6
Jesus 5,000 Nąįį Ach'ah'al
Matthew 14.13-21; Mark 6.30-44; Luke 9.10-17
Jii ąįįtł'ęę, Jesus Galilee van ndųhts'ąįį neiinzhii (Tiberias van chan oozhii) Gwitr'it geegwaroolii kwaa haa iłts'ik lęįį nąįį shrineiinlik giiyąąh'ya' geh'an lęįį nąįį giitąįį adaa. Jesus taih kat ditsyaa nąįį haa naadii. It'ee niighit kwaa Jews Passover ch'arehee'aa geenigwiighit. Jesus zhit gwa'an gwąąh'in akhai' lęįį nąįį yats'ą' adaa nigwiił'in ts'ą' Philip jyaa ahnyąą, “Jii dinjii lęįį nąįį nijin shih gavaanchy'aa tr'ooheekwat?” (Philip deeheenjyaa ji' niindhan eenjit t'inyąą; adan ch'adąį' hee deehee'yaa gaandaii.)
Philip jyaa yahnyąą, “Jii dinjii nąįį nitsya' giin'al ji' gaa łųhchy'aa $200 gwandaa heelyaa.”
Vitsyaa ch'ihłak ąįį Simon Peter vachaa Andrew oozhii ąįį t'iiyahnyąą, “Yaagha' gwitee gwa'an tsyaa tsal dhidii ąįį łųhchy'aa barley ch'ihłoanli' ts'ą' łuk neekwaii haa di'įį. Gaa jii kwaii duuyeh jii dinjii nąįį datthak eenjit tr'oonadhat!”
10 Jesus t'iiyahnyąą, “Dinjii nąįį dook'įį gavahtsii,” (Zhat tł'oo kat goo'aii.) Ąįįts'ą' t'ee dinjii nąįį gaandii; dinjii 5000 andaa t'ąąnchy'aa zhat dilk'ii. 11 Jesus łųhchy'aa oonjik, Vit'eegwijyąhchy'aa mahsį' ahnyąą ts'ą' zhat dinjii dilk'ii nąįį teeyiłtsit. Łuk chan gwik'it t'inlik. Daanchy'aa tr'oo'aa giindhan gwik'it ch'igin'al. 12 Datthak gwintł'oo ch'igiin'al, ąįįtł'ęę ditsyaa nąįį jyaa ahnyąą, “Zhit jidii giiyeech'aa'al kwaii vit'ineegohjii, ch'ihłok gaa zhyaa an oolį' shrǫ'!” 13 Ąįįts'ą' t'ee giitineegwįłjik ts'ą', tyah ch'ihłoaatin ants'ą' neekwaii zhit deedigiiyiinlii, ąįįt'ee zhit łųhchy'aa ch'ihłoanli' ts'an reh.
14 Ąįį juu zhat dinjii dilk'ii ąįį Jesus gwitr'it gwintsii gwąąh'ya' nąįį jyaa ginyąą, “Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nilii ts'ą' jii nankat gwats'ą' haazhii ąįį t'inchy'aa łee!” 15 Jesus et'ee gitr'ii'ee ji' gaa King giihahtsyaa eenjit giiyuuheendal ts'ą' gaandaii. Izhit geenjit neehoozhii ts'ą' adan zhrįh taih tee gwats'ą' haazhii.
Jesus Chųų Kat Ahaa
Matthew 14.22-33; Mark 6.45-52
16 Khaa nigwiighit gwiizhit vitsyaa nąįį ootthan van ts'ą' gahaajil 17 ts'ą' tr'ihchoo zhit giinjil ts'ą' van ndųhts'ąįį Capernaum kwaiik'it goo'aii gwats'ą' neegahoojil. Tǫǫ goodlit gaa tth'aii Jesus oo'ee nidii kwaa, 18 gwiizhit t'ee gwint'aii hiłtr'aii ts'ą' tit nitsii. 19 Vitsyaa nąįį tik akwat dǫǫ mile aanchy'aa niighit oondaa geekwaa gwiizhit Jesus chųų kat ahaa nigwigwiił'in, tr'ihchoo ts'ą' niighit kwaa niinzhii, łyaa datthak gihilghaa. 20 “Noojat kwaa, shįį t'ihchy'aa!” Jesus gavahnyąą 21 Jyaa diinyą' geh'an it'ee tr'ihchoo zhit giihaahchįį gwiizhit nijin gwats'ą' geedaa chy'aa zhat teeghaih nagwaanąįį.
