10
Jesus, Dinjii 72 Nąįį Hił'e'
Ąįįtł'ęę Diik'eegwaadhat ch'izhii dinjii 72 nąįį gwitee tr'iinlii. Ąįį gooteegwagwaanchy'aa ts'ą' neekwaii ginlii, nijin kwaiik'it gwa'an k'eeheedik datthak idits'įį goohił'e'. Ąįįts'ą' t'agoovahnyąą, “Dinjii nąįį gwanzhįh tr'ąąhshii k'it t'iginchy'aa, gaa lęįį ch'ahąąhtsyaa nąįį kwaa. Ąįį gwanzhįh deek'it gwats'ą' K'eegwaadhat vats'ą' khadagohjii, lęįį nąįį yeenjit ch'ahąąhtsyaa. Juk zhat hohjyaa! Divii gii zhoh tee gwats'ą' hał'aa k'it t'anakhwahihłyaa. Laraa dhah, khwah, akwat kwaiitryah gaa adahaa hohłyaa shrǫ'! Tąįį gwinjik dinjii nǫh'in ji', vats'ą' gohkhyaa shrǫ'! Zheh nihdǫh'oo dąį', tr'ookit jyaa dohnyąą, ‘Jii zheh gwizhit gwich'įį nąįį tsinehdan nakhwaa oolį'.’ Dinjii tsinehdan eenjit ch'eet'igwiniindhan, tsinehdan haa di'įį zhat gwich'įį ji', tsinehdan khwa'įį ąįį zhat akhoohnyąą, ąįį akwaa ji', tsinehdan vits'į' nǫhjii. Ąįį zheh gwizhrįh gohch'įį ts'ą' jidii hoh'aa, akhwahanjyaa haa nakhwantł'eerahchak zhrįh ǫhjii, juu gwitr'it t'agwah'ya' agwarooheekwat gwizhrįh geenjit goo'aii geh'an. Zheh gwiteegogwąąnchy'aa datthak gohch'į' shrǫ'! Nijin kwaiik'it nihdǫhdal ts'ą' nakhweenjit shoo gilik ts'ą' jidii nakhwęhdaa narahchak, ąįį oh'aa. Ąįį kwaiik'it gwizhit iłts'ik nąįį shranohłik. Zhat dinjii nąįį jyaa ohnyąą, ‘K'eegwaadhat Veegwinii'ee nahgwan nakhweenjit dha'aii.’ 10 Gaa nijin kwaiik'it nihdeenakhwarahchįį kwaa ts'ą' nakhwatr'igii'ee ji', tąįį gwinjik gwats'ą' hohdal ts'ą' jyaa dohnyąą, 11 ‘Jii nakhwakwaiik'it gwiłuu' gaa diikwai' kat gwats'an nakhwats'į' ach'arahjii. Gaa jii ganoondaii, Vit'eegwijyąhchy'aa Veegwinii'ee nahgwan nakhweenjit dha'aii!’ 12 Ch'aroahkat Drin ji' Vit'eegwijyąhchy'aa jii nakhwakwaiik'it andaa ts'ą' Sodom ąįį neeshraahchy'aa heenghyaa googwahaahchy'aa.
13 “Bethsaida kwaiik'it chan ts'ą' Chorazin kwaiik'it gwachoo haa, nakhwadiveegweheezųų t'oonchy'aa! Vit'eegwijyąhchy'aa vat'aii zhit tr'agwał'ya' datthak gwąąh'ya' ts'ą' Tyre chan ts'ą', Sidon, kwaiik'it haa chan googwąąh'ya' ji' niighit dąį' hee datr'agogwaanduu akhagagooheenjyaa goovaagweheendaii eenjit ohtsuu dhah (sackcloth) gwach'aa nagahaazhyaa ts'ą' dagakat kikluu t'igiheelyaa! 14 Ch'aroahkat Drin nigwiindhat ji', Vit'eegwijyąhchy'aa nandaa ts'ą' Tyre, Sodom haa neeshraahchy'aa ooheenjyaa googwahaahchy'aa. 15 Capernaum kwaiik'it, zheekat gwats'ą' hoihshi' nohthan? Hell oozhak gwit'eh gwakwaa gwats'ą' t'anakhwarahahthal t'oonchy'aa! Jesus gwahkwaa ni'in vaiinyąą ch'adąį' hee nigii niindhat t'oonchy'aa.”
