11
Jesus, Nats'ąą Kharigidiinjii Geech'ǫąąhtan
Matthew 6.9-13; 7.7-11
Ch'ihłok Jesus zhit gwa'an khadigiinjii. Ndaanaahjik dąį', vitsyaa ch'ihłak t'iiyahnyąą, “Shik'eegwaadhat, khadigiriinjii gidiigwąh'ee, John nats'ąą ditsyaa nąįį googwah'ee gwik'it.”
Jesus jyaa goovahnyąą, “Jyąhts'ą' khagadǫhjii,
‘Diiti', Noozhri' Shroodiinyąą tr'ahoh'e'.
Nijin drin jii nankat gwidinji' datthak nik'injahahdaa geenjit khadigiriinjii.
Drin gwiteegwaanchy'aa shih tr'ihee'aa diits'an ąh'įį.
Diitr'agwaanduu diineenjit oo'an gwihinlii,
Diikhwan chan juu diits'ą' gwiizųų tr'agwah'in gooveenjit oo'an gwirihilii.
Ąįį gwizhit tr'agwaanduu gwiindhan gwits'į' an-diinoaan'ee.’ ”
Ąįįts'ą' Jesus ditsyaa nąįį jyaa ahnyąą, “Nakhwatee ch'ihłak jyaa diizhik ji' yu'? Tǫhtł'an nijyaa veeninkhee ts'ą' jyaa vahaiinjyaa, ‘Shijyaa, łųhchy'aa tik sheedįįntł'oo. Shijyaa zhit gwa'an neehidik, akhai' shizheh sheek'idik, gaa veenjit shih shi'įį kwaa.’ Akhai' nijyaa zheh gwizhit gwats'an jyaa nahnyąą ji' yu', ‘Shaa nigwiin'ąįį kwaa! Duuyeh neenjit geech'idįhchįį. Shįį, shigii nąįį haa tr'ihįįłchųų. Duuyeh khakisha'ąįį ts'ą' nantł'eech'ałtsit t'oonchy'aa!’ Ąįįtł'ęę yu', deehee'yaa shrǫǫ yuuhthan? Nakhwaa gwahaldak. Nijyaa nilii, gaa ąįį geenjit khakihee'aa ts'ą' nantł'eech'ahahchaa kwaa. Gaa nihk'it k'ii'ee ch'oahkat ji', nijyaa nilii eenjit gwizhrįh kwaa, gaa jidii t'aahchy'aa datthak nintł'eeheelyaa t'inchy'aa. Ąįįts'ą' jyaa nakhwahaihjyaa, Vit'eegwijyąhchy'aa oohkat ji', nakhwantł'eegwehee'aa t'inchy'aa. Gwank'oohtii ji', vagahoh'aa t'inchy'aa. Ganloonaii ji', nakhweenjit gidirideenchyaa t'inchy'aa. 10 Juu ch'oahkat t'ee vintł'eegwahaatth'aa, ts'ą' juu gwinkeegwaah'in chan yagwahah'aa, ts'ą' juu ganlaanaii chan veenjit gindeiinvyaa eetr'ooheendal t'inchy'aa. 11 “Nakhwatee nik'ee ch'iti' vigii ‘łuk,’ yahnyąą, gwiizhit gyųų choh yintł'eehahchyaa? 12 Akwat ch'aghoo ach'oohkat, gwiizhit gwideedrii Scorpion ha'al iizųų yintł'eehahchyaa? 13 Deegwahtł'oo ohsųų. Googaa nakhwagii k'aiich'ii nizįį antł'ohłii gaakhwandaii. Izhit gwandaa ts'ą' zheekat Diiti' juu yuahkat, ąįį Ch'anky'aa Shroodiinyąą antł'eehee'aa.”
Jesus, Ch'anky'aa Iizųų Viginjik Kwaa haa
Matthew 12.22-30; Mark 3.20-27
14 Jesus ąįį dinjii vizhit ch'anky'aa iizųų viginjik kwaa nilii ąįį chyahahchįį, yizhit tr'idiindhat dąį', ąįį dinjii vighit neegahoodlit. Zhat dinjii dilk'ii nąįį datthak goovandaa t'igwiizhik. 15 Gaa goolat nąįį jyaa diginyąą “Ch'anky'aa iizųų nąįį datthak ts'ą' k'eedeegwaadhat Beelzebul oaazhii ąįį vat'aii haa ch'anky'aa iizųų cheehilii t'ii'in.”