Dinjii Nąįį Jesus Keegogwah'in
22 Gęhdaa drin ąįį juu oonin Jesus vitsyaa nąįį haa haajil kwaa nąįį tr'ihchoo ch'ihłak tth'aii zhat dhitin łee gwik'igaanjik. Jesus ditsyaa nąįį haa haazhii kwaa gaagiindaii gaa ąįį tr'ihchoo zhat dhitin geh'an giiyehdan haajil łee gwik'igaanjik. 23 Gwiizhit Tiberias kwaiik'it gwachoo gwats'an tr'ihchoo lat zhat teedhidlit, geeghaih gwa'an Jesus łųhchy'aa eenjit K'eegwaadhat mahsį' ąįįnyą' ąįįtł'ęę gach'ąh'al izhit. 24 Nijin Jesus akwat vitsyaa nąįį haa zhat gwąąh'ya' kwaa dąį', tr'ihchoo zhit giinjil ts'ą' oonin Capernaum gwats'ą' giiyinkeegwahaah'yaa eenjit gwats'ą' gahaajil.
Jesus T'ee Łųhchy'aa Zhit Gwandaii Nilii
25 Nijin ąįį dinjii nąįį van ndųhts'ąįį Jesus agogwąh'ąįį dąį' jyaa giiyahnyąą, “Geech'ǫąąhtan, nijin dąį' dząą k'eiindik?”
26 Jesus t'agavahnyąą, “Łi'didlii haa nakhwaa gwahaldak: Deenohthan gwik'it łųhchy'aa oo'al ąįį geh'an shinkeegoh'in gaa t'aih haa gwitr'it t'agwał'ya' gǫǫh'ya' geh'an nakwaa. 27 Shih khan iizųų ilii ąįį eenjit gwitr'it t'agoh'ya' shrǫ', shih khit vaa gwireheendaii ąįį gwandaa nizįį. Jii shih t'ee Gwidinji' nintł'eeyahahchaa. Gwiti' ąįį Gwidinji' deegwahtł'oo t'aih yintł'eiin'ąįį gwagwaakįį.”
28 Ąįįtł'ęę jii giiyųąhkat, “Jidii k'it t'inchy'aa Vit'eegwijyąhchy'aa vigwitr'it t'igwehee'yaa t'agwaiinyąą?”
29 “Jii gwitr'it t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa t'akhwa'ya' nakhoonyaa, Juu hił'e' ąįį vik'injuhkhit.” Jesus jyaa gavahnyąą.
30 Jyaa giiyahnyąą, “Gwarahąąh'yaa ts'ą' gik'iinjireheeghit eenjit jidii t'aih diinandah t'ini'yaa? Deehini'yaa? 31 Yeenii diilak nąįį nangwinjir gwa'an łųhchy'aa giin'al, jii Dęhtły'aa Choh zhit geenjit jyaa digwinyąą: ‘Zheekat gwats'an ch'igihee'aa eenjit łųhchy'aa goots'ą' nahtsit.’ ”
32 “Łi'didlii haa nakhwaa gwahaldak!” Jesus gavahnyąą. “Jidii Moses nakhwantł'in'ąįį t'ee zheekat gwats'an łųhchy'aa t'inchy'aa kwaa. Shiti' ąįįt'ee łųhchy'aa zheekat gwats'an nakhwantł'in'ąįį t'igwii'in. 33 Vit'eegwijyąhchy'aa jidii łųhchy'aa gwantł'ahchak ąįį t'ee zheekat gwats'an nilii ts'ą' jii nankat gwandaii gwats'an ąhtsii.”
34 “K'eegwaadhat, jii łųhchy'aa khit geenjit diinantł'ahtsit.” giiyahnyąą.