16 Jesus ditsyaa nąįį jyaa ahnyąą, “Juu nakhoołk'įį, ąįįt'ee shoołk'įį. Juu akhanoonyąą, t'ee shįį chan akhashoonyąą. Juu akhashoonyąą, t'ee juu dzaa gwats'ą' shihił'e' chan akhoonyąą t'oonchy'aa.”
Jesus, Vitsyaa 72 Nąįį Veek'ineedal
17 Vitsyaa 72 nąįį shoo haa k'ineegiidal. “Shik'eegwaadhat, Noozhri' zhit ch'anky'aa iizųų nąįį gaa diik'eegogwahthat!” ginyąą.
18 Jesus t'agoovahnyąą, “Satan nahtan kǫ' haadhak (lightning) k'it shandah zheekat gwats'an neet'aanąįį nał'ya'. 19 Ch'oodǫǫhk'įį! T'aih nitsii nakhwantł'eiin'ąįį, ąįį haa gyųų choh akwat Scorpion gwideedrii ha'al kwaii kat k'eekhwadal eenjit. Ąįįts'ą' ch'anky'aa iizųų vat'aii andaa t'aih khwa'yaa ts'ą' duuyeh k'eegwiichy'aa t'ohjii. 20 Gaa ch'anky'aa iizųų nąįį nakhwak'eegwahthat eenjit shoo ǫhłį' shrǫ'! Yeedak zheekat nakhoozhri' danahootł'oo geenjit shoo ǫhłįį.”
Jesus, Vit'eegwijyąhchy'aa Deehiił'ee
Matthew 11.25-27; 13.16-17
21 Izhit zhat dąį' Jesus Ch'anky'aa Shroodiinyąą haa vizhit shoh dha'aii ts'ą' jyaa nyąą, “Shiti', nankat, zheekat haa datthak gwats'ą' K'eegwaadhat. Ąįį jidii goonzhįį nąįį ts'į' nagwąą'įį ąįį kwaii gaandaii kwaa nąįį ts'ą' gwizhrįh nigwiin'ąįį geenjit mahsį' noihnyąą. Aahą', Shiti', jyąhts'ą' gwik'it gooli' niindhan chy'aa gwik'it t'inizhik.
22 “Shiti', jii kwaii tthak shintł'eegwinlii. Ch'ihłak gaa juu Gwidinji' t'arahnyąą gaandaii kwaa, Gwiti' zhrįh gaandaii. Ąįįts'ą' chan ch'ihłak gaa juu Gwiti' t'arahnyąą gaandaii kwaa, Gwidinji' zhrįh gaandaii. Ąįįts'ą' chan juu Gwidinji' Gwiti' eenjit gǫąąhtan nąįį zhrįh Gwiti' haaheendaii.”
23 Ąįįtł'ęę Jesus neediil'ee ts'ą' ditsyaa nąįį zhrįh t'ahnyąą “Jii datthak gǫǫh'ya' geenjit shoo ǫhłįį. 24 Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii chan ts'ą' King lęįį nąįį haa datthak jii jidii gǫǫh'ya' datthak gwarǫh'ya' ts'ą' garoothh'ak giindhan gaa khyų' t'igee'ya'.”
Samaria Gwich'in Ch'ihłak Veeshroonchy'aa, Ąįį Vagwandak
25 Law eech'ǫąąhtan nąįį ch'ihłak ndak needhihkhin ts'ą' Jesus tsinteehąąhkaii gwik'eegwandaii. “Geech'ǫąąhtan, gwandaii ndaanąą'ąį' kwaa shi'yaa eenjit deeshi'yaa goo'aii?” jyaa yahnyąą.
26 Jesus t'iiyahnyąą, “Dęhtły'aa Choh zhit Law kat deegwinyąą gǫ'? Nik'ee deenyąą t'inyąą vaanandaii?”
27 Ąįį dinjii t'iiyahnyąą, “K'eegwaadhat Nivit'eegwijyąhchy'aa nidrii datthak haa veet'ihiinghyaa goo'aii, akwat nakhweegoo'aii ąįįts'ą' nakhwayinji' datthak ts'ą' nakhwat'aii datthak haa chan. Ąįįts'ą' chan deegwahtł'oo ideet'iindhan googwahtł'oo chan dinjii nineh'ok gwich'įį nąįį datthak eet'ihiinghyaa goo'aii.”
