7
Jesus, Dachaa Nąįį Haa
Jii ąįįtł'ęę, Jesus Galilee nahkat datthak neehidik; Judea nahkat ąįį gwats'ą' neehidik gitr'ii'ee, Jews kįh dilk'ii nąįį giiyuukhwaa giindhan geh'an. Dinjii chan hee khaihłan niheedaa ts'ą' ąįį eenjit niighit kwaa Israel nąįį tr'ał zheh googwahahtsyaa nineegweedhat (Tabernacles googahnyąą). Ąįįts'ą' t'ee Jesus vachaa nąįį jyaa yahnyąą, “Dzaa gihłeehinkhaii ts'ą' Judea nahkat gwats'ą' hinkhaii, zhit deeni'in kwaii nitsyaa nąįį googwahąąh'yaa eenjit. Ch'ihłak gwinzii shaagoondaii niindhan gwiizhit duuyeh dee'in nagwąąh'įį. Jyaa dini'in akwat jii nankat datthak naagweheendaii gwahtsii.” (vachaa nąįį gaa giik'iinjiighit kwaa).
Jesus jyaa goovahnyąą, “Tth'aii gwats'ą' hihshyaa eenjit gwinzii zhat shaa nigwiighit kwaa. Nakhwan ąįį nijin ji' hohjyaa gaa gwinzii. Jii nankat nąįį juu datthak sheet'iindhan kwaa gaa gootr'agwaanduu gwanlii goovaihnyąą geh'an, nakhwan ąįį jyaa nakhwagahthan kwaa. Nijin dinjii khaihłan niinjil gwats'ą' hohjyaa ts'ą' ch'oh'aa. Shįį ąįį zhat nihihshyaa kwaa. Gwats'ą' hihshyaa eenjit tth'aii gwinzii zhat shaa nigwiighit kwaa.” Jyaa diinyą' ąįįtł'ęę t'ee adan ąįį Galilee dhidii.
Jesus, Tabernacles Ch'aga'aa Gwats'ą' Haazhii
10 Vachaa nąįį dinjii khaihłan niinjil gwats'ą' gahaajil ąįįtł'ęę Jesus gweentak gootąįį haazhii. 11 Jews kįh dilk'ii nąįį dinjii khaihłan niinjil tee giiyinkeegwaah'in, “Adaajii t'inchy'aa?” giiyahnyąą.
12 Datthak dinjii khaihłan niinjil tee dagaadzit ts'ą' giiyeeginkhii. Goolat nąįį, “Dinjii nizįį t'inchy'aa giiyahnyąą!” Goolat nąįį, “Akwaa, dinjii nan'ee t'inchy'aa!” giiyahnyąą. 13 Gaa ch'ihłak gaa gwandah giiyeeginkhii kwaa, Jews kįh dilk'ii nąįį agąąnjat geh'an.
14 Drin dǫǫ gwizhit datthak ch'aga'aa ndaanagąąhjik gwiizhit Jesus Kharigidiinjii Zhee Gwachoh gwizhit nihdeiinzhii ts'ą' geech'ǫąąhtan. (Drin nihk'iidǫǫ gwizhit datthak dinjii ch'aga'aa) 15 Jews kįh dilk'ii nąįį eenjit geegagoolii kwaa t'inyąą ts'ą' jyaa ginyąą, “Jii dinjii gooltin kwaa gwiizhit deegwiłtsii gwandaii t'inyąą?”
16 Jesus jyaa goovahnyąą, “Jidii eech'oaałtan shats'an t'igwinyąą kwaa gaa Vit'eegwijyąhchy'aa shihił'e' vats'an t'ihnyąą. 17 Juu Vit'eegwijyąhchy'aa doo'ya' yuunyąą gwik'it t'inchy'aa ąįį t'ee jidii eech'oaałtan ąįį Vit'eegwijyąhchy'aa vats'an t'igwii'in akwat shats'an t'igwii'in ji' eenjit gaaheendaii. 18 Juu deeyiindhan zhrįh gwik'it geech'ǫąąhtan t'ee zhyaa sharahoh'e' niindhan, juu yihił'e' ąįį eenjit hil'ee niindhan ąįįt'ee łi'didlii nilii ts'ą' oots'it t'inyąą kwaa. 19 Deenaadąį' Moses va-law nakhwantł'in'ąįį, t'oonchy'aa. Nakhwatee ch'ihłak gaa Law k'eegwahthat kwaa. Jaghaii geenjit shęhdaa tr'agǫh'aa geetr'agoh'in?”