35 “Ąįį łųhchy'aa vik'iighai' gwarandaii, ąįįt'ee shįį t'ihchy'aa,” Jesus gavahnyąą. “Juu shaa nilii nąįį duuyeh goozhit gwiłts'ik. Juu shik'iinjiighit nąįį duuyeh chųų dahłįį. 36 Shǫǫh'ya', nakhwaiinyą' gaa reh nihk'it gwik'iinjuhkhit kwaa. 37 Shiti' juu shantł'ahchįį ąįį nąįį shats'ą' heedaa. Juu shaa nilii nąįį duuyeh an gavaal'ee. 38 Zheekat gwats'an tr'iizhii ts'ą' jidii shi'yaa goo'aii sharahnyąą ąįį gwik'it t'ishi'yaa, shįį shakhai' t'ishi'in kwaa. 39 Juu shihił'e' t'ee jii kwaii t'ooshi'ya' shoonyąą: juu shantł'eegoovinlii nąįį gaatr'agwałjii shrǫ' shoonyąą, gaa Khaiinkǫǫ Drinzhit ndaanąą'ąį' ji', datthak gwandaii neegoohałtsyaa eenjit. 40 Shiti' jii kwaii gwinkeet'iindhan: Juu Gwidinji' k'injiighit ts'ą' giik'iinjiighit nąįį khit gwarandaii goots'an hałtsyaa. Khaiinkǫǫ Drin ndaanąą'ąį' ji' gwandaii neegoohałtsyaa.”
41 Israel gwich'in nąįį giiyeenjit vik'įį gwanlii, jii jyaa nyąą geh'an, “Ąįį łųhchy'aa vik'iighai' gwarandaii, ąįįt'ee shįį t'ihchy'aa.” 42 Izhit geh'an jyaa ginyąą, “Joseph vidinji' Jesus lee t'inchy'aa? Vahan, viti' haa gwiindaii t'inchy'aa adan t'inchy'aa ji', nats'ąą zheekat gwats'an ihshyaa nyąą t'inyąą?”
43 Jesus jyaa gavahnyąą, “Zhyaa gookhii kwaa! 44 Juu Shiti' shats'ą' yihił'ee nąįį ji' gwizhrįh shats'ą' heedaa; ts'ą' Khaiinkǫǫ Drin zhit ndaanąą'ąį' ji' gwandaii vats'an neehałtsyaa. 45 Yeenii Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nąįį jii dagogwąąntł'oo, ‘Dinjii datthak Vit'eegwijyąhchy'aa googwahah'e'.’ Juu Shiti' diitth'ak ts'ą' yats'an googwaa'ee t'ee shaa nilii. 46 Gwiti' nah'ya' gwinyąą t'igwinyąą kwaa; juu Vit'eegwijyąhchy'aa ts'an ahaa zhrįh Gwiti' nah'ya' t'oonchy'aa. 47 Łi'didlii haa nakhwaa gwahaldak, juu gwik'iinjiighit di'įį t'ee khit gwarandaii hee'yaa. 48 Łųhchy'aa vik'iighai' gwarandaii t'ihchy'aa. 49 Yeenii nakhwalak nąįį nangwinjir gwa'an manna* giin'al, gaa nigiindhat. 50 Gaa juu zheekat gwats'an łųhchy'aa a'aa t'ee khit gweheendaii. 51 Zheekat gwats'an łųhchy'aa gwandaii ąįį t'ihchy'aa. Juu yiin'al t'ee khit geenjit gweheendaii. Ąįį łųhchy'aa antł'eehałchaa t'ee shatthąį' t'inchy'aa. Jii nankat datthak gwantł'eehałchaa.”
52 “Jii gwigwiitth'ak dąį' geenjit Jews nąįį nihzheedagąąn'ee. Jii dinjii nats'ąą datthąį' diihah'aa t'inyąą?” ginyąą.
