16
Laraa K'ąąhtii Niinjigwaazhii
Jesus ditsyaa nąįį jyaa ahnyąą, “Ch'ihłan dinjii valaraa gwanlii. Ąįį dinjii yalaraa k'ąąhtii nilii di'įį. Ąįį laraa k'ąąhtii nilii ąįį yalaraa zhyaa an ąhtsii eenjit giiyaagwaandak. Adats'ą' nihdeeyąąhchįį ts'ą' jyaa yahnyąą, ‘Deeni'in t'anarahnyąą neegwiitth'ak? It'ee duuyeh sheenjit laraa k'ąąhtii neenilįį. Dęhtły'aa kat laraa dąh'in ąįį gwidęhtły'aa shintł'ineiinlii.’ Ąįį dinjii jyaa adaanyąą, ‘It'ee deeshi'yaa? Shats'ą' k'eegwaadhat shigwitr'it shits'į' neegǫǫnjik. Łųh khaihihthaa eenjit shat'aii kwaa. Ąįįts'ą' chan ch'adooshakwat eenjit hihłyaa. It'ee deeshi'yaa gaashandaii! Gwitr'it gwishi'įį kwaa ts'ą' gwihihchy'aa gwakwaa ji', shijyaa nąįį gweheelyaa ts'ą' digizheh nihdeeshagahahchik.’ Ąįįts'ą' ąįį juu yats'ą' k'eedeegwaadhat ts'ą' agaandaii nąįį gooteegwagwaanchy'aa ts'ą' nihdeegoovahchik. Dinjii ch'ihłak jyaa ahnyąą, ‘Shats'ą' k'eegwaadhat deegwahtsii vats'ą' andaii?’ ‘Olive ghwai' ch'ityah 100,’ yahnyąą. ‘Dzaa nidęhtły'aa iłtsuu,’ ąįį laraa k'ąąhtii nyąą, ‘Khan dhindii ts'ą' 50 ąįį vakat neediintł'oo.’ Ch'izhii dinjii chan jyaa ahnyąą, ‘Nan ąįį yu'? Deegwąhtsii gwats'ą' andaii?’ ‘Tł'oo li' ch'ityah 1000,’ jyaa nyąą. ‘Dzaa nidęhtły'aa iłtsuu,’ ąįį laraa k'ąąhtii nyąą. ‘Khan vakat 800 diintł'oo.’ Jyaa dii'in eenjit ąįį yats'ą' k'eegwaadhat ąįį jii laraa k'ąąhtii nilii łyaa vigwizhi' gwanlii eenjit yeeyinjihił'ee. Juk gweendaa nankat gwidinjii nąįį ideenjit deegii'in, izhit łyaa juu dinjii ch'eegwąhndit gwats'an nilii nąįį andaa ts'ą' googwizhi' gwanlii.”
Ąįįts'ą' Jesus tth'aii ginkhii, “Ąįįts'ą' nakhwaagwaldak. Dzaa nankat gwizhrįh niinjigwaazhii laraa haa jyaa dahtsii. Nijin nalaraa kwaa goodlit ji', zheekat gwandaii ndaanąą'ąį' kwaa nihdeenarahahchyaa. 10 Juu gwintsii kwaa gwizhit gwik'eegwahthat, ąįįt'ee gwandaa gwintsii gwizhit gwik'eegwahahthat. Ąįįts'ą' juu gwintsii kwaa gwizhit niinjigwaazhii, ąįįt'ee gwandaa gwintsii gwizhit niinjigwahaazhii. 11 Gwik'eegwahthat kwaa ts'ą' jyaa t'inchy'aa ji', duuyeh nankat gwik'eiich'i' ts'ą' t'anarahtthan. Nats'ahts'ą' zheekat łi'didlii ąįį gwats'ą' t'anarahąhkhyaa? 12 Ch'izhii dinjii ts'an k'ąąhtii kwaa ji', duuyeh ch'ihłak gaa nats'an nilii nantł'ana'aii.
13 “Ch'itsyaa nilii ąįį duuyeh ch'ats'ą' k'eegwaadhat nilii neekwaii nąįį eetr'agwah'in. Ch'ihłak itr'ihee'ee ts'ą' ch'ihłak chan eet'ihęęnghyaa. Ch'ihłak ts'ą' heezyaa ts'ą' ch'ihłak chan ts'ą' iiheezųų. Duuyeh Vit'eegwijyąhchy'aa chan ts'ą' laraa haa nihłaa k'eegwaadhat an'įį.”
Jesus Jii Kwaii T'inyąą
Matthew 11.12-13; 5.31-32; Mark 10.11-12
14 Pharisee nąįį ąįį kwaii tthak gwigiitth'ak ts'ą' Jesus eegeedlaa, laraa gihił'ee geh'an. 15 Jesus t'agoovahnyąą, “Nakhwan ąįįt'ee dinjii nąįį andah nizįį adoo'įį, gaa Vit'eegwijyąhchy'aa nakhwadrii zhit nats'ąą ninjich'ǫhthat nakhwaandaii. Dzaa nankat jidii ch'andaa t'aroonyąą ąįį Vit'eegwijyąhchy'aa vandee ts'ą' giilį' k'it t'inchy'aa.
