Luke
Saint Luke Ch'adąąntł'oo
1
Shijyaa Theophilus,
Diitee gwik'iinjiighit lęįį nąįį gwinzii yeenii deegwiizhik datthak gwik'it tee ch'adagąąntł'oo t'oonchy'aa. Juu tr'ookit dąį' googwąąh'ya' nąįį t'ee K'eegwaadhat Viginjik eech'ǫąąhtan nąįį gaadlit, ąįį nąįį t'ee diits'ą' nideech'iriin'ąįį geediinaagogwaandak. Jii kwaii dagogwąąntł'oo. Ąįįts'ą' t'ee shijyaa, yeenii niighit tr'ookit dąį' gwats'an jii kwaii datthak geenjit gwinzii adagool'ee tł'ęę neenjit datthak gwinzii gwik'it tee ch'adanoihtł'oo. Jii kwaii tthak geenjit ginigwirił'e' ąįį łyaa łi'didlii t'inchy'aa gaanahandaii eenjit t'iilik.
John Vigweheelyaa gwats'ą' Dąį' Chųų Gwats'an Ąhtsii Nilii Heelyaa ąįį Veerigiinkhii
Judea nahkat gwa'an Herod ąįį King nilii dąį', Giinkhih ch'ihłak Zechariah oaazhii, ąįį yeenii Giinkhih Abijah ts'an deedhaa. Zechariah va'at chan Elizabeth oaazhii, ąįį chan yeenii Giinkhih Aaron ts'an deedhaa. Vit'eegwijyąhchy'aa vandee ts'ą' gwinzii googwandaii ts'ą' K'eegwaadhat Vidęhtły'aa Choh deegwehee'yaa goo'aii datthak gwik'eegogwahthat. Googii kwaa Elizabeth tr'iinin vee'agwantrii geh'an ąįįts'ą' adan chan ts'ą' Zechariah haa łyaa googhaii lęįį. Ch'ihłan drin Zechariah Giinkhih gwitr'it geegwitr'it t'agwah'in. Zhat drin adan t'ihee'yaa goo'aii. Izhit dąį' gwanaa Giinkhih nąįį geegwitr'it t'agogwahah'yaa eenjit nihłitineegogwaha'ak ts'ą' nihłoozhri' khagilii ąįįts'ą' t'ee zhat drin adan vakaa'aa kat incense haahky'aa goo'aii. Ąįįts'ą' t'ee Kharigidiinjii Zhee Gwachoo nihdeiinzhii. 10 Izhit gwiizhit dinjii lęįį nąįį incense daak'a' dąį' chiitąįį khadigiinjii chy'aa gwik'it t'igwii'in. 11 Vit'eegwijyąhchy'aa zheekat gwich'in yats'ą' igwiilkįį, ąįį incense vakaii'aa chil'ee kat daak'a' ąįį shriits'ąįį nadhat. 12 Nijin Zechariah niyiił'in dąį' hilghaa ts'ą' naajat. 13 Gaa ąįį zheekat gwich'in jyaa yahnyąą “Nanjat kwaa, Zechariah! Vit'eegwijyąhchy'aa khadigiinji' dąį' niitth'ak, ąįįts'ą' na'at Elizabeth nigii chyaatsal hee'yaa t'oonchy'aa. Voozhri' John hąhtsyąą. 14 Łyaa tsee'in hinlyaa ts'ą' chan łyaa shoohiinlyaa, ąįįts'ą' nijin vagoodlit ji' lęįį nąįį geenjit shoo heelyaa! 15 K'eegwaadhat vandee ts'ą' dinjii gwintsii veegoo'aii heelyaa. Kwanchų' nint'aii akwat jak chų' haa heenjyaa kwaa goo'aii. Vagoodlit gwats'an Ch'anky'aa Shroodiinyąą hee'ya'. 16 Israel gwich'in lęįį nąįį Vit'eegwijyąhchy'aa Gook'eegwaadhat ts'ą' gwik'iinjiighit neegoovahahtsyaa. 17 K'eegwaadhat ts'ii heekhaa ts'ą' yeenii Elijah Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nilii ąįį k'it vanky'aa heent'aii. Ch'iti', digigii nąįį haa nihłaa gwinzii nineegwehee'aa. Ąįįts'ą' chan juu K'eegwaadhat gwik'eegogwahthat kwaa nąįį gwik'eegwahthat neehahtsyaa ts'ą' dinjii nąįį K'eegwaadhat eenjit goodivee shrigweheelyaa.”
