18
Tr'injaa Vakai' Niindhat ts'ą' Dinjii Ch'aroahkat Zheh gwizhit Ch'oahkat haa Googwandak
Ąįįtł'ęę Jesus jii gwandak zhit geegoovąąhtan, jidii geenjit khadigigiinjii akhagagooheenjyaa kwaa eenjit. “Zhit gwa'an kwaiik'it goo'aii gwizhit dinjii ch'aroahkat zheh gwizhit ch'oahkat nilii. Ąįį Vit'eegwijyąhchy'aa aanjat kwaa ts'ą' dinjii chan hił'ee kwaa nilii. Ąįįts'ą' chan tr'injaa vakai' niindhat chan zhat kwaiik'it gwich'įį. Ąįį gwintł'oo yeeninidik ts'ą' deeyiindhan gwik'it t'igwehee'yaa geenjit yaandeegwii'ąįį. ‘Juu shats'ą' iizųų nąįį eenjit shits'iinyąą.’ Łyaa niighyuk yik'eegwahthat kwaa, gaa gohch'it jyaa adaanyąą, ‘Vit'eegwijyąhchy'aa chan aaljat kwaa ts'ą' dinjii chan hooł'e' kwaa gaa, Jii tr'injaa vakai' niindhat tr'ihkhit shik'eegoodhat niindhan geenjit shaandeegwii'ąįį akwat vik'eegwahałthat. Ąįį akwaa ji', gwintł'oo geenjit shaandeegwehee'aa ts'ą' chishahąhndaa!’ ”
Ąįįts'ą' t'ee Diik'eegwaadhat t'agoovahnyąą, “Jii dinjii ch'aroahkat zheh gwizhit ch'oahkat tsinteech'ąąhkaii dohtth'ak. Ąįį eenjit, Vit'eegwijyąhchy'aa ąįį dinjii tǫǫ drin haa, ‘Shits'iinyąą,’ yahnyąą nąįį nihteetr'anaazhik lee t'inchy'aa? Jidii eenjit, ‘Shits'iinyąą,’ giiyahnyąą, ąįį eenjit khan goots'iheenjyaa lee t'inchy'aa? Nakhwaagwahaldak, zhit deegiindhan gook'eegwahahthat t'inchy'aa gaa nijin Gwidinji' nankat k'idik ji' gwik'iinjigwiighit agwahah'aa shrǫǫ?”
Pharisee ts'ą' Dinjii Tax Eenjit Laraa Oonjii haa Gwaandak
Jesus jii gwandak ąįį juu dinjii ihsįį indhan ts'ą' juu datthak gooveenjit iizųų nąįį haa gwaandak. 10 “Dinjii neekwaii nąįį Kharigidiinjii Zhee Gwachoo gwats'ą' gahaa'oo, khagigeheejyaa geenjit. Ch'ihłee Pharisee nilii ts'ą' ch'ihłee chan tax eenjit laraa oonjii nilii. 11 Jii Pharisee adąhzhrįh nadhat ts'ą' jyąhts'ą' khagidiinjii, ‘Vit'eegwijyąhchy'aa mahsį', juu nąįį datthak k'it shahzhrįh idininjich'aldhat kwaa, niinjigwalzhii kwaa, ts'ą' tr'injaa veedhiidii kwaa ąįį haa dhiichįį kwaa, mahsį'! Jii tax eenjit laraa oonjii vik'it t'ihchy'aa kwaa. 12 Drin ch'ats'ateets'įį neekwaii gwizhit drin neekwaii ch'ih'aa kwaa, ts'ą' jidii oihjii datthak ts'an ch'ihłoaatin kwaii (1/10) Vit'eegwijyąhchy'aa vats'an ałtsii.’ 13 Gaa zhit tax eenjit laraa oonjii ąįį geh'at gwa'an adąhzhrįh nadhat, gaa zheezhit k'iidak gaa gwąąh'in kwaa, gwiizhit didrihtsii gwahgwat ts'ą' t'inyąą, ‘Vit'eegwijyąhchy'aa, neeshraahchy'aa shǫįįnyąą, tr'agwaanduu tr'agwał'ya'!’ 14 Jii tax eenjit laraa oonjii t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa haa vaa gwinzii goodlit ts'ą' dizheh gwits'eehoozhii dąį'. Gaa Pharisee ąįį Vit'eegwijyąhchy'aa haa vaa gwinzii kwaa. Ąįį geh'an juu ch'andaa adoodiinyąą, t'ee heetsal, ts'ą' juu ch'andaa adoodiinyąą kwaa t'ee heetsii,” Jesus nyąą.
