17
Gwatr'agwaanduu
Matthew 18.6-7, 21-22; Mark 9.42
Jesus ditsyaa nąįį jyaa ahnyąą, “Dinjii jidii gwizhit dee'in haa vatr'agwaanduu gwilik, gaa ąįį juu vats'an t'igwii'in łyaa veenjit tr'igwidii dha'aii! Kii nitsii vak'oh chan diriłchaa ts'ą' chųų choh kat oondaa t'eeriheełnaii ji' gwandaa vidivee gweheezyaa, juu gwintł'oo gwik'iinjiighit kwaa nąįį yeh'an datr'agwaanduu gwahahtsyaa gwits'į'.
“Adak'ǫǫntii! Nakhwalak datr'agwaanduu gwahtsii ji', jyaa deehee'yaa kwaa eenjit veiinyąą, ąįįts'ą' datr'agwaanduu akhagoonyąą ji', veenjit oo'an gwihiinlii. Nihk'it drin ch'ihłak gwizhit nats'ą' gwinlęįį vatr'agwaanduu gwanlii ji' gaa nihk'it nits'eehidik ts'ą' jyaa nahaanjyaa ‘Shatr'agwaanduu akhagoihnyąą,’ ąįį ji' veenjit oo'an gwihiinlyaa gwizhrįh.”
Gwik'iinjigwiighit
Tr'ihił'e' nąįį K'eegwaadhat jyaa agahnyąą, “Gwandaa gwik'iinjigwiighit nitsii Vit'eegwijyąhchy'aa veenjit tr'ihee'yaa eenjit diits'iinyąą.”
Diik'eegwaadhat jyaa goovahnyąą, “Mustard seed tsal agwahtł'oo gwik'iinjigwiighit khwa'įį ji', ‘Jii Mulberry ts'iivii nitsii ji', gaa, Nanzhit khadaanchįį ts'ą' chųų choh zhit nindhat!’ vaiinyąą ts'ą' ąįį ts'iivii nik'eegwahahthat.”
Ch'itsyaa Gwik'eegwahthat
“Nakhwatee ch'ihłak ch'itsyaa di'įį. Ąįį gwanzhįh deek'it geetr'agwah'in, akwat divii k'ąąhtii nilii ji'. Nijin gwanzhįh deek'it gwats'an oo'ee neezhįį dąį', nik'ee jyaa vaiinyąą, ‘Dzaa dhindii, ts'ą' neech'in'aa?’ Łyaa duuyeh gwich'in! Gaa jii ąįį jyaa vaiinyąą, ‘Hih'aa sheenjit shrinlii. Gwach'aa tł'andirilchaa nakat nąąhtsuu ts'ą' hih'aa ts'ą' hishinjyaa haa sheenjit shriinlii. Ąįįtł'ęę neech'in'aa.’ Ąįį ch'itsyaa deehee'yaa goo'aii ąįį gwik'eegwahthat eenjit mahsį' varahnyąą gwat'aahchy'aa kwaa shrǫǫ oiinyąą? 10 Izhit gwik'it jyąhts'ą' naagoo'aii, nijin deeni'yaa goo'aii datthak gwik'it t'ini'in tł'ęę, jyaa nyąą, ‘Ch'itsyaa zhrįh tr'iinlii. Deegwehee'yaa goo'aii, izhit gwizhrįh diigwitr'it.’ ”
Jesus, Dinjii Ch'ihłoaatin Nąįį Ashranǫąhjik
11 Jesus ąįį Jerusalem gwats'ą' ahaa, Samaria chan ts'ą' Galilee haa gwiteetł'an gwa'an. 12 Jesus kwaiik'it gwats'ą' ahaa. Ąįį gwizhit dinjii ch'ihłoaatin nąįį yidaajil. Ąįį dinjii gwatthąį' ahjat (leprosy) haa iłts'ik nąįį. Niighit geh'at gwa'an nigiilzhii gwats'an 13 giineeshraadiitrak. “Jesus! Diik'eegwaadhat! Neeshraahchy'aa diinoiinyaa!”
14 Jesus nagaviił'in ts'ą' t'agoovahnyąą, “Oo'at giinkhih nąįį goots'ą' hohjyaa ts'ą' nakhwakat gahaanjii.” Giinkhih nąįį ts'ą' geedaa, ąįį gwiizhit shrineegaanjik.
15 Nijin gootee ch'ihłee shranaazhik nagwiił'in dąį', Jesus ts'ą' khan neehoozhii. Ąįįts'ą', “Vit'eegwijyąhchy'aa łyaa tr'ahah'aa,” yahnyąą. 16 Jesus kwaiichan khatroogwiintthaii ts'ą' “Mahsį',” ahnyąą. Jii dinjii aakin nilii. 17 Jesus juu dinjii nąįį yaa nilii nąįį t'ahnyąą, “Dinjii ch'ihłoaatin nąįį ashranǫąhjik. Zhit juu dinjii vaa shranoaazhik nąįį dagaajii? 18 Jaghaii jii aakin zhrįh nihkhaneezhii ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa mahsį', ahnyąą?” 19 Jesus jii dinjii t'ahnyąą, “Ndak nininjii ts'ą' oo'an neehindii. Gwik'iinjinghit geh'an t'ee natthąį' shranoaanjik.”