18 Zechariah ąįį zheekat gwich'in jyaa ahnyąą, “Łyaa t'igwinyąą ji' nats'ąą gaashahandaii? Shaghaii lęįį ts'ą' chan sha'at chan vaghaii lęįį.”
19 Zheekat gwich'in jyaa yahnyąą. “Shįį Gabriel t'ihchy'aa, ąįįts'ą' K'eegwaadhat vandah nihthat ts'ą' nats'ą' gihihkhyaa eenjit nats'ą' shihił'e', jii gwandak nizįį eenaagwahaldak eenjit. 20 Gaa jii deenaihnyąą shik'iinjinghit kwaa t'ee nijin gwik'it nagwaanąįį ji' gwik'it t'igweheenjyaa. Deenainyą' gwik'it t'igwiizhik gwats'ą' niighit hee kwaa.”
21 Izhit gwiizhit dinjii nąįį Zechariah nagwal'in. Jaghaii Kharigidiinjii Zhee Gwachoo gwizhit niighyuk gwats'ą' hiljii li' giiyuunyąą. 22 Nijin chineezhii dąį' vighit kwaa ts'ą' k'eegwiichy'aa gwąąh'ya' ts'ą' giiyaandaii vighit kwaa ts'ą' goots'ą' danli' haa ginkhii.
23 Nijin ąįį Kharigidiinjii Zhee Gwachoo gwizhit deehee'yaa goo'aii chy'aa gwik'it t'iizhik dąį', Zechariah oo'an dizheh gwits'eehoozhii. 24 Ąįįtł'ęę niighit kwaa gwahaadhat tł'ęę t'ee va'at Elizabeth vizhit tr'iinin dhidlit, ts'ą' shreenanh ch'ihłoanli' gwizhit datthak dizheh gwizhit khaihłan indi'. 25 “Gohch'it dee K'eegwaadhat jyąhts'ą' shits'iinyą',” Elizabeth nyąą. “Ideenjit oozhii ihłii chy'aa shihłeegwahaa'ąįį!”
Jesus Vagoodlit Geegoogwaandak.
26 Elizabeth it'ee shreenanh nihk'iitik tr'iinin vats'an nilii haa niinzhii gwiizhit Vit'eegwijyąhchy'aa zheekat gwich'in Gabriel oaazhii, Nazareth kwaiik'it Galilee nahkat gwats'ą' hił'e'. 27 Izhit gwiizhit nich'it Mary oaazhii ąįį dinjii Joseph ooheendal goo'aii, ąįį Joseph t'ee yeenii King David ts'an tr'idiindhat. 28 Ąįį zheekat gwich'in Mary ts'ą' idigweelkįį ts'ą' jyaa dahnyąą, “Tsinehdan naa nilii! K'eegwaadhat naa nilii t'oonchy'aa ts'ą' k'eegwiichy'aa gwinzii neenjit t'iheenjyaa!”
29 Mary łyaa zheekat gwich'in deenyąą t'inyąą gwinzii gaandaii kwaa ts'ą' gwintł'oo gininjich'ahthat. 30 Ąįį Zheekat gwich'in jyaa yahnyąą, “Nanjat kwaa Mary, Vit'eegwijyąhchy'aa neenjit łyaa ch'eegoonzhrįį gwii'įį! 31 Tr'iinin nats'an heelyaa ts'ą' tsyaa tsal ni'yaa ąįį Jesus voozhri' hąhtsyąą. 32 Łyaa gwintsii veegwehee'aa ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa Ndak Khii Vidinji' giihaanjyaa. K'eegwaadhat dalak David k'it gwi-King heelyaa yahahtsyaa. 33 Khit yeendaa ndaagwąą'ąį' kwaa gwats'ą' datthak geenjit Jacob ts'an deedhaa nąįį eenjit King heelyaa.”