20 Izhit zhat dinjii lęįį nąįį jyaa ginyąą, “Nizhit ch'anky'aa iizųų dhidii! Juu nęhdaa tr'igwihee'aa gwik'eegwandaii t'igwii'in?”
21 Jesus jyaa goovahnyąą. “Gwitr'it gwinzii ch'ihłak t'agwał'ya' ts'ą' datthak nakhwandaa t'igwiizhik. 22 Moses nakhwagii chyaatsal vadhah gihłeehoht'ii nakhwaihnyąą geh'an Neegwaazhii Drin chyaatsal vadhah gihłeehoht'ii, (Moses ąįį nakwaa gaa yeenii nakhwalak nąįį tr'ookit khagwigwiin'ąįį.) 23 Moses va-law łeehaanaii kwaa eenjit chyaatsal Neegwaazhii Drin vadhah gihłeerahaht'ii goo'aii ji' jaghaii Neegwaazhii Drin dinjii ts'ą' tr'iinjik eenjit shats'ą' nakhwak'įį gwanlii? 24 Dinjii gwiizųų t'ii'in dohnyą' shrǫ', nijin gwinzii t'ii'in dąį', K'eegwaadhat jyaa dagoo'ya' shrǫ' diinoohnyąą!”
Jesus Lee Christ T'inchy'aa?
25 Jerusalem gwich'in lat nąįį jyaa diginyąą, “Jii dinjii lee giihaahkhwaa geegwitr'it t'agoogwah'in chy'aa? 26 Dzaa gooh'in! Juu nąįį datthak andah ginkhii googaa ch'ihłak gaa k'eegwiichy'aa t'inyąą kwaa. Kįh dilk'ii nąįį Christ t'inchy'aa giiyaandaii t'igii'in gwich'in. 27 Gaa Christ nijin vigwiilkįį ji' izhit ch'ihłak gaa nijin gwats'an t'inchy'aa giiyaaheendaii kwaa. Ąįįts'ą' diikhwan ąįį nijin gwats'an t'inchy'aa vaagwiindaii.”
28 Jesus Kharigidiinjii Zhee Gwachoh gwizhit gwint'aii ginkhii ts'ą' jyaanyąą, “Shaakhwandaii ts'ą' nijin gwats'an ihshyaa gaakhwandaii? Gaa shakhai' dząą gwats'ą' hoiizhii kwaa, juu dząą gwats'ą' shihił'e' t'ee łi'didlii nilii. Nan ąįį vaanandaii kwaa. 29 Gaa shįį ąįį vaashandaii, vats'an tr'iizhii ts'ą' shihił'e'.”
30 Ąįįts'ą' zheegwaazhrąįį nihdeegiihahchįį gwik'eegogwandaii, gaa ch'ihłak yakat naanjik kwaa, tth'aii vidrin nigwiighit kwaa geh'an. 31 Gaa zhat lęįį nąįį giik'iinjiighit ts'ą' jyaa ginyąą. “Nijin Christ vineegwiilkįį ji', jii dinjii dee'ya' ąįį andaa ts'ą' gwitr'it geegwaroolii kwaa t'ihee'yaa?”
Gwiky'aahtii Nąįį Jesus Zheegwaazhrąįį Nigihiłchįį
32 Pharisee khaihkwaii nąįį dinjii tee gwa'an dagaadzit Jesus ts'ą' eegiginkhii googiitth'ak, ąįįts'ą' geedan chan ts'ą' giinkhih kįh dilk'ii nąįį haa zheegwaazhrąįį nigiihahchyaa eenjit, gwak'ąąhtii nąįį giiyinkeehił'e'. 33 Jesus jyaa nyąą, “Tth'aii gwintsal gwizhrįh nakwaa t'ihihchy'aa, ąįįtł'ęę juu nakhwats'ą' shihił'e' ąįį vats'ą' neehihdyaa, 34 Shįį shinkeegoh'in gaa duuyeh shagoh'ąįį, nijuk neehidyaa duuyeh gwats'ą' hohjyaa geh'an.”
