2
Jesus Vagoodlit Dąį'
Matthew 1.18-25
Izhit zhat dąį' k'eedeegwaadhat ch'andaa veegoo'aii Caesar Augustus oaazhii, Rome nahkat datthak gwats'ą' k'eedeegwaadhat. Izhit gwizhit dinjii datthak ts'ą' ginkhe'. Datthak gooteegwagwaanchy'aa ts'ą' goovoozhri' tr'ihideentł'oo, dinjii tr'iheechyaa eenjit. Ch'adanh nahkat Rome gwats'ą' k'eegwaadhat Syria goaazhii dinjii Quirinius oaazhii kįh k'eegwaadhat nilii dąį', tr'ookit dinjii tr'eechyaa gwaląįį gwiindhat. Goovoozhri' tr'ihideentł'oo eenjit dinjii nąįį tthak daganahkat gwits'eegahoojil.
Joseph, Galilee nahkat gwizhit kwaiik'it Nazareth gwats'an Judea nahkat gwizhit Bethlehem kwaiik'it gwats'ą' haazhii. Bethlehem ąįį yeenii King David vakwaiik'it googwahnyąą. Joseph, King David ts'an deedhaa, geh'an Bethlehem gwits'ee hoozhii. Joseph, Mary haa goovoozhri' tr'ihideentł'oo eenjit zhat gwats'ą' gahaa'oo. “Nihłarooheendal,” nihłagaiinyą'. Mary nahgwan tr'iinin hee'yaa goo'aii. Bethlehem gaadii gwiizhit vitr'iinin gweheelyaa nigwiindhat. Chyaatsal nilii vagoodlit, gwehkįį tth'aii tr'iinin di'įį kwaa. Gwach'aa ninjyaa yinǫǫłjik. Ąįįts'ą' aak'ii ch'a'aa dehk'it gwizhit heechyaa eenjit niyąąhchįį. Zheh gwirich'įį datthak gwizhit dinjii gwanlii ts'ą' giveenjit dehk'it gwakwaa, ąįį geh'an aak'ii zheh gwizhit gwigwich'įį.
Divii K'ąąhtii Nąįį Zheekat Gwich'in Nąįį haa
Zhat khaa divii k'ąąhtii nąįį geeghaih gwa'an digidivii k'eegąąhtii. Khan hee Vit'eegwijyąhchy'aa zheekat gwich'in goots'ą' nadhat. Ąįįts'ą' K'eegwaadhat vich'eegwąhndit haa giveelin datthak ch'aadrii. Łyaa datthak gihilghaa, 10 Gaa zheekat gwich'in goots'ą' khaginkhee. “Noojat kwaa. Gwandak nizįį nakhwaa gwahaaldak eenjit shi'in. Shroonchy'aa dinjii datthak eenjit gweheelyaa. 11 Juk khaa David vakwaiik'it dinjii nakhwatr'agwaanduu gwats'an neenakhwahahshii vagoodlit, K'eegwaadhat Christ nilii. 12 Aak'ii ch'a'aa dehk'it gwizhit dhichįį, gwach'aa ninjyaa vanoanjik ts'ą' jii kwaii k'iighai' vaakhwandaii.” goovahnyąą.
13 Jyaa dinyąą gwiizhit khan hee zheekat gwich'in lęįį veeghaii niilzhii nagwaanąįį. Ch'ilik haa Vit'eegwijyąhchy'aa deegihiił'ee,
14 “Vit'eegwijyąhchy'aa zheekat gwizhit tr'ihił'ee ts'ą' mahsį'!
Nankat gwizhit dinjii shoo yahtsii nąįį tee tsinehdan gweheelyaa!” ginyąą ch'igidlii haa.
15 Ąįįtł'ęę zheekat gwich'in nąįį datthak zheekat gwits'eegahoojil. Divii k'ąąhtii nąįį zheekat gwich'in goołeehoojil tł'ęę nihłaa giginkhii. “Jii t'igwiizhik K'eegwaadhat deegwiizhik diihaa gwaandak t'igwiizhik, Bethlehem gwats'ą' tr'ahoojyaa ts'ą' deegwiizhik t'igwinyąą gwarǫh'ya',” nihłagaanyąą.