34 Mary, zheekat gwich'in jyaa ahnyąą, “Dinjii gaa haa dhiichįį kwaa gwiizhit nats'ahts'ą' t'agwaiinyąą?”
35 Gabriel t'iiyahnyąą, “Ch'anky'aa Shroodiinyąą nak'aa t'iheenjyaa ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa vat'aii naa heelyaa. Jii kwaii geh'an ąįį tr'iinin Shroodiinyąą nilii ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa Vidinji' oohaazhyaa. 36 Nalak Elizabeth vanandaii. Tr'iinin vee'agwantrii varahnyąą, googaa juk shreenanh nihk'iitik tr'iinin vats'an nilii, vaghaii lęįį gaa nihk'it. 37 Vit'eegwijyąhchy'aa łyaa t'ihee'yaa kwaa veegwakwaa.”
38 Mary jyaa yahnyąą, “K'eegwaadhat vitsyaa ihłii, deeshaiinyąą gwik'it gooli'!” Ąįįts'ą' it'ee zheekat gwich'in yihłeedahoodhat.
Mary Ąįį Dalak Elizabeth Eenoozhii.
39 Izhit ąįįtł'ęę gwats'an niighit kwaa t'ee Mary heekhaa eenjit shrigwiinlik ts'ą' Judea taih tee nahkat gwa'an kwaiik'it khalchį' haa gwats'ą' haazhii. 40 Zechariah vizheh nihdeiinzhii ts'ą' Elizabeth ts'ą' niinzhii. 41-42 Nijin Elizabeth ąįį Mary yats'ą' shoo haa niinzhii gwiitth'ak dąį' vizhit tr'iinin iihaanii. Elizabeth khan hee Ch'anky'aa Shroodiinyąą vaa nilii naanaii. Ts'ą' gwint'aii Mary ts'ą' khaginkhee, “Nan zhrįh tr'injaa tee gwinzii neegirinkhii ąįįts'ą' chan nigii gweheelyaa gwinzii geegirinkhii. 43 Jaghaii jii shats'ą' gwinzii t'igwiizhik, Shik'eegwaadhat vahan sheenihee t'igwii'in? 44 Shoo haa shats'ą' niinzhii niitth'ak Googwahkhan shizhit tr'iinin shoo haa iihaanii. 45 K'eegwaadhat naadeegweheenjyaa nahnyąą chy'aa gwik'it t'igweheenjyaa ąįį gwik'iinjinghit geh'an łyaa naashroonchy'aa.”
Mary Vich'ilik
46 Mary ąįį jyaanyąą, ts'ą' ch'iilii,
“Shidrii K'eegwaadhat deehiił'e' 47 ts'ą' shizhin shoo nilii,
Vit'eegwijyąhchy'aa neeshahshii geh'an,
48 Ąįįts'ą' chan vitsyaa ihłii ts'ą' neeshraałchy'aa geh'an shanaandaii!
Juk gwats'an juu nąįį datthak vaashroonchy'aa shagahaanjyaa.
49 Vit'eegwijyąhchy'aa vat'aii haa sheenjit gwintł'oo łyaa Shroodiinyąą.
50 Juu yaanjat nąįį neeshraahchy'aa oonyąą, ąįįt'ee yeenii nihzhyaaneedijii nąįį reh.
51 Digin haa gwiintsii t'ii'in ts'ą' juu khaiinjihil'ee nąįį jyaa deegwehee'yaa giindhan nąįį shrihteedhidlii.
52 Gwats'ą' k'eedeegwaadhat nąįį zhat gihiłchįį,
ts'ą' chan neeshraahchy'aa nąįį ndak gihiłchįį.
53 Juu vizhit gwiłts'ik nąįį gwinzii ach'ąh'al ts'ą' chan valaraa gwanlii nąįį intł'eech'ahtsit kwaa,
t'oołii neegoohił'e'.
54-55 Yeenii diilak Abraham neeshraahchy'aa ooheenjyaa ganaandaii,
jyąhts'ą' t'ee khit diikhwan Israel vitsyaa ts'iinyą' tr'iinlii.”
56 Mary shreenanh tik gwizhit datthak Elizabeth haa gwinch'į' tł'ęę dizheh gwits'eehoozhii.
John Chųų Gwats'an Ąhtsii Vagoodlit
57 It'ee Elizabeth tr'iinin haa iłts'ik naanaii, ts'ą' tsyaa tsal di'įį. 58 Ąįį juu yeeghaii gwich'įį chan ts'ą' valak nąįį haa łyaa K'eegwaadhat yeenjit shroonchy'aa t'iizhik łee googwaak'įį, ts'ą' giiyaa shoo nilii.