35 Jews kįh dilk'ii nąįį jyaa nihłagaanyąą, “Nijuk gwats'ą' heekhaa ts'ą' khyų' vagwarahah'aa t'inyąą? Greek kwaiik'it Jews nąįį tee gwats'ą' hahaii ts'ą' geech'oohąąhchyaa lee t'inyąą? 36 Jyaa goovahnyąą, ‘Shikeegohǫǫh'yaa gaa duuyeh shagoh'ąįį, ts'ą' nijuk hihdyaa duuyeh gooh'in.’ Deiinyąą t'inyąą?”
Chųų Vats'an Gwandaii Ninlaii
37 Ąįį ch'ara'aa drin ndaanąą'ąį' łyaa ch'andaa gwihil'ee. Izhit drin Jesus ndak nidhikhin ts'ą' gwint'aii jyaanyąą. “Juu chųų dahłįį shats'ą' hahaii ts'ą' chųų dinįį. 38 Dęhtły'aa Choh kat jyaa digwinyąą, ‘Juu shik'iinjiighit, vidrii zhit gwats'an chųų gwandaii t'iheenjyaa.’ ” 39 Juu yik'injiighit nąįį eenjit Ch'anky'aa Shroodiinyąą ts'an gahaa'yaa eenjit Jesus geeginkhii t'inyąą. Izhit zhat dąį' ąįį Ch'anky'aa Shroodiinyąą tth'aii goontł'eerah'ąįį kwaa, Jesus tth'aii hee niighit kwaa ts'ą' ch'eegwąhndit ilii kwaa geh'an.
Dinjii Nąįį Nihłehjuk Gininjich'ahthat
40 Dinjii tee lęįį nąįį jii jyaa nyąą giiyiitth'ak dąį' jyaa ginyąą, “Jii dinjii Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii t'inchy'aa łee!”
41 Ch'izhii nąįį jyaa ginyąą, “Christ t'inchy'aa oo'ee?”
Gaa ch'izhii nąįį chan jyaa nyąą, “Christ duuyeh Galilee gwats'an ahaa t'inchy'aa! 42 Dęhtły'aa Choh kat, dinjii yeenii King David ts'an deedhaa ts'ą' Bethlehem gwizhit vigweheelyaa ąįįt'ee Christ, dinjii neehahshii heelyaa gwinyąą, ąįį kwaiik'it t'ee David gwiinch'į'. 43 Nihłitee giiyeenjit nihzheedagąąn'ee. 44 Goolat nąįį zheegwaazhrąįį narohchyaa giiyuunyąą, ch'ihłak gaa giikat naanjik kwaa.”
Jews Kįh Dilk'ii Nąįį Giik'injiighit Kwaa
45 Ąįį gwiky'aahtii nąįį, giinkhih kįh dilk'ii nąįį chan ts'ą' Pharisee khaihkwaii nąįį haa ts'eegahoojil, ąįį nąįį googaahkat, “Jaghaii adahaa oo'ee noohchįį kwaa?”
46 Ąįį gwiky'aahtii nąįį jyaa ginyąą, “Jii dinjii łyaa vik'it t'igwinyąą kwaa t'arahnyąą!”
47 “Nakhwan chan neenakhwaiin'ak lee t'ohnyąą,” Pharisee khaihkwaii nąįį jii googaahkat. 48 “Diitee gwa'an nik'ee diikhaihkwaii akwat Pharisee khaihkwaii ch'ihłak yik'injiighit haakhwandaii? 49 Juk dząą dinjii nąįį Moses va-law haagiindaii kwaa, ąįį geh'an t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa doo'ya' gavoonyąą gwik'it t'iginchy'aa kwaa!”
50 Nicodemus t'ee Pharisee ch'ihłak nilii, ąįįt'ee gwehkįį dąį' Jesus eenoozhii ts'ą' nah'ya'. Nicodemus jyaa gavahnyąą, 51 “Dii-law zhit duuyeh dinjii tr'ahaahkhwaa gwats'ą' dee'ya' eenjit vęhdaa tr'agwara'aii goo'aii gwinyąą.”
52 Ąįį jyaa ginyąą, “Nan chan Galilee gwats'an inkhaa? Dęhtły'aa Choh kat vagwan'ee ąįį ji' t'ee Galilee gwats'an Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii ahaa kwaa gwiky'aahaandal.” 53 Ąįįtł'ęę t'ee juu nąįį datthak digizheh gwits'eegahoojil.