16 Khan zhat gwats'ą' gahaajil, tr'iinin kagantii ąįįts'ą' giigwąh'ąįį. Aak'ii ch'a'aa dehk'it gwizhit dhichįį. Mary Joseph haa yeeghaii dhidii. 17 Nijin divii k'ąąhtii nąįį tr'iinin tsal gąąh'in dąį' Mary, Joseph haa zheekat gwich'in tr'iinin tsal eenjit goohaagwaandak geegwaandak. 18 Juu giviitth'ak nąįį datthak łyaa jyaa t'igweheenjyaa giindhan kwaa. 19 Jii datthak Mary ganaandaii ąįįts'ą' khit gwintł'oo gininjich'ahthat. Ąįįtł'ęę chan dinjii lęįį nąįį haa googwaandak. 20 Ąįįtł'ęę divii k'ąąhtii nąįį nijin gwats'an gahaajil gwits'eegahoojil. Jidii goots'ą' t'igwiizhik ąįį geenjit K'eegwaadhat deegihiił'ee, ch'ilik haa neegeedaa. Nats'ahts'ą' zheekat gwich'in deegweheenjyaa goovahnyąą datthak gwik'it t'igwiizhik.
Jesus Giiyoozhri' Iłtsąįį.
21 Drin nihk'iidǫǫ zhit gwiindhat dąį' it'ee tr'iinin (tsyaa tsal) vadhah gihłeegahaht'al nigwiindhat. Jesus giiyuuzhri' iłtsąįį, ąįįt'ee dahan zhit heedyaa gwats'ą' dąį' hee zheekat gwich'in yuuzhri' iłtsąįį.
Tr'iinin Jesus Kharigidiinjii Zhee Gwachoo Nigiiyiłchįį
22 Niighyuk Shroodiinyąą drin gwiinli' ąįį ęhdaa tr'igwiindhat dąį' Dęhtły'aa Choh kat Moses va-law zhit deegwehee'yaa goo'aii gwinyąą, izhit geenjit Mary, Joseph haa oodak Jerusalem gwats'ą' Jesus gihiłchįį, K'eegwaadhat intł'eegiihahchyaa eenjit. 23 Izhit t'ee K'eegwaadhat va-law zhit geenjit gwadanakhwatł'oo, “Tsyaa tsal tr'ookit vigwilik t'ee K'eegwaadhat ts'ą' narahahchyaa goo'aii.” 24 Ąįįts'ą' chan dove akwat pigeon dziitsal neekwaii haa gwintł'eegaanjik, ąįįt'ee K'eegwaadhat va-law zhit jyaa deegwehee'yaa goo'aii geh'an.
25 Zhat dąį' Jerusalem gwizhit dinjii ch'ihłak voozhri' Simeon oaazhii, zhat gwich'įį. Łyaa dinjii nizįį nilii ts'ą' chan gweedhaa datthak Vit'eegwijyąhchy'aa yihil'ee. Israel gwich'in nąįį ts'ą' neeheezhii eenjit nagwal'in. Ąįįts'ą' Ch'anky'aa Shroodiinyąą yaa nilii. 26 Ąįįts'ą' chan Ch'anky'aa Shroodiinyąą, Diik'eegwaadhat Christ hąąh'yaa gwats'ą' niheedhaa kwaa yeenjit gwiłtsąįį. 27 Simeon Ch'anky'aa Shroodiinyąą yaa nilii haa Kharigidiinjii Zhee Gwachoo gwizhit nihdeeyąąhchįį. Viyehghan nąįį digigii tr'iinin Jesus k'iindak gwintł'eegahahchyaa goo'aii, t'ee jyąhts'ą' K'eegwaadhat va-law zhit geenjit goo'aii, ąįį jyaa dagahaalik eenjit nihdeegiiyąąhchįį dąį', 28 Simeon dantł'ee deeyiłchįį ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa deehiił'ee ts'ą' jii jyaanyąą,
29 “Shik'eegwaadhat, it'ee khit deeshi'yaa diinyą' chy'aa khit gwik'it t'iinchy'aa,
ąįįts'ą' juk jii nitsyaa tsinehdan gwizhit niheedhaa eenjit gwantł'ahchįį.
30 Łi'haa shandee haa dinjii neeheezhii gwąhtsii naał'in.
31 Ąįįt'ee dinjii nąįį datthak gwahąąh'yaa eenjit.
32 Neeheezhii khwa'įį t'ee ch'ahdrii ąįį Israel gwich'in nilii kwaa nąįį k'ąą ch'ahahdrii
ts'ą' Israel gwich'in nąįį veh'an gwihil'ee gweheelyaa.”
33 Nijin Simeon ąįį tr'iinin eenjit jyaa diinyą' dąį' ąįį viyehghan nąįį geenjit deegiheenjyaa gaa gaagiindaii kwaa. 34 Simeon ąįį Vit'eegwijyąhchy'aa gook'aa nahaandal ts'ą', goovaa heelyaa eenjit oahkat ąįįtł'ęę yahan Mary ąįį t'ahnyąą. “Jii tr'iinin K'eegwaadhat gwitee tr'iiyąąhchįį, ąįįt'ee Israel gwich'in lęįį nąįį ndak gahahchyaa ts'ą' chan lęįį nąįį chan zhak gahahchyaa. 35 K'eegwaadhat goots'ą' yihił'e', ąįį eenjit lęįį nąįį giinehts'į' giheehkhyaa jyąhts'ą' t'ee nats'ąą niinjich'agadhat gwigweheechy'aa. Ąįįts'ą' tr'igwindii akwat khaiinjich'inadhat t'ee shrii haa nidrii tr'it'ii haa nihk'it t'igweheechy'aa.”