53 Jesus jyaa gwahnyąą: “Łi'didlii haa nakhwaa gwahaldak: Gwidinji' vatthąį' in'aa kwaa ts'ą' vadaa ninįį kwaa ji' duuyeh gwarandaii ni'įį. 54 Juu shatthąį' a'aa ts'ą' shadaa dinįį t'ee khit gwarandaii hee'yaa, ąįįts'ą' Khaiinkǫǫ Drin zhit ndaanąą'ąį' ji' vineegwahałdaii. 55 Shatthąį' t'ee łyaa shih t'inchy'aa, shadaa t'ee łi'haa tr'iheenjyaa eenjit t'inchy'aa. 56 Juu shatthąį' a'aa ts'ą' shadaa dinįį t'ee shizhit gwandaii ts'ą' shįį chan vizhit gwįįhdaii. 57 Gwiti' gwandaii ąįįt'ee shihił'e' ąįįts'ą' veh'an gwįįhdaii. Izhit gwik'it, juu sha'aa t'ee shęh'an gweheendaii. 58 Izhit geh'an t'ee jii łųhchy'aa zheekat gwats'an t'inchy'aa; yeenii nakhwalak łųhchy'aa giin'al ts'ą' nigiindhat ąįį łųhchy'aa k'it t'inchy'aa t'arahnyąą kwaa. Jii łųhchy'aa ąįį juu yiin'al ji' khit gweheendaii.”
59 Capernaum kwaiik'it gwizhit Israel tr'igiinkhii zheh gwizhit Jesus jii eenjit geech'ǫąąhtan.
Khit Gwireheendaii Eenjit Ginjih
60 Vitsyaa lęįį nąįį jii datthak eenjit gwigwiitth'ak dąį' jyaa ginyąą, “Jii jidii eech'ǫąąhtan łyaa vagwantrii. Juu yuuhaahky'aa ts'ą' gwik'it t'ihee'yaa?”
61 Jesus deeginyąą giiyaagwaandak kwaa gaa jidii eenjit nihzheedagąąn'ee gavaandaii ts'ą' ąįį eenjit jyaa gavahnyąą, “Jii jyaa diinyą' eenjit akhagohnyą' nohthan? 62 Ąįį ji', Gwidinji' gwehkįį nijin gwats'an tr'iinzhii gwits'eehoozhii nǫh'ya' ji' yu'? 63 Vit'eegwijyąhchy'aa vanky'aa t'ee gwandaii gwats'an ąhtsii; gwatthąį' ąįį jyaa dagwąhtsii veegoo'aii kwaa. Jii ginjih eenakhwaagwaldak ąįįt'ee łyaa shroodiinyąą ts'ą' gwandaii nilii. 64 Googaa nakhwalat nąįį jii deiinyą' gwik'iinjiighit kwaa.” (Tr'ookit dąį' gwats'an Jesus juu gootee gwik'iinjiighit kwaa ts'ą' juu gwintł'eeyahahchyaa.) 65 Jii chan jyaanyąą, “Jii geh'an gwizhrįh jyaa nakhwaiinyą' duuyeh ch'ihłak gaa shats'ą' hahaii, Gwiti' jyąhts'ą' yeenjit gwiłtsąįį ji' gwizhrįh!”
66 Jii kwaii geh'an, vitsyaa lęįį nąįį akhagiiyuunyąą.
67 Ąįįts'ą' Jesus ditsyaa 12 nąįį t'ahnyąą, “Nakhwan chan gavaahohjyaa nohthan?”
68 Simon Peter jyaa yahnyąą, “Shik'eegwaadhat, juu vats'ą' tr'iheedaa gǫ'? Gwandaii ndaanąą'ąį' kwaa gweheelyaa eenjit nan zhrįh ginjik ni'įį. 69 Ąįįts'ą' juk Vit'eegwijyąhchy'aa vats'an Shroodiinyąą inlii naagwiindaii ts'ą' gwik'injiriighit.”
70 Jesus jyaa gavahnyąą, “12 ǫhłįį ts'ą' gwitee tr'anakhwiilii, gaa nakhwatee ch'ihłak Ch'anky'aa Tr'aanduu nilii!” 71 (Simon Iscariot vigii eeginkhii t'inyąą. Judas t'ee Vitsyaa 12 nąįį tee dhidii gaa gwintł'eeyahahchyaa.)
* 6:49 Manna t'ee łųhchy'aa k'it t'inchy'aa, niighit dąį' gwanaa Israel nąįį antł'eeyahtsit.