16 Goolat nąįį chan goodhaiinarookhii giiyuunyąą eenjit, “Vit'eegwijyąhchy'aa vat'aii ni'įį ji' ąįį haa diits'ą' nagwąhtsį',” giiyahnyąą. 17 Gaa Jesus deegiindhan goovaandaii ts'ą' jyaa goovahnyąą, “Jidii nahkat nihts'įį nihts'ą' nineegiidal ts'ą' nihłigiighan ji' khants'ą' an gweheelyaa. Zhehk'aa gwizhit chan nihłigiighan ji' t'ee tthak an gweheelyaa. 18 Ąįįts'ą' Satan vitsyaa nąįį geedan chan nihłigiighan ji', nats'ahts'ą' ndaagiheedaa? Beelzebul vat'aii eh'an ch'anky'aa iizųų cheehihłii shohnyąą. 19 Jyąhts'ą' ch'anky'aa iizųų cheehihłii ji', nitsyaa nąįį juu t'aih goots'an ąhtsii haa ch'anky'aa iizųų cheegihilii gǫ'? 20 Nakwaa, Vit'eegwijyąhchy'aa vat'aii haa ch'anky'aa iizųų cheehihłii t'ishi'in, ąįįt'ee Vit'eegwijyąhchy'aa nakhweenjit K'eegwaadhat Veegwinii'ee nilii izhit gagwaach'in t'igwii'in.
21 “Nijin dinjii nint'aii jidii vaa dinjii tr'aghan datthak haa dik'eiich'i' dizheh gwak'aa nich'itsahthat ji' duuyeh vak'aiich'ii tr'an'įį. 22 Gaa dinjii gwandaa t'ąąht'aii yats'ą' niinzhii ts'ą' gaayiiyiłtsąįį tł'ęę vaa dinjii tr'aghan yit'injyahchy'aa di'įį datthak yits'į' oonjik ts'ą' gihłeehoozhii tł'ęę dijyaa nąįį teeyaadlii.
23 “Juu shaa nilii kwaa nąįį t'ee shats'ąįį nadhat kwaa, juu shits'inyąą kwaa ts'ą' shaa khaihłan nigwilii kwaa t'ee shrihtee gwilii t'inchy'aa.”
Ch'anky'aa Iizųų Oo'ee Neezhįį
Matthew 12.43-45
24 “Nijin ąįį ch'anky'aa iizųų dinjii ts'an tr'idiindhat dąį' tthan gwa'an gwizhrįh needahaachik ts'ą' gweheechy'aa gwinkeegwaah'in. Khyų' gogwah'ąįį ts'ą' adats'ą' jyaa nyąą, ‘Ąįį juu vizhit diidhat chy'aa vits'eehihdyaa.’ 25 Yits'eehoozhii akhai' ąįį dinjii vizhit shragwaazhik łee. 26 Ąįįtł'ęę t'oołii haazhii ts'ą' vandaa ch'anky'aa iizųų 7 nąįį oo'ee neiinlii ąįį nąįį haa giizhit diindhat. Nijin ndaanagąąhjik dąį' ąįį dinjii tr'ookit iizųų chy'aa gwandaa t'agwahtł'oo iizųų dhidlit.”
Nats'ahts'ą' Diinaa Shrigweheechy'aa
27 Nijin Jesus jyaa nyąą dąį', dinjii tee gwa'an gwats'an tr'injaa khaginkhee ts'ą' jyaa yahnyąą, “Ąįį tr'injaa vats'an nagoodlit ts'ą' dink'inahthat łyaa gashoo'ahłi'!”
28 Gaa Jesus jyaa yahnyąą, “Juu Vit'eegwijyąhchy'aa Viginjik oołk'įį ts'ą' gwik'it t'ii'in ąįį nąįį t'ee ch'andaa ts'ą' łyaa gashoo'ahłi'!”
Geegwaroolii Kwaa Diinandah T'agǫǫnjii Giindhan Eenjit Ch'agoahkat.