16 “John chųų gwats'an ąhtsii geech'oohąąhchyaa gwats'ą' t'ee Moses va-law chan ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nąįį haa geech'agwąąhtan. Izhit dąį' gwats'an juk tth'aii hee K'eegwaadhat Veegwinii'ee eenjit geech'oorahtan zhit gwiindhat. Juu nąįį tthak nihdeech'itsigahthat k'it t'igii'in, ts'ą' nihdeega'oo. 17 Jii nan chan ts'ą' zheekat haa haajyaa nahaadhal ąįį gogwantrii kwaa gaa zhit Moses va-law zhit ch'andaa t'agwahtsal ąįį oo'an tr'ahaahthal ąįį gogwantrii.
18 “Juu dinjii da'at akhoonyąą ts'ą' ch'izhii tr'injaa noonjik ąįįt'ee adultery t'iizhik ąįįts'ą' juu tr'injaa dakai' akhoonyąą ąįį ch'izhii dinjii neeyuunjik ąįįt'ee adultery t'iizhik.”
Dinjii Gwintsii Veegoo'aii, Lazarus haa
19 “Ch'ihłan dinjii gwintsii veegoo'aii zheh gwachoo gwizhit gwich'įį. Khit chan gwach'aa daatł'oo naazhii ts'ą', jidii iindhan datthak chan di'įį. 20 Dinjii neeshraahchy'aa valaraa kwaa, Lazarus oaazhii, chan ąįį dinjii gwintsii veegoo'aii vizheh geeghaih tthałkhyųų k'at'aanhchįį. 21 Ąįį dinjii chan vakat datthak łit gwanlii. Ąįį dinjii gwintsii veegoo'aii shih tsal chiyahahthal ji', gaa hih'aa niindhan. Łąįį nąįį gaa giikat łit aht'ok, tr'iits'ahts'ą' t'agoovilii vat'aii kwaa geh'an. 22 Niighyuk gwahaadhat kwaa ts'ą' ąįį dinjii neeshraahchy'aa niindhat. Ąįįtł'ęę zheekat gwich'in nąįį giizhin oonjik. Zheekat Abraham drihtsįį dhidii ts'ą' vaashroonchy'aa. Ąįįtł'ęę ąįį dinjii gwintsii veegoo'aii chan niindhat. 23 Giinąąhjik ts'ą' vizhin khit geenjit heek'an gwats'ą' haazhii. Izhit łyaa khaiinjich'iidhat. Izhit gwats'an niighit gwąąh'in, akhai' Abraham, Lazarus yit'aahchįį gwąąh'in. 24 Ąįįts'ą' yats'ą' khashraa'iintrat, ‘Shiti' Abraham, neeshraahchy'aa shǫįįnyąą. Jii kǫ' zhit łyaa khaiinjich'ashadhat. Lazarus chųų zhit danleetth'ak tee heetthal ts'ą' shikyaa kat giiyeheetthal ts'ą' neehinishik'į' geenjit.’ 25 Abraham ąįįts'ą' jyaa yahnyąą, ‘Shidinji', gwiindaii dąį' jidii datthak chan ini'įį ts'ą' chan gwinzii gwiindaii gwizhik Lazarus ąįį gii'įį kwaa. Izhit geh'an, juk shaa dhidii ts'ą' vaashroonchy'aa t'iinchy'aa, gwizhik nan ąįį khaiinjich'inadhat. 26 Gwizhit chan diitł'an oozhak niighit diiteetak goo'aii t'oonchy'aa. Izhit geh'an, juu gwats'an izhit gwats'ą' hoihshi' yiindhan ji', gaa duuyeh. Ąįįts'ą' chan izhit gwats'an dzaa gwats'ą' hoihshi' yiindhan ji', gaa duuyeh t'oonchy'aa.’ 27-28 Dinjii gwintsii veegoo'aii yats'ą' khaneegeedi', ‘Ąįį ji' shiti', shachaa ch'ihłoanli' gwanlii shiti' vizheh gwigwich'įį. Izhit gwats'ą' Lazarus goots'ą' nanąąhchįį goots'ą' giheehkhyaa ts'ą' shik'it dzaa gwats'ą' giheedaa ts'ą' khaiinjich'igiheedhat kwaa eenjit.’ 29 Abraham t'iiyahnyąą, ‘Nachaa nąįį Dęhtły'aa Choh zhit Moses ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nąįį k'injigooghit jaghaii? Akwaa ji', it'ee K'eegwaadhat nats'ahts'ą' dinjii gooli' goovahnyąą gaageheendaii.’ 30 Zhat dinjii gwintsii veegoo'aii t'iiyahnyąą, ‘Shiti', Abraham, ąįį gaa tth'aii hee gwintsal, ts'ą' dinjii ch'ihłee niindhat khakee'ąįį ji', ts'ą' shachaa nąįį ts'ą' haazhii ji', it'ee datr'agwaanduu akhagooheenjyaa.’ 31 Akhai' Abraham t'iiyahnyąą, ‘Dęhtły'aa Choh zhit gwadanakhwatł'oo k'injigiighit kwaa ji', jaghaii dinjii niindhat gwats'an khakihee'aa k'injigiheedhaa?’ ”