Jesus Chan ts'ą' Tr'iinin Tsal Nąįį haa
Matthew 19.13-15; Mark 10.13-16
15 Dinjii lat nąįį digitr'iinin tsal Jesus gook'aa nahaandal eenjit giits'ą' haadlii. Vitsyaa nąįį googwąąh'in dąį' geenjit ch'ats'ą' t'agoogahnyąą. 16 Gaa Jesus ąįį tr'iinin nąįį aanaii ahnyąą ts'ą' jyaa nyąą, “Tr'iinin shats'ą' hijyaa nąįį, zhyaa goovoh'in, K'eegwaadhat Veegwinii'ee t'ee dinjii tr'iinin k'it veegoo'aii nąįį gaa ts'an t'agwarahnyąą. 17 Jii ganoondaii! Juu K'eegwaadhat Veegwinii'ee oonjii kwaa t'ee tr'iinin tsal k'it veegoo'aii ts'ą' duuyeh zhat gwats'an ilii.”
Dinjii Valaraa Gwanlii
Matthew 19.16-30; Mark 10.17-31
18 Israel kįh nilii ąįį Jesus oahkat, “Geech'ǫąąhtan nizįį, khit gwarandaii shi'yaa ji' geenjit deeshi'yaa goo'aii?”
19 “Jaghaii dinjii nizįį shaiinyąą?” Jesus yuahkat. Vit'eegwijyąhchy'aa zhrįh nizįį t'oonchy'aa. 20 Moses va-law kat jyaa deegwinyąą gaakhwandaii. ‘Nakąį' akwat na'at nilii kwaa haa oonchį' shrǫ'! Dinjii ęhdaa tr'agoon'aa shrǫ'! Ch'ooan'įį shrǫ'! Oonts'it ts'ą' dinjii ts'ą' gadǫǫhtrit shrǫ'! Nahan, niti' haa gook'eegwąhthat!’ ”
21 Ąįį dinjii jyaa nyąą, “Tr'iinin ihłii dąį' gwats'an Moses va-Law kwaii k'eegwałthat.”
22 Nijin jyaa nyąą Jesus yiitth'ak dąį' t'iiyahnyąą, “Jii kwaii tth'aii t'ini'yaa goo'aii, nizheh gwits'eehindii ts'ą' nik'eiich'ii datthak laraa t'įį hinlii ts'ą' ąįį laraa neeshraahchy'aa nąįį teiinlii. Jyaa dinizhik ji' zheekat gaayiigwahantsyaa neenjit gwehee'aa. Ąįįtł'ęę shits'eehindii ts'ą' shitsyaa inlii.” 23 Gaa nijin ąįį dinjii jii gwiitth'ak dąį', łyaa tr'igwidii yiłtsąįį, valaraa gwanlii geh'an.
24 Jesus tr'igwidii dhidlit yąąh'in ts'ą' jyaa yahnyąą, “Dinjii valaraa gwanlii K'eegwaadhat Veegwinii'ee ts'an heelyaa eenjit gogwantrii t'oonchy'aa! 25 Nin nitsii Camel ąįį tahtsal keeheehaa ąįį gogwantrii kwaa gaa dinjii valaraa gwanlii K'eegwaadhat Veegwinii'ee nihdeeheehaa eenjit veegogwantrii.”