Matthew 12.38-42
29 Dinjii lęįį nąįį Jesus eelin giilk'ii gwiizhit jyaa goovahnyąą, “Juk gweendaa gwidinjii nąįį łyaa iizųų! Geegwaroolii kwaa goots'ą' goovandaa t'agǫǫ'ya' giindhan gaa ch'ihłak gaa googwahąąh'yaa kwaa, Jonah deezhik izhit gwizhrįh. 30 Jonah t'ee kwaiik'it gwachoo Nineveh gwich'in nąįį eenjit gwigweelkįį nilii, ąįįt'ee Gwidinji' juk gweendaa dinjii nąįį ts'ą' gwigweelkįį heelyaa eenjit. 31 Ch'aroahkat Drin ji' Sheba gwats'an Queen nilii ndak niheehaa ts'ą' juk gweendaa gwidinjii nąįį k'ąą ndaagwahąąddhal ts'ą' gootr'agwaanduu gwanlii heenjyaa. Sheba yeenji' danahkat gwats'an k'idik, King Solomon vigwizhi' gwanlii zhit geech'ǫąąhtan oohąąhky'aa eenjit. Nakhwaagwahaldak, dzaa juk Solomon andaa ts'ą' veegoo'aii diitee t'inchy'aa t'oonchy'aa. 32 Ch'aroahkat drin ji' Nineveh kwaiik'it gwachoo gwich'in nąįį ndak niheehaa ts'ą' nakhwak'aa ndaagwahąąddhal. Ąįįt'ee Jonah geech'ǫąąhtan gwigwiitth'ak dąį' dagatr'agwaanduu akhagagoonyąą. Nakhwaagwahaldak, dzaa juk Jonah andaa ts'ą' veegoo'aii diitee t'inchy'aa t'oonchy'aa.”
Nakhwazhin Vit'eegwijyąhchy'aa Va'aadrii.
Matthew 5.15; 6.22-23
33 “Dinjii ch'ihłak duuyeh neech'aahdrii ts'ą' k'ik t'ee gwit'eh yakaii, gaa dinjii nąįį nihdeegijyaa gwiizhit ch'aadrii googwahąąh'yaa eenjit vakaii'aa kat deeyehee'aa. 34 Nakhwandee t'ee nakhwazhin eenjit ch'ahdrii k'it t'inchy'aa. Nakhwandee haa gwinzii gweech'in dąį' nakhwazhin datthak adrii gaa nakhwandee haa gwinzii gweech'in kwaa ji' nakhwazhin datthak tǫǫ gwizhit hee'aa. 35 Tǫǫ ąįį nakwaa gaa khit Vit'eegwijyąhchy'aa va'aadrii zhit gwizhrįh adadhoodii. 36 Nakhwazhin datthak va'aadrii ts'ą' tǫǫ gwahąąh'yaa kwaa ts'ą' datthak haadrii, adrii nakhwak'aa ch'ahahdrii gwik'it.”
Pharisee chan ts'ą' Law Eech'ǫąąhtan Gwik'iinjiighit Adaa'įį Nąįį.
Matthew 23.1-36; Mark 12.38-40
37 Nijin Jesus ginkhii ndaanaahjik dąį' Pharisee ch'ihłak yaa ch'ihee'aa eenjit aanaii yahnyąą, ąįįts'ą' yats'ą' nihdeiinzhii ts'ą' naadii ts'ą' ch'ahaa'al. 38 Ąįį Pharisee łyaa gwik'iinjigiighit kwaa nijin Jesus danli' k'eech'ąhtryaa kwaa ts'ą' ch'ahaa'al dąį'. 39 Akhai' Diik'eegwaadhat jyaa diyahnyąą, “Juk nakhwachųų tyah, nakhwak'ik haa ǫhtsąįį gwizhrįh gwik'eech'ohtryaa gaa nakhwazhit ąįį gwiizųų gwizhrįh haa deegwadąą'ai'. 40 Łyaa nakhwakiitth'an zhit gwihiljii! Vit'eegwijyąhchy'aa ǫhtsąįį gwiłtsąįį ji' gwizhit chan gwahahtsyaa gwizhrįh goo'aii hee? 41 Gaa nakhwak'ik, nakhwachųų tyah zhit k'ii'an neeshraahchy'aa nąįį intł'eech'ohchak, ąįį ji' t'ee jidii datthak nakhweenjit shriitr'eegwahaatth'aa.