36 Izhit zhat dąį' Asher Gwich'in, Phanuel oaazhii, ąįį vichi' tr'injaa Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nilii ąįį Anna oaazhii. Shyaaghan nilii, ts'ą' 7 years gwizhrįh veerindi'. 37 Ąįįts'ą' ąįį gwats'an chan 84 years neeroonjii kwaa. Khit Kharigidiinjii Zhee Gwachoo gihłeehahkhaii kwaa, drin, tǫǫ haa zhat ninidik ts'ą' K'eegwaadhat ts'ą' nikiigwąh'ee. Jyąhts'ą' t'ee geetee hee ch'ihłee adach'aa'aa kwaa ts'ą', chan khadigiinjii ts'ą' gwizhrįh. 38 Izhit zhat Anna nihdeiinzhii ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa ts'ą' mahsį' nyąą ts'ą' khadigiinjii. Ąįįts'ą' K'eegwaadhat Jerusalem gwats'ą' tr'iheendal eenjit nagwal'in nąįį eenjit ts'ą' ąįį tr'iinin eeginkhii.
39 Nijin K'eegwaadhat va-law deenyąą gwik'it t'iizhik dąį' tł'ęę Galilee nahkat dagakwaiik'it Nazareth gwits'eegahoo'oo. 40 Jii tr'iinin dink'indhat ts'ą' chan nint'aii, gwiizhit vigwizhi' chan gwanlii, Vit'eegwijyąhchy'aa vich'eegoonzhrii vaa nilii.
Kharigidiinjii Zhee Gwachoo gwizhit, Jesus Tr'iinin Nilii Dąį'
41 Shreenyaa zhat neegwiidhak hee Jesus viyehghan nąįį Jerusalem, Passover googwahahtsyaa eenjit, gwits'eegihiidal. 42 Ch'ihłan Jesus tr'iinin vaghaii ch'ihłoaatin ts'ą' neekwaii nilii dąį' chan izhit nagaajil. 43 Ąįį Passover shriit'agwahkhyuk gwahaadhat ąįįtł'ęę t'ee Mary, Joseph haa Nazareth gwits'eegahoo'oo gaa Jesus ąįį Jerusalem dhidii. Viyehghan nąįį izhit dhidii giiyaandaii kwaa. 44 Juu nąįį haa geedaa, haa dhidii giiyuunyąą ts'ą' drin datthak giinjil ąįįtł'ęę dagalak ts'ą' vijyaa nąįį tee neegogwąą'in 45 akhai' hiljii. Ts'ą' t'ee giiyinkeegwahaah'yaa eenjit Jerusalem gwits'eegahoo'oo. 46 Drin tik gwiindhat ąįįtł'ęę Kharigidiinjii Zhee Gwachoo gwizhit, Dęhtły'aa Choh Gǫąąhtan nąįį haa dhidii ts'ą' gwinzii goovołk'įį gwizhit goovahkat, giineegwah'ąįį. 47 Ąįį yuułk'įį nąįį gwintł'oo ch'iitth'ak ts'ą' gwinzii gwidii ginkhii eenjit łyaa goovandaa t'igwinyąą. 48 Viyehghan nąįį nijin Dęhtły'aa Choh Gǫąąhtan nąįį haa giiyąh'in dąį' łyaa geegagoolii kwaa goots'an goodlit. Vahan t'iiyahnyąą, “Shizhuu, deeni'in t'ini'in? Niti' haa khyų' nankarantii dąį' łyaa tsineeroolii.”
49 Akhai' t'agoovahnyąą, “Jaghaii shinkeegoh'in? Shiti' vizheh hihdyaa gaakhwandaii shrǫǫ nihthan?” 50 Gaa deenyąą t'inyąą giiyaandaii kwaa.
51 Jesus ts'ą' goovaa Nazareth gwits'eehoozhii ts'ą' izhit gook'eegwiłthat. Vahan, Jesus dee'ya' ts'ą' deiinyą' datthak didrii zhit gwił'ąįį. 52 Jesus dink'indhat ts'ą' gwandaa goonzhįį dhidlit. ąįįts'ą' t'ee Jesus Vit'eegwijyąhchy'aa ts'ą' dinjii nąįį haa łyaa shoo ąhtsii.