Nats'ąą Vit'eegwijyąhchy'aa Dinjii Idik'iinjyahahdaa Gweheelyaa
Matthew 24.23-28, 37-41
20 Pharisee lat nąįį Jesus goahkat, nijin ji' nankat datthak Vit'eegwijyąhchy'aa dinjii idik'iinjyahahdaa? Akhai' jyaa dagoovahnyąą, “Nankat datthak Vit'eegwijyąhchy'aa, dinjii idik'iinjyahahdaa ji' diinandee ts'ą' t'igwehee'yaa t'igwinyąą kwaa. 21 Duuyeh ch'ihłak gaa jyaa nyąą, ‘Gooh'in, jii t'arahnyąą, Gooh'in, zhit t'agwarahnyąą!’ Zhit Vit'eegwijyąhchy'aa dinjii idik'iinjyahahdaa gwinyąą ąįįt'ee nakhwadrii zhit t'igweheenjyaa dagwarahnyąą.”
22 Ąįįtł'ęę ditsyaa nąįį jyaa ahnyąą “Gwidinji', dinjii idik'iinjyahjik nigwiindhat gwandaa nǫh'ya' yuuhthan nagwahaadhal, gaa duuyeh nǫh'in. 23 Goolat nąįį chan jyaa diinahąąnjyaa, ‘Gooh'in, zhit goo'aii! Akwat, Gooh'in, dzaa hee!’ Gaa juu jyaanyąą tąįį hǫǫnzhi' shrǫ'! 24 Nahtan kǫ' haadhak (lightning) ts'ą' datthak gach'ahdrii gwaraah'in gwik'it Gwidinji' needyaa ji' gwizhrįh t'igwehee'yaa. 25 Gaa tr'ookit khaiinjich'iheedhat ts'ą' chan juk gweendaa gwidinjii nąįį giik'iinjiheedhaa kwaa.
26 “Noah gwandaii gwanaa gwik'it ąįįts'ą' chan Gwidinji' k'ineeheedik gwats'ą'. 27 Juu nąįį datthak nihk'it ch'aga'aa ts'ą' ch'igiinįį, dinjii, ts'ą' tr'injaa nąįį chan nihłiteegogwahjii, nijin drin Noah tr'ihchoo zhiinzhii gwats'ą', ąįįtł'ęę t'ee chųų ndak t'iizhik ts'ą' datthak an gaadlit.
28 “Lot gwandaii dąį' chan jyaa deegwiizhik. Juu nąįį datthak ch'aga'aa, ch'igiinįį; ch'agookwat, k'aiich'ii laraa t'įį gihilii, gogwąąhshii akwat zheh gogwaghan gwizhrįh gagąhjii. 29 Nijin drin Lot ąįį Sodom gihłeehaazhii dąį' kǫ' chan ts'ą' sulfur haa zheekat gwats'an haa ąhtsin ts'ą' datthak gooviinghan. 30 Izhit gwik'it chan nijin drin Gwidinji' Vineegwiilkįį ji' t'ee jyaa dineegweheenjyaa.
31 “Izhit drin ji' juu dizheh gwakat doodii neenoozhi' ts'ą' dizheh gwizhit dik'eiich'i' noonjii shrǫ'! Izhit gwik'it juu dinjii gwanzhįh deek'it gwitr'it t'agwah'in chan dizheh gwits'eehoozhi' shrǫ'! 32 Lot va'at deezhik ganoondaii! 33 Juu gweheendaii geetr'agwah'in t'ee vaa an heelyaa. Juu an dhidlit chan neegweheendaii.
34 “Izhit zhat khaa ji', naagwaldak, dinjii neekwaii nąįį dehk'it ch'ihłak kat digiheechyaa, ch'ihłak gihłeerahahchyaa, ch'ihłak chan zhat akharooheenjyaa. 35 Tr'injaa neekwaii nąįį neech'agandlat: ch'ihłak gihłeerahahchyaa, ch'ihłak chan zhat akharooheenjyaa. 36 Dinjii neekwaii nąįį gwanzhįh deek'it gwitr'it t'agoogwah'in ch'ihłak gihłeerahahchyaa, ch'ihłak chan zhat akharooheenjyaa.”
37 Vitsyaa nąįį yuahkat, “Ąįį nijin t'agwaiinyąą, K'eegwaadhat?”
Jesus t'agoovahnyąą, “Nijin ch'atthąį' iłchįį t'ee zhat gwa'an vultures, (deetrya' k'it t'inchy'aa) nąįį łaahaadaa t'oonchy'aa.”