28 Jesus t'iiyahnyąą, “Jii deiinyą' datthak łi'didlii haa ginkhe', akwat gwik'it t'ini'in. Ąįį ji' t'ee gwandaii ndaanąą'ąį' kwaa hini'yaa.”
29 Gaa ąįį Law eech'ǫąąhtan ąįį łyaa łi'didlii adoodiinyąą ts'ą' Jesus oahkat, “Ąįį Gwidinji', ąįį juu t'inchy'aa?”
30 Jesus t'iiyahnyąą, “Ch'ihłan dinjii Jerusalem gwats'an ootthan Jericho kwaiik'it gwachoo gwits'eehaa. Gwiizhit ch'an'įį nąįį giiyąąhkhwąį' ts'ą' giigwach'aa chan ts'ą' jidii di'įį datthak giits'an oonjik. Khaiinjii giiyuułkhwąįį ts'ą' akhagiiyuunyąą. 31 Gwiizhit ginkhii zhat gwa'an k'ii'an ahaa. Yąąh'in, gaa zhyaa yeh'ok hee yehgoo dhizhii. 32 Izhit gwik'it Levite gwiginkhii chan yeeniinzhii ts'ą' yąąh'in, tł'ęę yehgoo dhizhii. 33 Gaa Samaria gwich'in ch'ihłak yak'adeedhizhii ts'ą' niyiił'in dąį', didrii zhit yeenjit tr'igwidii. 34 Yats'ą' haazhii ts'ą' yakat datthak Olive-ghwai', jak chų' haa dadhanjaa, tł'ęę yakat dich'iłchaa. Dilik choh kat deeyiłchįį ts'ą' gwirich'įį zheh nihdeeyąąhchįį. Izhit hee yik'eełtii. 35 Ąįįtł'ęę gęhdaa drin ąįį juu zhat vizheh gwanlii ąįį laraa ghoo neekwaii yeenjit intł'eiin'ąįį ts'ą' t'iiyahnyąą, ‘Vak'ąąhtii. Dzaa gweekyaa neihdyaa ji', jidii laraa vats'ą' an dhąhtsąįį datthak geenjit nineegoohihkwat,’ ąįį vizheh gwanlii ahnyąą.
36 “Jii dinjii khaiinjii tr'oołkhwąįį ąįį jii dinjii tik nąįį tee gwats'an juu shrit vinee'ok gwich'įį k'it t'ii'in?”
37 Law eech'ǫąąhtan t'inyąą, “Ąįį juu yats'ą' nizįį ts'ą' yats'ą' tr'iinjik reh.” Jesus t'iiyahnyąą, “Nan chan oo'an neehindii ts'ą' gwik'it t'ini'in.”
Jesus, Martha chan ts'ą' Mary haa Gwinch'į'
38 Jesus ditsyaa nąįį haa izhit gwats'an tr'ineegiijil ts'ą' ch'adanh kwaiik'it k'eegiidal. Izhit tr'injaa, Martha oaazhii, “Ąįį shizheh gwinch'įį,” yahnyąą. 39 Vijuu, Mary oaazhii, ąįį yakwai' eeghaii dhidii ts'ą' geech'ǫąąhtan yuułk'įį. 40 Martha ąįį tr'ihkhit vigwitr'it gwanlii, eenjit vik'įį goodlit ts'ą' Jesus ts'ą' niinzhii ts'ą' jyaa nyąą, “Shik'eegwaadhat, shigwitr'it gwanlii, gwiizhit shijuu zhyaa shits'inyąą kwaa, gwąąh'in? ‘Shits'iinyąą,’ vaiinyąą!”
41 Diik'eegwaadhat jyaa diyahnyąą, “Martha, Martha! Gwinlęįį t'ini'yaa goo'aii, eenjit nik'įį goodlit. 42 Gaa ch'ihłak zhrįh t'eegwaahchy'aa. Mary shoołk'įį, ąįį gwinzii t'ii'in ts'ą' adan vats'an t'oonchy'aa, ąįį duuyeh vihłeegwaraha'ąįį.”