42 “Pharisee nąįį, tr'igwidii nakhweenjit goo'aii! Gwanzhįh Mint, Rue vaa vikeech'arahchy'aa ch'ihłoaatin ts'an ch'ihłak Vit'eegwijyąhchy'aa intł'ohtsit gaa ch'izhii nąįį ts'ą' gwinzii t'akhwa'in kwaa ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa veenjit ch'eet'igwiniindhan khwa'įį kwaa. Jii kwaii jyaa diinchy'aa kwaii akhagoiinyąą ts'ą' nihk'it Vit'eegwijyąhchy'aa vintł'eegohłii.
43 “Pharisee nąįį, tr'igwidii nakhweenjit goo'aii! Israel nąįį tr'igiinkhii zheh kwaii gwizhit hohdyaa nakhweenjit khit tr'iilęįį goo'aii ts'ą' ch'arookwat deek'it gwa'an chan khit ts'ą' gwihil'ee haa nakhwaneerahahdak. 44 Tr'igwidii nakhweenjit goo'aii! Tth'ank'it gwigweech'in kwaa ts'ą' gwakat neegihiidal k'it nakhweegoo'aii.”
45 Law eech'ǫąąhtan ch'ihłak jyaa yahnyąą, “Geech'ǫąąhtan, jii jyaa diinaiinyąą t'ee nan chan gwiizųų diits'ą' ginkhii t'iinyąą t'oonchy'aa!” 46 Jesus t'iiyahnyąą, “Law eech'ǫąąhtan nąįį, nakhwan chan tr'igwidii nakhweenjit goo'aii! Dinjii nąįį ant'ii nidii giheeghwaa eenjit ninoh'ak gaa goots'ahohjyaa eenjit nakhwanleetth'ak gaa hohchįį kwaa. 47 Tr'igwidii nakhweenjit goo'aii! Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nąįį eenjit tth'ank'it gwihil'ee nagoo'aii, dąį' t'ee yeenii nakhwalak nąįį Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nąįį giinghan izhit nakhweenjit gwinzii t'igwiizhik geh'an. 48 Nakhwandah t'igwiizhik ts'ą' chan yeenii nakhwalak deezhik ąįį nakhweechįį t'igiizhik; ąįįt'ee Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nąįį ęhdaa tr'igwigwiin'ąįį ąįįtł'ęę nakhwan ąįį gootth'ank'it gohtsii. 49 Ąįį eenjit t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa vigwizhi' jyaa nyąą, ‘Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nąįį chan ts'ą' Tr'ihił'e' nąįį haa goots'ą' nihihłyaa goolat nąįį chan ęhdaa tr'igwigwehee'aa ts'ą' giiyuuheendal gwik'eegogwandaii.’ 50 Ąįįt'ee jii nan goodlit dąį' gwanaa gwats'an Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nąįį giinghan eenjit juk gweendaa gwidinjii nąįį agwarahahshįį. 51 Abel tr'oołkhwąįį gwats'an oondaa nijin Zechariah ataiinjii tr'ahtsii deek'it chan ts'ą' Kharigidiinjii Zhee Gwachoo haa gwiteetł'an tr'iiłkhwąįį gwats'ą'. Aahą', naagwaldak, juk gweendaa gwidinjii nąįį ąįį kwaii geenjit googwarahaahshii.
52 “Law eech'ǫąąhtan nąįį, tr'igwidii nakhweenjit goo'aii, gwik'eegwahaandal eenjit zheh goo'aii ąįį gwadąįį lidlįį gwits'į' ohtą'. Nakhwan googaa nihdeedoochįį kwaa ts'ą' juu nihdeeheehaa geetr'agwah'in nąįį datthak chan zhak ohdak!”
53 Nijin Jesus zhat chineezhii dąį' Law eech'ǫąąhtan chan ts'ą' Pharisee nąįį haa łyaa gook'įį gwanlii ts'ą' gwinlęįį gigiiyuahkat, 54 goodhaii nihdeegiihaathal ts'ą' ch'ijuk khagiheekhyaa ji' eenjit.