3
Jesus, Nicodemus Haa
Izhit dąį' Jews khaihkwaii tee gwa'an dinjii Nicodemus oaazhii dhidii, Pharisees chan nilii. Ch'ihłan khaa Jesus eenihkhee ts'ą' yuahkat, “Geech'ǫąąhtan, Vit'eegwijyąhchy'aa eenjit geech'ǫąąhtan eenjit nihił'e' naagwiindaii. Ch'ihłak gaa duuyeh Vit'eegwijyąhchy'aa vehdan geegwaroolii kwaa t'ii'in vaagwiindaii.”
Jesus jyaa yahnyąą, “Łi'didlii haa naagwahaaldak, dinjii chan vineegahoodlit ji' gwizhrįh K'eegwaadhat Veegwinii'ee gwahąąh'yaa t'oonchy'aa.”
Nicodemus jyaa yahnyąą, “Dinjii vaghaii lęįį gwiizhit nats'ąą vineegweheelyaa t'iinyąą? Duuyeh dahan zhit nidii ts'ą' chan vineegwiilii t'oonchy'aa!”
Jesus jyaa yahnyąą, “Łi'didlii haa naagwahaaldak, dinjii chųų akwat Ch'anky'aa Shroodiinyąą haa vagoodlit ji' gwizhrįh K'eegwaadhat Veegwinii'ee nihdeeheehaa. Dinjii ąįį dinjii ts'an vigwilik, gaa dinjii Ch'anky'aa Shroodiinyąą chan vigwilik, Vit'eegwijyąhchy'aa ts'an nilii. ‘Chan nineegweheelyaa,’ nakhwaihnyąą ąįį łyaa t'igwinyąą eenjit gwik'iinjuhkhit. Ahtr'aii dąį' nijuk ohtr'aii niindhan datthak gwik'it ahtr'aii dohtth'ak gaa nijin gwats'an akwat nijin gwats'ą' t'inyąą vaanandaii kwaa. Ąįį juu Ch'anky'aa Shroodiinyąą haa vigwilik gwik'it t'inchy'aa.”
“Jii nats'ąą t'agwaiinyąą,” Nicodemus yahnyąą.
10 Jesus jyaa yahnyąą, “Israel gwizhit łyaa geech'ǫąąhtan hil'ee inlii gwiizhit jii geenjit gaanandaii kwaa? 11 Łi'didlii haa naagwahaaldak, jidii gaagwiindaii gwizhrįh geegirinkhii, jidii gwarąąh'ya' gwizhrįh chan geegirinkhii googaa nakhwatee ch'ihłak gaa shik'iinjiighit kwaa. 12 Dząą nijin nankat t'igwii'in geenaagwaldak dąį' shik'iinjiinghit kwaa; akwat zheekat geenaagwaldak ji' izhit chan shik'iinjihįįnghit kwaa. 13 Ąįįts'ą' ch'ihłak gaa zheekat gwats'ą' haazhii ts'ą' oodaa nidii kwaa, Gwidinji' zhrįh jyaa diizhik.”
14 “Deenaadąį' Moses nangwinjir gwa'an gwandah gyųų choh* dachan kat diłchaa, izhit gwik'it Gwidinji' cross kat ndak tr'ihiłchįį. 15 Juu gik'iinjiighit nąįį khit gwigweheendaii eenjit. 16 Vit'eegwijyąhchy'aa łyaa dinjii datthak eet'iindhan geenjit it'ee zhrįh Didinji' gwantł'ąhchįį, ąįįts'ą' juu yik'injiighit nąįį nigiheedhaa kwaa ts'ą' khit gwigweheendaii eenjit. 17 Vit'eegwijyąhchy'aa Didinji' nankat dinjii an hahtsyaa eenjit gwats'ą' hił'e' kwaa gaa dinjii neehahshii eenjit.
18 “Juu Gwidinji' k'injiighit duuyeh an ilii; gaa juu gwik'iinjiighit kwaa ąįįt'ee ch'adąį' an dhidlit, Vit'eegwijyąhchy'aa et'ee zhrįh Vidinji' k'injiighit kwaa geh'an. 19 Jii t'ee jyąhts'ą' dinjii an heelyaa t'agwarahnyąą: Jii nankat datthak k'ąą adrii gwilii, gaa dinjii nąįį tǫǫ ąįį geet'igiindhan, ąįį googwitr'it gwiizųų geh'an. 20 Ąįį juu vigwitr'it gwiizųų nąįį ch'aadrii itr'igii'ee ts'ą' duuyeh ch'aadrii zhit ga'oo, vigwitr'it gwiizųų ąįį gwizhrįh nagwa'aii gitr'ii'ee geh'an. 21 Gaa zhit juu vigwitr'it gwinzii nąįį shoo haa ch'aadrii zhit ga'oo, dee'in ąįį Vit'eegwijyąhchy'aa k'iighai' t'ii'in gwigweheechy'aa eenjit.”