26 Juu zhat dilk'ii yiitth'ak nąįį giiyųąhkat, “Juu neeheezhii gǫ'?”
27 Jesus jyaa goovahnyąą, “Dinjii khyų' t'ii'in ąįį Vit'eegwijyąhchy'aa eenjit gogwantrii kwaa.”
28 Peter jyaa nyąą, “Gwąąh'in! Natąįį tr'iheedaa eenjit diizheh gihłeerahaajil.”
29-30 Jesus jyaa goovahnyąą, “Aahą'! Łi'haa nakhwaagwahaldak! Juu K'eegwaadhat Veegwinii'ee eenjit dizheh, akwat da'at, dachaa, doondee, diyehghan ts'ą' digii haa iłeehaazhii ąįįt'ee juk gweendaa ts'ą' khit gwarandaii haa andaa ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa ts'an heelyaa.”
Gwehkįį Neekwat Chan ąįįts'ą' Juk Chan Hee Jesus Niheedhaa Yeeginkhii.
Matthew 20.17-19; Mark 10.32-34
31 Jesus ditsyaa 12 nąįį khaihłan niinlii ts'ą' jyaa goovahnyąą, “Ch'oodǫǫhk'įį! Jerusalem gwats'ą' tr'iheedaa, izhit t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nąįį Gwidinji' eenjit deegiinyą' ts'ą' gwadagaantł'oo chy'aa gwik'it gweheelyaa. 32 Israel gwich'in nilii kwaa nąįį intł'eehaachyaa, ąįį nąįį t'ee giiyeeheedlaa ts'ą' giich'itsyaahaa'ee ts'ą' giik'aa heezhree. 33 Giihaahtrii ts'ą' giiyęhdaa tr'igwihee'aa, gaa drin tik nigiindhat giizhit neegweheendaii.”
34 Gaa vitsyaa nąįį deegwinyąą t'igwinyąą gaagiindaii kwaa. Deenyąą t'inyąą ąįį khyų' gwiky'aanjii, ts'ą' jidii eeginkhii t'inyąą giiyaandaii kwaa.
Dinjii Ch'oodiikwat Vandee Kwaa Shranaazhik.
Matthew 20.29-34; Mark 10.46-52
35 It'ee łąą Jesus khaiinjii Jericho k'idik gwiizhit tąįį gwikhyųų dinjii vandee kwaa dhidii ts'ą' ch'oodiikwat. 36 Lęįį nąįį yehgoo hijyaa diitth'ak dąį' ch'oahkat, “Deegwii'in t'igwinyąą?”
37 “Nazareth gwats'an Jesus oaazhii gehgoo hahkhaii t'igwinyąą,” giiyahnyąą.
38 Ąįį dinjii zhral haa jyaanyąą, “Jesus, David vidinji'! Neeshraahchy'aa shǫįįnyąą!”
39 Ąįį dinjii yits'ii dilk'ii nąįį jyąhts'ą' t'igiiyahnyąą ts'ą' didhiinyąą giiyahnyąą. Gaa gwandaa azhral haa jyaanyąą, “David vigii Jesus, neeshraahchy'aa shǫįįnyąą!”
40 Ąįįts'ą' Jesus ndaaniinzhii ts'ą' ąįį dinjii vandee kwaa, “Shats'ą' narohchyaa,” nyąą. 41 Jesus jyaa yahnyąą, “Neenjit dooshi'yaa shǫįįnyąą?”
“Shik'eegwaadhat, shaagoochy'a' nihthan,” nyąą.
42 Jesus jyaa yahnyąą, “Nandee noiinjii, nigwik'iinjigwiighit neenjit gwinzii neegwiłtsąįį t'oonchy'aa.”
43 Zhazhat łąą vaagweech'in neegwaanąįį ts'ą' Jesus tąįį haazhii ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa mahsį' ahnyąą. Nijin dinjii nąįį datthak googwąąh'ya' dąį' Vit'eegwijyąhchy'aa deegihiił'ee.