, “Jidii eeginkhii t'inyąą vaagwiindaii kwaa!” ginyąą.
19 Jesus ąįį giiyuuhkat giindhan gavaandaii ts'ą' jyaa gavahnyąą, “Jyaa nakhwaiinyą', ‘It'ee nahgwan chan neeshahǫǫ'yaa kwaa ąįįtł'ęę gwats'an nahgwan chan neeshahǫǫ'yaa.’ Jii geenjit nihłookat lee t'ohnyąą? 20 Jii t'ee łi'didlii haa nakhwaagwahaldak, hohtree ts'ą' tr'agohohdii, gaa jii nankat gwich'in nąįį shik'injiighit kwaa nąįį geenjit shoo heelyaa, tr'agohohdii gaa shoo ąįį neeheelyaa. 21 Nijin tr'injaa tr'iinin haa iłts'ik dąį' khaiinjich'iighit ts'ą' vaa shroonchy'aa kwaa. Gaa nijin tr'iinin igwilik ąįįtł'ęę khaiinjich'iighit chy'aa ganaandee, vigii nankat niinzhii eenjit shoo nilii geh'an. 22 Ąįį geh'an juk tr'agohdii ts'ą' nakhwaa shroonchy'aa kwaa t'oonchy'aa, gaa chan neenakhwahaal'yaa ts'ą' nakhwadrii zhit shoo neehee'aa, ąįį shoo t'ee duuyeh nakhwałeeraha'aii t'inchy'aa.
23 Izhit zhat drin nigwiindhat ji' shahohkat kwaa. Łi'didlii haa nakhwaagwahaldak, shoozhri' zhit Gwiti' jidii eenjit oohkat nakhwats'an hahtsyaa t'inchy'aa. 24 Gwehkįį shoozhri' zhit tth'aii ch'oohkat kwaa akwat: jidii ach'oohkat ąįį nik'eegwahaadhat t'oonchy'aa, shoh nakhwazhit deedahaa'aii t'oonchy'aa.”
Jii Nankat Gwatr'agwaanduu Gaayiigwiłtsąįį
25 “Jii kwaii t'ee gwandak zhit geenakhwaagwaldak t'ihnyąą. Gaa zhat nigwiindhat ji' duuyeh gwandak zhit nakhwaagwaldak, gaa juk Gwiti' gwinzii nakhwąnin ts'ą' veegihihkhyaa. 26 Izhit drin nigwiindhat ji' shoozhri' zhit oohohkat; nakhweenjit oohaałkat t'ihnyąą kwaa, 27 Gwiti' nakhweet'iindhan geh'an. Sheet'ǫhthan akwat Vit'eegwijyąhchy'aa vats'an ihshyaa ąįį gwik'iinjuhkhit geh'an nakhweet'iindhan. 28 Gwiti' vats'an ihshyaa ts'ą' nankat gwats'ą' hoiizhii; ąįįts'ą' it'ee nankat gihłeehihdyaa ts'ą' Gwiti' vits'eehihdyaa.”
29 Ąįįts'ą' vitsyaa nąįį jyaa giiyahnyąą, “Gwąąh'in, gwandak zhit nakwaa gaa gwinzii diinin ts'ą' diinaa goondak. 30 Juk it'ee jidii datthak gaanandaii gwik'igwaanjik; ts'ą' naroahkat gaa gwit'eegwaahchy'aa kwaa łee. Jii geh'an Vit'eegwijyąhchy'aa ts'an tr'iinzhii gwik'injiriighit.”
31 Jesus jyaa gavahnyąą: “It'ee shik'iinjuhkhit? 32 Ch'adąį' hee zhat nigwiindhat, shrihtee hohdaa ts'ą' nakhwazheh gwits'eehohdaa ts'ą' shįį zhrįh hihdyaa. Gaa shahzhrįh hihdyaa kwaa ts'ą' Gwiti' shaa t'inchy'aa geh'an. 33 Shaa tsinehdan hohłyaa geh'an nakhwaagwaldak t'ihnyąą. Jii nankat gogwantrii datthak gahǫǫh'yaa. Gaa nihk'it nakhwaa shroonchy'aa! Jii nankat gaayiidhałtsąįį!”