2
Cana gwizhit Nihłeegwarahchįį
Galilee nahkat gwizhit Cana kwaiik'it goo'aii, zhat Jesus vahan dhidii, izhit drin tik gwiindhat ąįįtł'ęę zhat nihłeegwirihiłchįį. Ąįįts'ą' Jesus chan ts'ą' ditsyaa nąįį haa geedan chan zhat nihłeegwirihiłchįį aanaii googahnyąą ts'ą' gwats'ą' gahaajil. Nijin jak chų' datthak geenį' dąį', Jesus vahan t'iiyahnyąą, “Jak chų' gavaanaanįį.”
“Ni'ęę, jyaa dini'in shahaiinjyaa kwaa goo'aii t'oonchy'aa. Zhat tth'aii shaa nigwiighit kwaa.” Jesus yahnyąą.
Jesus vahan ąįį juu zhat yeenjit tr'agwah'in nąįį jyaa ahnyąą, “Deenakhwahnyąą gwik'it t'akhwa'in.”
Izhit geeghaih chųų eenjit kii tyah choh nihk'iitik dhidlii, (ch'ihłak gaa 20 akwat 30 gallon ootą'). Jews nąįį shragoodiinyąą neegeheelyaa eenjit dik'eech'agahtryaa geenjit.
Jesus ąįį juu zhat gwitr'it t'agwah'in nąįį t'ahnyąą, “Jii tyah kwaii chųų vizhit deedoohjyaa.” Chųų vizhit deedąą'ąį' giiyiłtsąįį.
Ąįįtł'ęę jyaa gavahnyąą, “Et'ee valat khanohjyaa ts'ą' zhit juu gach'ah'aa ąįį vats'ą' hohkaii.”
Giits'ą' yahaakaii, ts'ą' yaalaii, ąįį chųų t'ee jak chų' dhidlit. Ąįį jak chų' nijin gwats'an t'inchy'aa yaandaii kwaa gaa zhit juu yeetr'agwah'in nąįį gaagiindaii. 10 Ąįį juu veegwarąhchįį jyaa ahnyąą, “Lęįį nąįį jak chų' ch'andaa nizįį tr'ookit gagahnįį ąįį datthak giinjik ąįįtł'ęę jak chų' daatł'oo kwaa gagahnįį. Gaa nan ąįį ndaagwąą'ąį' dohju' hee jak chų' nizįį juk gąhnįį.”
11 Jesus jii tr'ookit gwitr'it gwihil'ee t'iizhik Cana kwaiik'it, Galilee nahkat gwizhit. Izhit t'ee dich'eegwahdrii gwizhrįh nigwiin'ąįį, ts'ą' vitsyaa nąįį giik'iinjiighit.
Jesus, Kharigidiinjii Zheh Gwachoh gwats'ą' Haazhii.
Matthew 21.12-13; Mark 11.15-17; Luke 19.45-46
12 Jii jyaa digwiizhik ąįįtł'ęę Jesus, dahan ditsyaa dachaa nąįį haa Capernaum kwaiik'it gwats'ą' gahaajil ts'ą' zhat drin nitsya' gaak'į'. 13 It'ee khaiinjii Jews nąįį eenjit Passover nigwiindhat ąįįts'ą' Jesus Jerusalem gwats'ą' haazhii. 14 Kharigidiinjii zheh gwachoh gookwantee nihdeegweedii gwizhit dinjii nąįį aak'ii, divii chan ts'ą' chiitsal kwaii t'įį laraa gihilii gwąąh'in, ąįįts'ą' zhit juu ch'adanh gwalaraa ookwat nąįį chan vakaii'aa, ts'ą' dilk'ii nah'in. 15 Ąįįts'ą' zhat gwa'an tły'ah haa viitrii iłtsąįį haa Kharigidiinjii Zheh Gwachoh gwizhit gwats'an divii, aak'ii haa cheehaanzhit; ąįį ch'adanh gwalaraa ookwat nąįį vakaii'aa ts'ą' giilk'ii izhit vakaii'aa khatąąnahjil ts'ą' goolaraa datthak neiinjil. 16 Ąįį juu dziitsal dove laraa t'įį hilii nąįį jyaa ahnyąą, “Juk zhat cheegavahohłii! Jii Shiti' vizheh ch'ookwat zheh goo'įį kwaa!” 17 Vitsyaa nąįį Dęhtły'aa Choh kat jii, jyaa digwinyąą gineegaandaii, “Nizheh gwachoh łyaa tr'ihkhit geenjit yinjiihooł'ee ts'ą' ąįį geenjit shrii tr'igwirehee'aa!” gwinyąą.
18 Izhit zhat Jews kįh dilk'ii nąįį jii giiyųąhkat, “Vit'eegwijyąhchy'aa vats'an ni'in ji', diinandah geegwaroolii kwaa t'ini'in lee.”
19 Jesus jyaa gavahnyąą, “Jii kharigidiinjii zheh an goodlit ji' drin tik ts'ą' ndak nineegwahałtsyaa.”
20 “Drin tik ąįįtł'ęę ndak nineegwahahtsyaa? Jii Kharigidiinjii Zheh Gwachoh łyaa 46 years gwahaadhat ąįįtł'ęę dohju' hee gęhdaa tr'igiinjik t'oonchy'aa?” giiyahnyąą.
21 Gaa Jesus ąįį zhit kharigidiinjii zheh geeginkhii dąį' adan ideeginkhii t'inyąą. 22 Nijin niindhat ąįįtł'ęę vineegwiindaii dąį' vitsyaa nąįį jii deenyąą chy'aa giinaandaii. Jesus deiinyą' akwat Dęhtły'aa Choh kat deegwinyąą datthak gwik'iinjigiighit gaadlit.
23 Passover ch'ara'aa gwizhit (Jesus Jerusalem dhidii) gweedhaa dąį', geegwaroolii kwaa gwinlęįį t'iizhik giiyąąh'ya' ts'ą' giik'iinjiighit. 24 Gaa Jesus gootr'oahnyąą, dinjii datthak goovaandaii geh'an. 25 Dinjii eevaaragwaandak gwat'aahchy'aa kwaa ch'adąį' hee goodrii zhit t'oonchy'aa gavaandaii.