Jesus, John Chųų Gwats'an Ąhtsii Haa
22 Jii ąįįtł'ęę, Jesus ditsyaa nąįį haa Judea nahkat gwats'ą' gahaajil. Zhat ch'ihłee gwizhrįh gavaa iindi' ts'ą' lęįį nąįį chųų ts'an dhidlit. 23 Aenon gwizhit John chųų gwats'an ąhtsii, Aenon t'ee Salim geeghaih goo'aii ts'ą' zhat gwizhrįh chųų gwanlii. Lęįį nąįį chųų goots'an tr'ahahtsyaa eenjit yeenineedal. 24 Zhat dąį' John tth'aii zheegwaazhrąįį nigiiyąąhchįį kwaa.
25 Jews nąįį tee gwats'an dinjii ch'ihłak ąįį John vitsyaa nąįį haa gwantł'oo shroogogoonyąą eenjit giiyaa nihzheedagąąn'ee. 26 John ts'ą' nigiinjil ts'ą' jyaa giiyahnyąą, “Geech'ǫąąhtan, dinjii Jordan han gwinjik ndųhts'ąįį, naa indi' ts'ą' veeginkhe', vanandaii? Juk chųų gwats'an ąhtsii ts'ą' juu nąįį datthak yats'ą' hijyaa t'arahnyąą!”
27 John jyaa gavahnyąą, “Zheekat gwats'an jidii gwitr'it diinantł'eegwariin'ąįį zhrįh eenjit gwitr'it gwarahąąh'yaa goo'aii. 28 Nakhwandah jii jyaa diinyą' ganoondaii, ‘Christ t'ihchy'aa kwaa gaa shįį tr'ookit vits'ii shirihił'e'.’ 29 Zhit juu veegwarąhchįį t'ee da'at ts'anyahaa'yaa. Ąįį juu veegwarąhchįį vijyaa veeghaii nadhat ts'ą' yinkeech'oołk'įį, yideezhuh diitth'ak dąį' shoh ilik. Jyąhts'ą' t'ee shįį chan shoo'ihłik, gwitr'it shintł'eegwiriin'ąįį gęhdaa tr'iinjik geh'an. 30 Adan nitsii heelyaa, shįį ąįį jyaa deegwahtł'oo sheegwehee'aa kwaa.”
31 “Zheekat gwats'an ahaa ts'ą' juu nąįį datthak andaa hil'ee. Juu nankat gwats'an ahaa chan nankat gwats'an nilii ts'ą' nankat gwiky'aa gwizhrįh ginkhii. Juu zheekat gwats'an ahaa t'ee juu nąįį datthak ęhdak dhidii. 32 Jidii gwaak'įį akwat gwąąh'ya' haa eegwaandak. Ch'ihłak gaa yiginjik k'injiighit kwaa. 33 Dinjii yiginjik k'eegwahthat t'ee łi'didlii nilii giiky'aandak. 34 Juu hił'e' t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa viginjik eegwaandak t'oonchy'aa, Vit'eegwijyąhchy'aa ąįį deegwahtł'oo Ch'anky'aa Shroodiinyąą hahtsyaa gwik'it yats'an iłtsąįį geh'an. 35 Gwiti' łyaa Didinji' eet'iindhan ts'ą' jidii datthak yantł'eegwiin'ąįį. 36 Juu Gwidinji' k'injiighit t'ee khit gweheendaii. Juu Gwidinji' viginjik k'it t'ii'in kwaa t'ee duuyeh khit gwandaii, gaa khit geenjit Vit'eegwijyąhchy'aa yagwahąąhshii.”
* 3:14 Deenaadąį' Israel gwich'in nąįį oo'ok nan gwinjir gwa'an neegihiidal dąį' juu K'eegwahthat kwaa nąįį gyųų choh gii'al. Vit'eegwijyąhchy'aa ąįį Moses ch'iitsii datłok (bronze) haa gyųų choh ąhtsii ts'ą' dachan kat deedhin'ąįį ahnyąą. Juu ąįį gyųų nah'in ji' t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa yits'ą' tr'iheedal.