59 Tr'iinin tsal vagoodlit tł'ęę nihk'iidǫǫ gwahaadhat ts'ą' giidhah gihłeehaht'al eenjit ts'ą', diti' k'it voozhri' Zechariah oohaazhyaa giiyahnyąą. 60 Akhai' vahan ąįį, “Nakwaa!” nyąą. “John ąįį oohaazhyaa” goovahnyąą.
61 Jyaa giiyahnyąą, “Gaa nalak nąįį tee ch'ihłak gaa jyąhts'ą' voozhri' kwaa t'oonchy'aa.” 62 Ąįįtł'ęę viti' ąįį daganli' haa giiyųąhkat, “Nats'ąą ąįį tsyaa tsal vooheezhri' eenjit.”
63 Zechariah dęhtły'aa shantł'ohtsuu goovahnyąą ąįį kat jii daantł'oo “Voozhri' John oaazhii t'inchy'aa.” Geegagoolii kwaa t'iizhik. 64 Izhit zhat Zechariah vighit neegahoodlit ts'ą' t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa deehiił'ee. 65 Judea taih tee gwich'įį nąįį gwiitth'ak dąį' datthak gihilghaa. 66 Juu gwiitth'ak nąįį datthak gininjich'agahthat ąįįtł'ęę ch'agoahkat, “Jii tr'iinin jidii heelyaa t'inchy'aa?”
K'eegwaadhat Vat'aii Vaanilii Gwizhrįh Hee Gwigweech'in
67 John viti' Zechariah it'ee Ch'anky'aa Shroodiinyąą vaanilii ts'ą' jii Vit'eegwijyąhchy'aa viginjik kwaii teech'iginkhii,
68 “Israel gwizhit Vit'eegwijyąhchy'aa, Diik'eegwaadhat deerahoh'ee. Israel nąįį ts'iinyą' ts'ą' gooneiinjik.
69 Neediinahshii ts'ą' t'aih nitsii di'įį ąįį chan diinantł'ahchįį, ąįįt'ee yeenii ditsyaa David ts'an deedhaa.
70 Niighit dąį' gwanaa gwats'an Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii, Shroodiinyąą nąįį k'iighai' jii jyaanyąą.
71 diitr'ii'ee nąįį ts'an neediihahshii nyąą chan gwik'it t'iizhik, ąįįts'ą' juu diitr'ii'ee nąįį goot'aii ts'an chan neediihahshii.
72 Yeenii diilak nąįį neeshraahchy'aa ooheenjyaa nyąą ts'ą' nakhweenjit deeshi'yaa nyąą chy'aa gwik'it t'ii'in ąįį gineehaandaii.
73-75 Yeenii diilak Abraham łi'haa neenjit deehishi'yaa ąįįnyą' gwik'it t'iizhik ąįįts'ą' chan juu diitr'ii'ee nąįį ts'an neediihahshii nyąą chan gwik'it t'iizhik.
Gwarandaii gwizhit datthak shroodiinyąą zhit gwinzii diigwitr'it gweheelyaa ts'ą' vaanarahaazhyaa geenjit tr'ahąąnjat kwaa.
76 “Shigii łyaa ndak khii Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii hinlyaa, ąįį eenjit jyąhts'ą' nooheezhri' t'oonchy'aa.
K'eegwaadhat ts'ii hinkhaa vidivee shrigwihiinlyaa.
77 Gootr'agwaanduu gooveenjit oo'an gwihiinlyaa,
jyąhts'ą' t'ee vidinjii nąįį neehahshii eenjit goovaagwahandak.
78 Vit'eegwijyąhchy'aa didrii haa datthak diineenjit neeshraahchy'aa dinooheenjyaa geh'an.
79 Juu ch'ichį' agwank'oh akwat tǫǫ zhit dilk'ii gwik'it ąįįts'ą' zheekat gwach'aadrii intł'eegwehee'aa ts'ą' tsinehdan tr'ihee'yaa eenjit diihaa gwats'ą' diihahchyaa.”
80 Ąįį tr'iinin dink'indhat ts'ą' vizhin, vanky'aa haa diink'iindhat. Nangwinjir gwa'an gwinch'į' ąįįtł'ęę Israel gwich'in nąįį gwizhrįh niinzhii.