17
Jesus, Ditsyaa Nąįį Eenjit Khadigiinjii
Jesus jyaa diinyą' ąįįtł'ęę zheekat k'iidak gwąąh'in ts'ą' jyaa nyąą, “Shiti', it'ee zhat nigwiindhat. Nidinji' nich'eegwahdrii vintł'eiin'ąįį, ąįįts'ą' Gwidinji' nich'eegwahdrii nintł'ineehee'aa eenjit. Dinjii datthak teegwahąhdal eenjit t'aih vintł'eiin'ąįį, ts'ą' juu yaanilii nąįį gwandaii ndaanąą'ąį' kwaa teeheelyaa eenjit. Jii jyąhts'ą' t'ee gwandaii ndaanąą'ąį' kwaa khwa'įį: Vit'eegwijyąhchy'aa łi'didlii ch'ihłak zhrįh inlii, ts'ą' Jesus Christ, khadhoo'ee ąįį juu nąįį datthak goovaaheendaii eenjit. Gwitr'it shintł'eegwin'ąįį datthak gęhdaa tr'aałjik ts'ą' jyąhts'ą' t'ee nich'eegwahdrii nankat neenjit googwahaałkyaa. Gwiti' neeghaih ch'eegwahdrii shintł'eegwiin'ąįį, jii nan goodlit gwats'ą' ch'eegwahdrii nan, shįį haa tr'ii'įį ąįį reh.
“Dinjii nankat gwats'an oodhiinjik ts'ą' shintł'eegoovinlii, ąįį nąįį ts'ą' neegiihkhe'. Nats'an giinlii, ts'ą' shintł'eegaviinlii. Niginjik k'eegwigwiłthat, ąįįts'ą' juk jidii shintł'eegwiinlii datthak nats'an t'inchy'aa gaagiindaii. Jidii niginjik shintł'eiin'ąįį datthak goovintł'eiilii, ts'ą' giik'iinjiighit nats'an tr'iizhii ąįį łi'deegwidlii gaagiindaii, ts'ą' shahooh'e' gwik'iinjigiighit.
“Gooveenjit khagidihjii, juu nits'į' t'inchy'aa nąįį eenjit khagidihjii kwaa, gaa juu shintł'eiinlii nąįį eenjit khagidihjii, nats'an giinlii geh'an. 10 Juu shats'an nilii nąįį nats'an giinlii, ts'ą' juu nats'an nilii nąįį shats'an giinlii. Ąįįts'ą' gooveh'an ch'eegwahdrii shats'an goodlit. 11 Ąįįts'ą' t'ee nats'ą' hihshyaa, it'ee nankat gihłeehihdyaa, gaa geedan ąįį nankat gahaaky'aa. Gwiti' Shroodiinyąą Noozhri' zhit t'aih ni'įį haa gavoiintą', ąįį Noozhri' shintł'eiin'ąįį reh, nan shįį haa ch'ihłak tr'iinlii gwik'it ch'ihłak giheelyaa eenjit. 12 Gavaa iindi' dąį', Noozhri' zhit t'aih haa gook'aałti', ąįį noozhri' shintł'eiin'ąįį reh. Gook'aałti', ts'ą' teegahaajil kwaa, dinjii ch'ihłak zhrįh teehaazhii. Ąįįt'ee Dęhtły'aa zhit deegweheenjyaa goo'aii ąįį gwik'it t'igweheenjyaa eenjit. 13 Ąįįts'ą' t'ee nats'ą' hihshyaa, gaa jii nankat tth'aii dhiindii gwiizhit jyaa dihnyąą t'ihnyąą, goodrii zhit shoh deedahaan'ai' eenjit. 14 Niginjik nankat gavintł'eiinlii ts'ą' lęįį nąįį gaveet'iindhan kwaa ji', nahkat gwats'an giinlii kwaa geh'an, shįį chan nankat gwats'an ihłii kwaa gwik'it. 15 Nankat gihłeegavahiinlyaa eenjit t'ihnyąą kwaa, gaa Ch'anky'aa Tr'aanduu ts'į' gook'ąąhtii. 16 Nankat gwats'an ihłii kwaa ts'ą' geedan chan nankat gwats'an giinlii kwaa. 17 Niginjik łi'didlii zhit shroodiinyąą gavahtsii. 18 Nankat gwats'ą' shahooh'ya' gwik'it nankat gwats'ą' goohooł'e'. 19 Gooveenjit nantł'eedahaalchyaa, geedan chan łi'haa nantł'eedagahaachyaa ji' eenjit.”
Jesus Gwik'injiighit Nąįį Tthak Eenjit Khadigiinjii
20 “Geedan zhrįh gooveenjit khadigihjii kwaa, gaa juu shik'injiheeghit nąįį chan shitsyaa nąįį shiginjik eegoogwaandak geh'an. 21 Datthak ch'ihłak giheelyaa eenjit gooveenjit khadigihjii. Shiti', shaa inlii gwik'it geedan chan diinaa gooli' ts'ą' shįį chan naa ihłii gwik'it. Ch'ihłak giheelyaa, juu nąįį datthak shahooh'e' gaageheendaii eenjit. 22 Nich'eegwahdrii shintł'eiin'ąįį ąįį goovantł'eiin'ąįį, ch'ihłak giheelyaa eenjit, nan shįį haa ch'ihłak tr'iinlii gwik'it. 23 Gavaa ihłii ts'ą' nan shaa inlii ts'ą' łyaa ch'ihłak giheelyaa eenjit, shahooh'e' ts'ą' sheet'iindhan gwik'it gaveet'iindhan gaageheendaii eenjit.
24 “Gwiti', shintł'eegaviinlii ts'ą' nijin t'ihchy'aa shaa t'agoochy'a' goovoihnyąą ts'ą' nich'eegwahdrii shintł'eiin'ąįį gahąąh'yaa geenjit. Nan gweheelyaa gwehkįį sheet'iinghya' geenjit. 25 Gwiti' Łi'didlii Choh! Nankat naagwiindaii kwaa, gaa shįį ąįį naashandaii, ts'ą' shahooh'e' chan gaagiindaii. 26 Juu inlii neegiihkhe' ts'ą' naagiindaii ts'ą' khit jyaa shi'yaa, ts'ą' ch'eet'igwiniindhan sheenjit ni'įį goozhit t'oonchy'aa ts'ą' shįį chan ch'eet'igwiniindhan shi'įį goozhit t'oochy'a'.”